Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2020

ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΔΙΑ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΒΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ......ΚΥΡΙΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΗ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ...ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ !


ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΙΣΧΥΘΗΚΑΝ ΑΠΑΣΕΣ ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ ΔΙΑ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ..... 

ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3723/2008 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ ΤΑ ΕΞΗΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΥΔΟΛΩΣ, ΟΥΔΑΜΩΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΥΠ. ΟΙΚ. ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΩΣ ΤΥΧΑΙΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ, ΗΤΟΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ. 

ΝΑ ΤΙ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ Ο ΝΟΜΟΣ 3723/2008 :

Ο νόμος με βάση τον οποίο οι ελληνικές Τράπεζες έλαβαν το προιόν των ανακεφαλαιοποιήσεων ήταν ο με αριθμό 3723/2008ΦΕΚ Α 250/09-12-2008: ‘’Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις’’. Δυνάμει αυτού του νόμου οι τράπεζες όφειλαν να διαθέσουν τα ποσά των ανακεφαλαιοποιήσεων δια την εξόφληση των κόκκινων δανείων και την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητος. 

Συγκεκριμένα, στον εν λόγω νόμο προβλέπονταν και τα κάτωθι, ήτοι :

Άρθρο 2
1. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ, προς τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον καλύπτουν το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος, για δάνεια που θα συναφθούν μέχρι 31.12.2009 με ή χωρίς έκδοση τίτλων και θα έχουν διάρκεια από τρεις μήνες έως τρία έτη. Η ανωτέρω εγγύηση παρέχεται έναντι προμήθειας ή και επαρκών, κατά την κρίση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, εξασφαλίσεων. Το κατά περίπτωση ύψος της προμήθειας και το είδος των εξασφαλίσεων, καθώς και οι λοιποί όροι εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος εισηγείται με εποπτικά κριτήρια περί του ποσού της παρεχόμενης εγγυήσεως ανά τράπεζα, εντός του συνολικώς διατιθεμένου από το Ελληνικό Δημόσιο ποσού.

2. Η κατά την παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου συμμετοχή εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο των πιστωτικών ιδρυμάτων ισχύει και εν προκειμένω, με τα ίδια έννομα αποτελέσματα, μέχρι τη λήξη της παρεχόμενης εγγύησης. 

Άρθρο 3 
Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) δύναται να εκδίδει μέχρι 31.12.2009 τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας έως τρία έτη μέχρι συνολικού ύψους 8 δισεκατομμυρίων ευρώ και να τους διαθέτει απευθείας στα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, και εφόσον καλύπτουν το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος, έναντι σχετικής προμήθειας που καταβάλλουν τα εν λόγω ιδρύματα και επαρκών, κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος, εξασφαλίσεων. Για τη διάθεση των τίτλων συνάπτονται διμερείς συμβάσεις, στη λήξη των οποίων οι τίτλοι επιστρέφονται και ακυρώνονται. Η διαδικασία διενέργειας της διάθεσης των τίτλων και οι όροι έκδοσης καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Στις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται το ύψος της καταβαλλόμενης προμήθειας και το είδος των εξασφαλίσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος εισηγείται με εποπτικά κριτήρια και για τον αριθμό των διατιθεμένων τίτλων ανά πιστωτικό ίδρυμα, εντός του συνολικώς διατιθέμενου από το Ελληνικό Δημόσιο ποσού. 

Άρθρο 4 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, είναι δυνατόν τα κονδύλια που διατίθενται από το Ελληνικό Δημόσιο για την εφαρμογή των άρθρων 2 και 3 του παρόντος νόμου να ανακατανέμονται ανά κατηγορία ρυθμίσεων αναλόγως της απορροφητικότητας και των εν γένει αναγκών που προκύπτουν, διατηρουμένου πάντως του ανώτατου συνολικού ύψους των κονδυλίων αυτών στο ποσό των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. 

Άρθρο 5 
Τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία διατίθενται τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου κατά το άρθρο 3 του παρόντος οφείλουν να χρησιμοποιούν το προϊόν της ρευστοποίησης των τίτλων για χορήγηση δανείων στεγαστικών και προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ανταγωνιστικούς όρους, η δε παρεχόμενη εγγύηση κατά το άρθρο 2 δύναται να αφορά σε χορηγήσεις προς επιχειρήσεις ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της Χώρας. 

Άρθρο 6 
1. Προς εξασφάλιση δανείων ή πιστώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα δύναται να παρέχεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή της Τράπεζας της Ελλάδος ασφάλεια επί απαιτήσεων του δανειοδοτούμενου πιστωτικού ιδρύματος κατά τρίτων με μόνη τη σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου ή της Τράπεζας της Ελλάδος και του δανειοδοτούμενου πιστωτικού ιδρύματος. Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου και διατάξεων για την παροχή ασφάλειας επί αξιόγραφων, η ασφάλεια συνιστάται έγκυρα κατά το χρόνο σύναψης της σχετικής σύμβασης και αντιτάσσεται έναντι παντός τρίτου χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση, όπως ιδίως αναγγελία στον οφειλέτη, επίδοση της δανειακής σύμβασης ή δημοσίευση κατά τις διατάξεις του ν. 2844/2000 ή άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

2. Από την παροχή ασφάλειας κατά την προηγούμενη παράγραφο δεν θίγονται τυχόν δικαιώματα που τρίτοι είχαν αποκτήσει επί των απαιτήσεων έως και την ημέρα που προηγείται της σύναψης της κατά την προηγούμενη παράγραφο σύμβασης. 

3. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής είσπραξης από το δανειοδοτούμενο πιστωτικό ίδρυμα των απαιτήσεων, επί των οποίων παρέχεται ασφάλεια κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το Ελληνικό Δημόσιο ή η Τράπεζα της Ελλάδος έχει αξίωση κατά του δανειοδοτούμενου πιστωτικού ιδρύματος προς απόδοση των εισπραχθέντων, η οποία ικανοποιείται προνομιακά από την περιουσία του πιστωτικού ιδρύματος πριν από τη σειρά των απαιτήσεων που ορίζεται στην περίπτωση 3 του άρθρου 975 του ΚΠολΔ, όπως ισχύει και πριν από τη διαίρεση κατά το άρθρο 977 του ΚΠολΔ. 

4. Ως ασφάλεια στο πλαίσιο του άρθρου αυτού νοούνται ιδίως η ενεχύραση και η εκχώρηση απαιτήσεων. 

Άρθρο 7 
1. Συνιστάται Συμβούλιο Εποπτείας, υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με τη συμμετοχή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιου για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και των εκπροσώπων του Δημοσίου στα Διοικητικά Συμβούλια των τραπεζών που θα ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Το Συμβούλιο αυτό θα συνέρχεται μια φορά το μήνα προκειμένου να συντονίζει την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και να διασφαλίζει ότι η δημιουργούμενη ρευστότητα θα χρησιμοποιηθεί προς όφελος των καταθετών, των δανειοληπτών και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας. Οι αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος δεν θίγονται από τη σύσταση και λειτουργία του Συμβουλίου Εποπτείας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται οι όροι και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. 

2. Σε περίπτωση παράβασης των προϋποθέσεων και των όρων υπό τους οποίους οι τράπεζες θα υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 55 Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και η μερική ή ολική ανάκληση των μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Κι ενώ οι Ελληνικές Συστημικές Τράπεζες μετά την ανακεφαλαιοποίηση θα έπρεπε να έχουν περιέλθει στο σύνολό τους στο Ελληνικό Δημόσιο, αφού με χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου αυτές ανακεφαλαιοποιήθηκαν, αντιθέτως δημιουργήθηκε το ΤΧΣ δια του νόμου 3864/2010 , ως Ανώνυμη Εταιρεία, προκειμένου να μεταπωλήσει τις ελληνικές τράπεζες σε ξένους ιδιώτες και funds , το οποίο μέσα στα δέκα χρόνια της λειτουργίας του , άφησε χρέη στο Ελληνικό Δημόσιο πλέον των 34 δις ευρώ. 

ΤΙΠΟΤΕ ΑΠ ΟΣΑ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ Ο Ν.3723/2008 ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ...ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΗΤΑΝ Η ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ Η ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΑΣ ΑΠ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.... ΔΙ ΑΥΤΟ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΧΟΥΝ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΤΟΥΣ ΒΙΒΛΙΑ, ΑΠ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΙ ΑΠ ΤΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ-ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΟ ΤΟΙΑΥΤΟ.... 

ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΝΕΝΑ ΔΑΝΕΙΟ ΜΑΣ.... 

ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΔΗΘΕΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΤΟΥΣ ΒΙΒΛΙΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΜΩΣ ΜΟΝΟ ΤΕΤΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ....ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΑΡΤΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙ ΑΥΤΟ ΣΧΕΔΟΝ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ , ή Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΑΝ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128/75....ΟΙ ΑΠΛΕΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΟΥΤΕ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ..... 

ΚΙ ΑΦΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΩΦΕΥΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΠΩΝ ΜΑΣ, ΗΤΟΙ ΣΤΟ ΑΥΤΑΠΟΔΕΙΚΤΟΝ ΤΩΝ ΦΕΚ ΚΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΡΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΘΝΟΚΤΟΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ....ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΘΕΝ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΤΩΝ Α.Τ.Ε ΕΚ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (FUNDS) ,ΟΠΩΣ ΔΗΘΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ( Ν.3156/2003 ΚΑΙ 4354/2015) ........ 

ΟΜΩΣ ,ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΔΗΘΕΝ ΤΟ FUND ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΚΑΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η Α.Τ.Ε ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΕΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ, ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΑ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝ ;;;;;;;;;;; ΤΟ ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ ΒΕΒΑΙΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (FUNDS) ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ, ΑΦΟΥ ΕΥΤΥΧΩΣ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΞΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.......

ΚΙ ΕΝΤΕΛΕΙ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΕΞΗΣ: 
ΜΟΝΟΝ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΚΕΙΝΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΦΘΑΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΜΕ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΣΤΙΟΙ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ, ΗΤΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΡΜΑΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΥΚΟΛΗ ΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΟΚΤΟΝΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ..... 

ΤΩΡΑ ΕΙΝ Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ........ 

ΚΥΡΙΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΗ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ... ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ 

ΜΟΝΟ ΕΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΓΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ.. 

ΠΡΑΞΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ, ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΕΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ FUNDS..... 

ΑΛΛΙΩΣ, ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ Η ΕΛΛΑΣ ΜΑΣ Θ'ΑΛΛΑΞΕΙ ΧΕΡΙΑ ...

Επάνω δεξιά στις αναρτήσεις μας υπάρχει μεταφραστής (TRANSLATE) και FOLLOW BY EMAIL για να λαμβάνεται ενημερώσεις στο e-mail σας.
Πατήστε Like στη σελίδα μας στο fb για να βλέπετε τις δημοσιεύσεις: https://www.facebook.com/New-Radio-808720805867156/
                   *ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !

Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020

Η Κούβα σηκώνει το μεσαίο δάχτυλο στον κορoναϊό.


ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑ, ΚΟΡOΝΑΪΕ, SALUDOS

Η Κούβα σηκώνει το μεσαίο δάχτυλο στον κορoναϊό.

Όπως το σηκώνει, πάνω από 60 χρόνια στον ιμπεριαλισμό, τη CIA, τα εμπάργκο, τους αποκλεισμούς, τη βρώμικη προπαγάνδα.των απανταχού νεοφιλελέδων.

Η Κούβα που καταπολέμησε τον αναλφαβητισμό στο σύνολο σχεδόν του πληθυσμού της, που είναι η μόνη χώρα που πολλαπλασιάζει τα δάση της και παρέχει δωρεάν περίθαλψη σε όλο της τον κόσμο και σε όποιον φτάσει ως εκεί. Η Κούβα που περιέθαλψε και συνεχίζει τους Αμερικάνους πυροσβέστες των Δίδυμων Πύργων, όταν αφέθηκαν να πεθαίνουν αβοήθητοι από πνευμονική ανεπάρκεια, η ίδια Κούβα βρήκε και προμηθεύει σε όλη την Κίνα το φάρμακο για τον κορονοϊό.

Η Επιτροπή Υγείας της Κίνας έχει επιλέξει το κουβανικό φάρμακο (Interferón alfa 2B – IFNrec) για την καταπολέμηση του κορoναϊού. Πρόκειται για ένα αντι-ικό φάρμακο βιοτεχνολογίας της Κούβας.

CUBA DE CORAZON, η Κούβα της καρδιάς μας. Το νησί της επανάστασης που βιώνει για πάνω από 60 χρόνια ένα απάνθρωπο εμπάργκο, καταφέρνει να έχει τέτοια υψηλά επίπεδα επιστημονικής τεχνογνωσίας ώστε να πρωτοστατεί και στη μάχη κατά του κορονοϊού. Η αποκλεισμένη Κούβα από τους ιμπεριαλιστές αγωνίζεται για να σώσει τον πλανήτη από μια επιδημία. Δεν είναι εξάλλου η πρώτη φορά που το νησί του Κάστρο και του Τσε προσφέρει υψηλές ιατρικές και επιστημονικές υπηρεσίες σε άλλες χώρες που κόσμου. 

Δημιουργεί φάρμακα για να σωθούν άνθρωποι όπως σήμερα ενάντια στον Κορονοϊό, δείχνοντας έμπρακτα το μεγαλείο της αλληλεγγύης που οικοδομήθηκε σε αυτή τη μικρή χώρα μετά την επανάσταση. Η Κούβα που είναι όλη Buena Vista Social Club, η όμορφη όψη της κοινωνίας. Μου λέει το καλοκαίρι ο Ελβετός φίλος, Christian, "η κόρη μου διέσχισε, 45 μέρες όλη την Κούβα, μόνη της μ' ένα μηχανάκι. Πουθενά δεν ένοιωσε ανασφάλεια και φόβο. Παντού την κέρασαν ένα τηγανητό tostones, ένα ποτήρι guarapo κι ένα πούρο."Για μένα η Κούβα είναι η γυναίκα που τραγουδά, χαμογελώντας, τα "μαύρα δάκρυα". Η γυναίκα, με το πεσμένο στήθος και χωρίς δόντια αλλά με όλη τη γλύκα της φωνής της και όλη τη χάρη της ζεστής γυναίκας. H Κούβα της καρδιάς μας.

Κουβανικό φάρμακο στη μάχη κατά του κορονοϊού.

Μπορεί η Κούβα να γνωρίζει εδώ και δεκαετίες το απάνθρωπο εμπάργκο των ΗΠΑ, με αναπόφευκτες συνέπειες στο σύστημα υγείας της, ωστόσο τα επιτεύγματα που έχει πετύχει στην ιατρική και τη φαρμακευτική μόνο θαυμασμό μπορούν να προκαλέσουν. Ένα ακόμα αποτέλεσμα της πρωτοποριακής έρευνας αιχμής στο νησί της Επανάστασης, το αντιϊκό φάρμακο IFNRec που δημιουργήθηκε στην Κούβα αποτελεί ένα από τα βασικά όπλα Κινέζων γιατρών στη μάχη ενάντια στον κορονοϊό. Από τις 25 Γενάρη, κινεζική εταιρεία με έδρα την πόλη Τσανγκστσούν παράγει το κουβανικό φάρμακο, που έχει επιλεγεί από την Εθνική Επιτροπή Υγείας μαζί με 30 ακόμα φάρμακα για τη θεραπεία ασθενειών του αναπνευστικού. Το IFNrec έχει ένα πολύ ευρύ φάσμα δράσης, που περιλαμβάνει από λοιμώξεις σχετιζόμενες με τον ΗΙV, μέχρι την ηπατίτιδα Β και Γ και ορισμένες μορφές καρκίνου. Η συνεργασία Κούβας – Κίνας στον τομέα της βιοτεχνολογίας μετράει αρκετά χρόνια και αναμένεται να να ενταθεί στο μέλλον.

Η έλλειψη ενός εμβολίου κατά του κορονοϊού προς το παρόν, οδηγεί τους Κινέζους γιατρούς στη χρήση ενός συνδυασμού αντιϊκών φαρμάκων και προϊόντων της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής, ενώ πειραματίζονται με νέα κοκτέιλ φαρμάκων, ανάμεσά τους το Remsedivir που χρησιμοποιείται κατά του ιού Έμπολα και του Ritonavir που χρησιμοποιείται κατά λοιμώξεων που οφείλονται στον HIV.  ΠΗΓΗ: 3pointmagazine.gr

Κουβανέζικο φάρμακο για την καταπολέμηση του κοροναϊού στην Κίνα. 

Η ανασυνδυασμένη αντιιική ιντερφερόνη άλφα 2Β (IFNrec), ένα κορυφαίο προϊόν βιοτεχνολογίας στην Κούβα, είναι ένα από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται σήμερα από την Κίνα, σε ασθενείς με επιδημία κορονοϊού, σύμφωνα με ανακοίνωση της κουβανικής πρεσβείας στο Πεκίνο.

Το εργοστάσιο κινεζικής-κουβανικής Changheber στο Jilin παράγει την ιντερφερόνη άλφα (IFNrec), με τη χρήση της τεχνολογίας της Κούβας. Η Επιτροπή Υγείας της Κίνας επέλεξε το προϊόν αυτό μεταξύ αυτών που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση του κορονοϊού.

To πρακτορείο ειδήσεων Prensa Latina, σε ανταπόκριση από το Πεκίνο, ανέφερε ότι από την 25η Ιανουαρίου, το εργοστάσιο ChangHeber, που βρίσκεται στην πόλη Changchun της επαρχίας Jilin, παράγει το φάρμακο, επειδή είναι ένα από τα 30 που επέλεξε η Εθνική Επιτροπή Υγείας για τις δυνατότητές της να θεραπεύσει τις επιπτώσεις του ιού.

Σύμφωνα με τον Κουβανό πρεσβευτή, Carlos Miguel Pereira, το IFNrec εφαρμόζεται έναντι ιογενών λοιμώξεων που προκαλούνται από τον ιό HIV, για την επαναλαμβανόμενη αναπνευστική παχυλωμάτωση που προκαλείται από ιό ανθρώπινου θηλώματος, και για συσσωρευμένο κονδύλωμα και ηπατίτιδα τύπου Β και C. Είναι επίσης αποτελεσματικό σε θεραπείες κατά διαφόρων τύπων καρκίνου.

Η εταιρεία ChangHeber, μαζί με τη Biotech και την Changchun Heber Biological Technology, είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας της Κούβας και της Κίνας στον τομέα της βιοτεχνολογίας, ενός τομέα με ευρείες προοπτικές υλοποίησης κοινών έργων.

Η Κίνα αγωνίζεται ακούραστα κατά του κορονοϊού , που έχει προκαλέσει περισσότερους από 800 θανάτους. Η πολυπλοκότητα της επιδημιολογικής κατάστασης οδήγησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να δηλώσει πριν από μία εβδομάδα τη διεθνή έκτακτη ανάγκη, με την ανησυχία ότι θα εξαπλωθεί σε χώρες με αδύναμα συστήματα υγείας.

Ελλείψει αποτελεσματικού εμβολίου, εφαρμόζεται στους ασθενείς ένας συνδυασμός αντιιικών φαρμάκων με προϊόντα παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής, δυτικά φάρμακα και εξοπλισμό όπως αναπνευστήρες, φίλτρα αίματος και λεγόμενους τεχνητούς πνεύμονες.
ΠΗΓΗ; documentonews.gr

Επάνω δεξιά στις αναρτήσεις μας υπάρχει μεταφραστής (TRANSLATE) και FOLLOW BY EMAIL για να λαμβάνεται ενημερώσεις στο e-mail σας.
Πατήστε Like στη σελίδα μας στο fb για να βλέπετε τις δημοσιεύσεις: https://www.facebook.com/New-Radio-808720805867156/
                   *ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020

Το παρακάτω κείμενο από τη Στοά της Κέρκυρας. Το διαβάζεις και λες ... «Χρωστάμε τα πάντα στον Τεκτονισμό!»


Το παρακάτω κείμενο από τη Στοά της Κέρκυρας. Το διαβάζεις και λες ... «Χρωστάμε τα πάντα στον Τεκτονισμό!»

Τόσα πολλά χρωστάμε που έπρεπε να κρύβονται για αιώνες και να επικοινωνούν με κώδικες ...οι εθνευεργέτες. Φανεροί στην εξουσία αλλά κρύβονταν από τον λαό...Γιατί άραγε; Βέβαια επειδή απευθύνονται σε άσχετους κι ανιστόρητους ... ξέρουν ότι δεν θα υπάρξει αντίλογος. Όλες οι δήθεν νίκες που παρουσιάζει ο Τεκτονισμός ... δεν ήταν παρά αλλαγή πολιτικής των επικυρίαρχων..ανούσιες παραχωρήσεις της Ελίτ...με τεράστιο τίμημα για τους φτωχούς. Σαν να λέμε επιτρέπουμε στους σκλάβους να δουν τηλεόραση... και να το παρουσιάζουμε ως μία νίκη της ανθρωπότητας... ή των ίδιων των σκλάβων.

Μόνο όταν έπαψαν να κερδίζουν από το δουλεμπόριο οι τοκογλύφοι ... καταργήθηκε η δουλεία. Στα ορυχεία της Αφρικής που μέχρι σήμερα εξορύσσεται το Κοβάλτιο ... οι σκλάβοι «ζουν» και «βασιλεύουν» Η δουλεία καταργήθηκε από τους ίδιους που την νομιμοποίησαν ... και για να περάσει ο νόμος τα κράτη αγόρασαν τους δούλους από τους δουλεμπόρους ...με δανεικά λεφτά από τους ...Rothschild. Αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να καταργηθεί η δουλεία στον αιώνα τον άπαντα. Οι μεγαλύτεροι δουλέμποροι ήταν τέκτονες και τραπεζίτες.

Ποιος άλλος θα μπορούσε να διαθέτει ιδιωτικό στρατό που να περικυκλώνει ολόκληρα χωριά και να απαγάγει τους κατοίκους τους και να τους φορτώνει σε πλοία που να διασχίζουν τον Ατλαντικό; Το δικαίωμα ψήφου των γυναικών ... δεν ήταν κάτι που πήγαινε κόντρα στην εξουσία ... αλλά ήταν προς όφελος της εξουσίας και γι' αυτό προωθήθηκε. Μήπως σταμάτησαν να εκλέγονται οι Μητσοτακέοι τα τελευταία 150 χρόνια επειδή άρχισαν να ψηφίζουν και οι γυναίκες ή μήπως θα σταματήσουν να εκλέγονται αν αρχίσουν να ψηφίζουν τα παιδάκια και οι αλλοδαποί; Το ζητούμενο δεν ήταν η ελευθερία αλλά να φτάσει η γυναίκα να έχει δικό της ΑΦΜ και να αυξηθούν οι υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης... Να φτάσουν να δουλεύουν τα ζευγάρια από δυο δουλειές και να μην περισσεύει δεκάρα.

Ο ανορθόγραφος τέκτων που έγραψε το παρακάτω πόνημα ... που αισθάνεται ότι ανέβηκε σε νέα Πλατωνικά επίπεδα διανόησης κι επικοινωνίας με το υπερπέραν ... ΞΕΧΑΣΕ ότι ο Τεκτονισμός έβαλε πλάτη σε κάθε αιματηρή δικτατορία στον πλανήτη για να ιδιωτικοποιηθούν οι φυσικοί πόροι των λαών , ότι έβαλε πλάτη στην επικράτηση των τοκογλύφων ως μοναδικό κέντρο εξουσίας και μονοπωλίων , ότι έβαλε πλάτη στο ξεπούλημα της Κύπρου, της Μακεδονίας , ότι έβαλε πλάτη σε όλα τα Μνημόνια . Μπορεί να αισθάνεται υπερήφανος που οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν τους ίδιους χαφιέδες που ψήφιζαν οι άντρες τους ...αλλά τα παιδιά τους γεννιούνται με 30.000 ευρώ χρέος...που ολοένα θα αυξάνεται. Και σ'αυτήν την επίσης νομοθετημένη σκλαβιά οι Τέκτονες έβαλαν πλάτη και συνεχίζουν να το κάνουν μέχρι τώρα.

Οι γενοκτονίες της Ελίτ που σβήστηκαν από τα βιβλία της Ιστορίας ...θα έπρεπε να ήταν η αιχμή του δόρατος όσων παριστάνουν τους διαφωτιστές και τους ανθρωπιστές. Όμως ... όπως βλέπουμε όλοι φορούν ως αποκριάτικα ...τα κοστούμια, του επαναστάτη, του ακτιβιστή, του σοβαρού, του δίκαιου , του ιερέα κλπ γιατί απλά έτσι βγαίνει το μεροκάματο. Εξαπατώντας με το «φαίνεσθαι» γιατί το «είναι» βρωμάει θάνατο...τον θάνατο αυτού που θα παραπλανηθεί από το «φαίνεσθαι». Καλή η προσπάθεια ... και μπορεί να πείσει τους άσχετους ...αλλά όχι όλους. Ο Τεκτονισμός , που ξεκίνησε από τον κλειστό κύκλο των οικοδόμων , αλώθηκε από τους τοκογλύφους και τον Σιωνισμό κι έγινε εργαλείο διαφθοράς και ανατροπής στις υπηρεσίες της Αυτοκρατορίας των τοκογλύφων. 

Αυτή η Νέα Τάξη που μπορεί να αντικατέστησε μοναρχίες όπου βόλευε και να εγκατέστησε δικτατορίες όπου η δημοκρατία δεν έφερνε βολικά αποτελέσματα ... δεν έχει κανέναν λόγο να υπερηφανεύεται για οτιδήποτε. Η Γαλλική Επανάσταση με το πρόσχημα της ισότητας ... επανέφερε στα χέρια των τοκογλύφων το εμπόριο όπλων, σιτηρών κι άλλων ειδών με τον έλεγχο των οποίων μπορούσαν να εκβιάσουν οποιαδήποτε αυτοκρατορία. Αυτή η Νέα Τάξη πολλαπλασίασε γεωμετρικά τους υποκριτές, τους άθλιους και τους εκμεταλλευτές που πλέον ξεπέρασαν σε αριθμό και τα ίδια τους τα θύματα.

Σήμερα των Ελλήνων «διαφωτιστών» και «πατριωτών» Τεκτόνων ηγείται ο Raul De Sigura ... γνωστός πατριώτης... ΔΕΙΤΕ: https://antizitro.blogspot.com/2016/08/raul-de-sigura.html

>>>ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ & ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ

Ο Τεκτονισμός ανέκαθεν τρόμαζε τους αμύητους, όπως είναι και λογικό φυσικά, αφού το άγνωστο πάντα προκαλεί κάποιο φόβο η αβεβαιότητα. Ένα από τα ίσως, κατά την προσωπική μου άποψη, λάθη τακτικής του Τεκτονισμού ήταν η απόλυτη σιγή όσον αφορά τις διάφορες κατηγορίες / θεωρίες η συνωμοσιολογίες για τις οποίες βάλλετο. Ειδικά τώρα όπου το διαδίκτυο δίνει βήμα και πρόσβαση στον καθένα από εμάς να διαδώσει γνώμη, πιστεύω, αλήθεια και ψέμα σε όλο τον κόσμο, είναι πολύ εύκολο να μετατρέψεις την υποψία σε πραγματικότητα και την κατηγορία σε καταδίκη.

Πόσοι από μας δεν το θεωρούν κατάφωρη αδικία να κατηγορείται ο Τεκτονισμός για τόσα πολλά, ενώ γνωρίζουμε όλοι, ανάλογα με τον βαθμό μας, πόσο ο Τεκτονισμός είναι κάτι το αξιοθαύμαστο κι όχι κάτι το κατακριτέο. Κι όμως θα ήθελα να σας αποκαλύψω μια τουλάχιστον αλήθεια από όλες τις κατηγορίες ενάντια μας και πράττοντας το, ο Τεκτονισμός ίσως να έπρεπε να λύσει τα δεσμά της σιωπής, προς εμάς τουλάχιστο. Θα πρέπει να ξέρετε ότι ΝΑΙ, Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΕΝ είναι μία ακόμη θεωρία συνωμοσίας. Είναι πραγματικότητα και ο Τεκτονισμός είναι στον πυρήνα της.

Για να κατανοήσουμε τον ιστορικό ρόλο του Τεκτονισμού στην Νέα Τάξη Πραγμάτων θα πρέπει να κάνουμε μία πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή στην Εποχή του Διαφωτισμού (η αλλιώς την εποχή της λογικής). Στα χρόνια αυτά από την δημοσίευση του Novum Organum του Francis Bacon το 1620 και εως το 1789 και την Γαλλική Επανάσταση, ένα μεγάλο κίνημα διαφωτισμού παρέσυρε την Ευρώπη. Οι Διαφωτιστές ωθούμενοι και από την επιστημονική επανάσταση του Νεύτωνα είχαν κύριο σκοπό τους την εξέλιξη ενός συστήματος διακυβέρνησης βασιζόμενο στην λογική, ηθική και την επιστήμη απαλλαγόμενο από τα βάρη των τότε δεισιδαιμονιών και φυσικά της θρησκείας εννοώντας βέβαια την Εκκλησία σαν ίδρυμα κι όχι την θρησκεία σαν ιδεώδες.

Τα παραπάνω όμως θα έπρεπε να μας θυμίζουν και κάτι άλλο και αυτό είναι τον Πλάτωνα και την δική του εποχή του Διαφωτισμού η αλλιώς του Λόγου. Ο Πλάτων αφήνει την βεβαιότητα για τον κόσμο της καθημερινής μας ζωής (και ως εκ τούτου κάθε επιχείρημα εναντίον του πολιτικού και ηθικού νόμου, όπως και ο Σωκράτης) και υποστηρίζει την ύπαρξη ενός ιδεατού κόσμου, που είναι και ο πραγματικός, όπου υψηλές ιδέες όπως το τρίγωνο ή η δικαιοσύνη έχουν ρεαλιστική υπόσταση και κάθε συμπερασμός που αναφέρεται σε αυτά αποδεικτική βεβαιότητα. Για πρώτη φορά στην ιστορία ερωτήματα σχετικά με την κοινωνία, την γλώσσα, τον πολιτισμό και την ηθική απασχολούσαν τους λεγόμενους σοφιστές με κύριο αντίπαλο τους την πολιτική άρχουσα τάξη της τότε κοινωνίας.

Ο Διαφωτισμός της Αρχαίας Ελλάδας καθώς και της Ευρώπης ήταν ο θεμέλιος λίθος για την αρχή της Νέας Τάξης Πραγμάτων. Μίας Νέας Τάξης η οποία βασιζότανε στις αρχές της Ηθικής, της Ελευθερίας και της Ισότητας με πρωτοστάτη για την υλοποίηση της τον Τεκτονισμό. Σκοπός δεν ήταν ο έλεγχος του κόσμου αλλά η απελευθέρωση αυτού από τα διάφορα δεσμά του είτε ταξικά, είτε θεσμικά, είτε πολιτικά. Η απαρχή της υλοποίησης έγινε στην Αμερική η οποία τότε απαρτιζόταν από 13 πολιτείες / αποικίες, η κάθε μια με την δική της διακυβέρνηση, νόμους, κουλτούρα και προπάντως ρίζες καταγωγής, αλλά όλες μαζί υπό την βασιλεία της Αγγλίας. Η δημιουργία του κράτους που γνωρίζουμε σήμερα ως ΗΠΑ ήταν προιόν των λεγόμενων αγγλιστή Founding Fathers οι οποίοι ήθελαν να προχωρήσουν στην ίδρυση ενός έθνους το οποίο δεν θα ακολουθούσε τα Ευρωπαικά πρότυπα της μοναρχίας η οποία είχε τις ρίζες της εξουσίας της άρρηκτα δεμένες με την εκκλησία.

Η ιδέα ότι η εκκλησία (τόσο η καθολική όσο και η Αγγλική προτεσταντική) θα είχε μείζον ρόλο στην διακυβέρνηση του καινούργιου έθνους ήταν άκρως απωθητική γι’αυτούς. Αυτό όμως αφορούσε μόνο την εκκλησία κι όχι την θρησκεία αφου η μελέτη και κατανόηση των ηθικών θεμελίων και διδαγμάτων της κάθε θρησκείας ήταν ένα σημαντικό μέρος του τεκτονικού βίου. Απόδειξη των ισχυρισμών μου είναι ότι η Αμερική είναι μια βαθιά εκκλησιαζόμενη κοινωνία μόνο εκτός των μεγάλων προοδευτικών πόλεων και ειδικά στον νότο ο οποίος ήταν και είναι συνοδοιπόρος του εποικισμού. Παρόλα αυτά η εκκλησίες δεν έχουν κέντρο εξουσίας και λειτουργούν σχεδόν εντελώς ανεξάρτητα και μεμονωμένα πλην της καθολικής η οποία έλεω Ιρλανδών, Ιταλών και Ισπανόφωνων μεταναστών λειτουργεί με πιο οργανωμένη βάση.

Οι Benjamin Franklin (χρηματοδοτούμενος μέσω Γαλλικών Στοών), George Washington (ο οποίος παρέλασε στην Φιλαδέλφια – και σκεφτήτε το όνομα – ζωσμένος με τα τεκτονικά του ρεγγάλια!), Alexander Hamilton, Στρατηγός Lee, ο Montgomery και πολλοί άλλοι ήταν Τέκτονες και οι ακρογωνιαίοι λίθοι για την δόμηση του καινούργιου «τεκτονικού» έθνους. Οι τέκτονες δεν διοικούσαν την Αμερική με την απόλυτη έννοια της λέξης αλλά διοικούσαν επί της αρχής και αυτός ήταν ο λόγος για ένα μεγάλο μέρος των βαριών κατηγοριών ενάντια του τεκτονισμού. Οι τέκτονες αυτοί ονόμαζαν το σύστημα το οποίο θέλησαν να καθιερώσουν ως Δημοκρατικός Δημοκρατισμός και το άκρως αντίθετο από τον Ευρωπαικό Βασιλικό Εκκλησιαστικό Μοναρχισμό. 

Ακόμη μια φορά σκεφτείτε το όνομα του είδους διακυβέρνησης και την κατάληξη του. Αγγλιστή ο Δημοκρατικός Δημοκρατισμός είναι Democratic Republicanism και φυσικά οι δύο πόλοι εξουσίας στην Αμερική είναι οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουπλικάνοι! Ίσως τα πραγματικά κίνητρα των Αδελφών μας να μην ήταν καθαρά τεκτονικά. Ίσως επίσης να πρέπει να συνυπολογίσουμε πως ήταν και μία μάχη μεταξύ βασιλικών και αντιβασιλικών, εκκλησιαστών και αντιεκκλησιαστών. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας δημιουργεί απορίες η ανησυχίες.

Ο Τεκτονισμός ήταν και θα είναι πρωτοπόρος. ΣΧΕΔΟΝ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΟΙ ΑΦΡΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΠΑΡΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ Η ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΘΗΣΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΕΥΚΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ Η ΣΤΟΑ AFRICA NO 1 ΣΤΗΝ ΒΟΣΤΩΝΗ. Η ΠΡΩΤΗ ΜΙΚΤΗ ΣΤΟΑ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟ 1893 ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΧΩΡΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΤΟ 1944 (ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 1952 & ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΤΗΝ «ΜΗΤΕΡΑ» ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟ 1928)

Αυτή η Νέα Τάξη της ισότητας και ελευθερίας ήταν προιόν η παράγωγο του τεκτονισμού. Στον εμφύλιο πόλεμο της Αμερικής η βασική αρχή των βορείων ήταν η κατάργηση της δουλείας και η ισότητα δηλαδή Ελευθερία και Ισότητα – βασικές αρχές του τεκτονισμού. Πώς να αμφισβητήσω τους λόγους όταν το αποτέλεσμα όπως το παραπάνω παράδειγμα είναι χειροπιαστό και θαυμάσιο? Η Βάση για την Νέα Τάξη Πραγμάτων είχε τότε χτιστεί. Αυτό που χρειαζότανε ήταν η επισημοποίηση και η ανακήρυξη. Την 4η Ιουλίου 1776 ο σχεδιασμός της Σφραγίδας των ΗΠΑ άρχισε με αρχιτέκτονες τον Βενιαμίν Φρανγκλίνο, τον Τόμας Τζέφερσον και τον Τζον Άνταμς.

Το τελικό σχέδιο ήταν φυσικά η Ημιτελής Πυραμίδα με τον Οφθαλμό και το μότο Annuit Coeptis Novus Ordo Seclorum που σημαίνει Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. Αυτό ειδικά το μότο είναι και το επικαλεσθέν σημείο του απανταχού αντιτεκτονισμού ως προς τον ρόλο του στην Νέα Τάξη Πραγμάτων. Αυτές οι λέξεις οι οποίες κοσμούν το χαρτονόμισμα του 1ος δολαρίου δεν πρέπει να προκαλούν φόβο η κάτι το οποίο ο κάθε τέκτονας πρέπει να κρύβει. Η Νέα Τάξη Πραγμάτων όπως την οραματίστηκαν τότε οι πρωτοπόροι αυτοί Αδελφοί δεν θα οδηγούσε σε παγκοσμιοποίηση υπό την έννοια μιας άρχουσας τάξης τεκτόνων οι οποίοι θα κινούσαν τα νήματα της πολιτικοοικονομικής εξέλιξης του κόσμου αλλά σε μια καινούργια αρχή για τις κοινωνίες η οποία θα βασιζόταν σε αρχές και ηθική έστω κι αν οι πραγματικοί λόγοι ήταν πιο πολυσύνθετοι.

Έχοντας ιδρύσει, επισημοποιήσει και ανακηρύξει την Τεκτονική «χώρα» οι Αδελφοί μας προχώρησαν στην εξάπλωση του Τεκτονισμού με γοργούς ρυθμούς σε όλη την επικράτεια με ιδιαίτερη έμφαση στις ακτές όπου υπήρχε υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης αλλά και δεκτικότητας. Η εξάπλωση του τεκτονισμού έλαβε χώρα με σκοπό την παραγωγή του μηνύματος της ελευθερίας (με όλες τις έννοιές της) στις μάζες. Αυτό επιτεύχθει σε ένα μεγάλο βαθμό αλλά η εκκλησία φρόντισε να προστατευτεί με το μόνο όπλο διαθέσιμο το οποίο ήταν η διάδοση αντι-χριστιανικών μηνυμάτων δήθεν προερχομένων από τον Τεκτονισμό. Κάπως έτσι άρχισε και η συνομωσιολογία ενάντια στην Νέα Τάξη Πραγμάτων και την σύνδεση της είτε με τον Σιωνισμό, είτε με τον Εωσφόρο, είτε και με τους δύο μαζί.

Το ερώτημα και το ενακτήριο λάκτισμα για την προσωπική μας εσωτερική συζήτηση περί του πονήματος αυτού είναι φυσικά εάν τώρα στον 21ο Αιώνα η Νέα Τάξη Πραγμάτων όπως την οραματίστηκαν τότε οι Αδελφοί μας υπάρχει, κι αν ναι, τότε υπό ποία μορφή? Κι αν οι Αδελφοί εκείνοι είχαν πολιτικά, οικονομικά η προσωπικά κίνητρα για τις πράξεις τους τότε θα πρέπει να απορρίψουμε την κεντρική ιδέα αυτών? Πριν πολλά χρόνια,------ πριν χιλιάδες χρόνια, ------άρχισε μια παράδοση πίστης στον άνθρωπο και στις δυνατότητες του, ειδικά τις πνευματικές. Άρχισε μια αναζήτηση για το φως, την ηθική και την επιστήμη η οποία βρίσκεται στην αρχαία ιστορία λαών και χωρών οι οποίες δεν δύνατο να είχαν επικοινωνία μεταξύ τους. Το γεγονός και μόνο ότι αυτή η αναζήτηση συνεχίζετε μέχρι σήμερα, και σε μεγάλο βαθμό μέσω του τεκτονισμού, δείχνει την σοφότητα των αρχαίων πρόϊμων τεκτόνων. 

Ο κάθε Τέκτονας σε βάθος χρόνου θα δει μια νοητή σύνδεση μεταξύ των αρχαίων διδαγμάτων και η όμορφη ιστορία του Ναού του Σολομώντος θα αποκτήσει ένα καινούργιο νόημα. Η Αδελφότητα των εθνών με απώτερο σκοπό την παγκόσμια ειρήνη, συνεργασία, ηθική και αγάπη μεταξύ όλων είναι κάτι το οποίο οραματίζεται ο άνθρωπος από αρχαιοτάτων χρόνων. Πόσα ποιήματα, θεατρικά έργα, τραγούδια και βιβλία δεν έχουν γραφτεί για την παγκόσμια αγάπη. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΕ ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ? Η ΙΔΙΑ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΤΗΝ ΣΤΟΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑ? Ακόμη και τώρα αυτός είναι ο σκοπός (επί της αρχής τουλάχιστον) πολιτικών οργανισμών όπως ο ΟΗΕ η ανθρωπιστικών όπως ο Ερυθρός Σταυρός. 

Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα. Ας μην ξεχνάμε ότι και ο κόσμος των γραμμάτων και του λόγου προσέβλεπε πάντα στην περιθωριοποίηση των δογματικών τάσεων είτε της άρχουσας τάξης είτε της εκκλησίας. Όχι σαν επαναστατική αντίδραση αλλά διότι ο πνευματικός κόσμος πάντα ήλπιζε στην «θεοποίηση» του ανθρώπου. Εν ολίγοις ο σκεπτόμενος κόσμος πάντα κοιτάει προς ένα μέλλον χωρίς σύνορα, με ελευθερία σκέψης, με πίστη στο εγώ και με γαλούχιση του εαυτού μας για το ταξίδι προς την επιφώτιση. Και αν τα παραπάνω λόγια θυμίζουν κάτι σε όλους μας από όσα εισπράττουμε από τον τεκτονισμό και τις εργασίες ημών τότε ας αγαλιάσουμε για την σοφία του συστήματος μας και όσα πρεσβεύει.

Πολλοί καπηλεύτηκαν το όραμα των Αδελφών μας τότε, και χρησιμοποίησαν τον Τεκτονισμό για ιδίο όφελος, και για την ανακήρυξη «συγγενών» ταγμάτων με σκοπούς μη τεκτονικά ορθούς. Άλλοι χρησιμοποίησαν τον Τεκτονισμό για πολιτικούς σκοπούς η για χειραγώγηση του πλούτου. Όλα αυτά έγιναν και γίνονται τόσο σε μικρό τοπικό, τόσο και σε μεγάλο παγκόσμιο βαθμό και ο Τεκτονισμός φέρεται σαν ο αυτουργός η ο κινητήριος μοχλός πίσω από τέτοιες κατακριτέες ενέργειες.

Στην Στοά μας εργαζόμαστε για μία Νέα Τάξη Πραγμάτων τόσο για εμάς όσο και για την κοινωνία μας. Το ίδιο και στις άλλες Στοές ανά τον κόσμο. Η αγάπη που απλόχερα δίνουμε ο ένας στο άλλον, η βοήθεια, η ηθική με την οποία προσπαθούμε να πορευτούμε, τα πάθη μας που προσπαθούμε να χαληναγωγίσουμε, τα μέταλλα που πρόθυμα πετάμε έξω από τον Ναό πριν μπούμε μέσα, η ισότητα που έχουμε μεταξύ μας. Όλα αυτά είναι μία Νέα Τάξη Πραγμάτων στην ζωή μας και στον μικρόκοσμό μας. Συλλογικά, όλοι οι Τέκτονες ανήκουμε στην Νέα Τάξη Πραγμάτων που εμείς δημιουργήσαμε. Οι γνώσεις οι οποίες αποκτούμε μας ωθούν να προχωρήσουμε προς το φως. Το ίδιο φως και την παγκόσμια γαλήνη που αναζητούν και οι αμύητοι χωρίς να το ξέρουν.

Ποσός πρέπει πλέον να μας ενδιαφέρουν εάν οι προθέσεις των παλαιών Αδελφών μας ήταν αγνές η όχι, εάν ήταν πρόσχημα η μη. Η ιδέα και το σχέδιο ήταν ορθό και κάτι το οποίο στέκει ακόμη και μετά από πολλούς αιώνες. Ο γράφων είναι υπερήφανος που ανήκει στην Νέα Τάξη Πραγμάτων και στην Παγκοσμιοποίηση των αρχών του Τεκτονισμού. Η προσωπική μας Νέα Τάξη Πραγμάτων ξεκίνησε την ημέρα που μυηθήκαμε. Ελπίζουμε και αναζητούμε γιατί μετά το σκότος υπάρχει σίγουρα το φως. <<<
Supreme Council AASR for Greece, December 2015
Επάνω δεξιά στις αναρτήσεις μας υπάρχει μεταφραστής (TRANSLATE) και FOLLOW BY EMAIL για να λαμβάνεται ενημερώσεις στο e-mail σας.
Πατήστε Like στη σελίδα μας στο fb για να βλέπετε τις δημοσιεύσεις: https://www.facebook.com/New-Radio-808720805867156/
                   *ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ της ιστορικής ομιλίας του Βλάση Γ. Ρασσιά "Από την εθνεγερσία του 1821 στο κράτος - καρικατούρα των Ρωμιών", στο Φιλοσοφικό Αθήναιον Εκατηβόλος, στις 25 Μαρτίου 2017..

ΒΛ. ΡΑΣΣΙΑΣ: Είμαστε τώρα σε μια κατάσταση εδώ,που...λόγω της μεταφοράς αυτούσιας της Βυζαντινής βλάβης και μέσω της Οθωμανίας,ακόμα χειρότερα,αυτούσιας όπως είναι, σ΄ένα κράτος το οποίο υποτίθεται ότι είναι σύγχρονο,το οποίο δεν είναι όμως δεν είναι ούτε σύγχρονο,ούτε Ευρωπαϊκό,ούτε τίποτα,είναι Οθωμανία, είναι Οθωμανία. Έχουμε τα φαινόμενα τα οποία είναι βέβαια, εντάξει λογικά αυτά, πνευματική κλειστότητα, θρησκοληψία και δεισιδαιμονία, συνειδητός σκοταδισμός, ζηλοφθονία. Γιατί είναι κι αυτό από τα ήθη τα Βυζαντινά. 

Ευνοιοκρατία,πελατοκρατία,μετριοκρατία, αλλοφοβία,φοβόμαστε το διαφορετικό,ατομισμός. Αυτό είναι βέβαια κληρονομιά παλιά του χριστιανισμού,γιατί από ΄κει που ήταν ο πολίτης,που ήτανε οργανικό τμήμα της πόλεώς του,μετά ασχολείται το πως θα σώσει τη ψυχή του. Οπότε η διαδρομή μέχρι τον απόλυτο ατομισμό είναι απλώς ένα φύσημα. Δεν σχετίζεσαι με τίποτα,κοιτάς την πάρτη σου και ουσιαστικά αυτό μετά όταν είσαι και πρέπει να ζήσεις κι έτσι λαμογίστηκα,αυξάνεται και πολλαπλασιάζεται. Και φυσικά η κουλεία και η απόλυτη αναξιοπρέπεια,αυτό το λέω από τους Βυζαντινούς και στους Οθωμανούς κ.λ.π. Εδώ όμως ως κράτος τώρα,έχουμε εχθρέψει κάποια συγκεκριμένα πράγματα,τα οποία είναι αρρώστια. Και τα οποία δεν αλλάζουνε απ΄ότι φαίνεται γιατί κάνουν... καμία πολιτική δύναμη από όσες υπάρχουν,τουλάχιστον από την μια άκρη στην άλλη,μέχρι την άλλη και στα άκρα τους και τα πιο πέρα από τα άκρα τους. 

Καμία από αυτές,όσες δυνάμεις υπάρχουν,δεν είναι διατεθειμένη να αλλάξει αυτά τα πράγματα. Ίσα-ίσα τα υπηρετεί και τα καλλιεργεί και τα βόσκει. Άρα έχουμε μεγάλη διαδρομή μπροστά μας. Κι άμα μιλάμε για επανελλήνιση,σημαίνει πλήρη καταστροφή αυτών των φαινομένων. Δεν ξέρω αν σας φοβίζει κάτι τέτοιο,αλλά μιλάμε για πλήρη καταστροφή. Είναι αυτό που το λέω έτσι κοροϊδευτικά μερικές φορές στο facebook. "Η Καρχηδόνα πρέπει να καταστραφεί" Όσο συχνά το λέγε και ο Κάτων: "Η Καρχηδόνα πρέπει να καταστραφεί" "Η Καρχηδόνα πρέπει να καταστραφεί" Αν δεν καταστραφούν αυτά,δεν κάνουμε τίποτα. Λοιπόν το πρώτο,η πρώτη μεγάλη αρρώστια αυτής της κοινωνίας εδώ πέρα στην οποία δυστυχώς ζούμε,είμαστε υποχρεωμένοι να ζήσουμε μέσα της,είναι ο απλοϊκισμός. Τι είναι ο απλοϊκισμός;; Είναι εξηρμένη και καθοσιωμένη απλοϊκότητα της σκέψης. Προβάλλεται ως νόρμα για την όποια «χριστοφιλή» ανθρώπινη ύπαρξη, σε σημείο που να καθίσταται ιδεολογία, όχι βεβαίως ως «οργανωμένη συλλογή ιδεών» ή ως «σύστημα κατανόησης του κόσμου, προς τις ιδεολογίες, αλλά ως ψευδής συνείδηση για την δικαιολόγηση του βυζαντινισμού. 

Ο απλοϊκισμός ισοπεδώνει ο,τιδήποτε εξέχει, για να καταστεί ανετότερη η προέλαση του τίποτε. Κατεδαφίζει βάθρα και εξέχοντες, αξίες και αξιοσύνες, έννοιες και στοχασμούς, «όλα ίσωμα», ακόμα και οι Όλυμποι προκειμένου να μην αισθάνονται κατώτεροι Γολγοθάδες. Αυτό με το οποίο η φύση αδικεί τους ολίγους, μία μειονεκτικότητα,η χ,ψ μειονεκτικότητα, ο απλοϊκισμός το μετατρέπει σε κατεξοχήν «αγαθό» που πρέπει να «μοιραστεί» αδιακρίτως στους πάντες. Ο σοφός καταγγέλλεται ως τάχα επηρμένος, ως τάχα αλαζόνας, ο διανοούμενος, όχι ο πανεπιστημιακός υπαλληλίσκος λέω εγώ ή το «μιντιακό» κατασκεύασμα, αλλ’ εκείνος που διακυβεύει όλη του την ύπαρξη για την ελευθερία και το κριτικό πνεύμα, καταγγέλλεται ως τάχα «ακαταλαβίστικος» ελιτιστής, νάρκισσος ή ακόμα και «ρατσιστής της ευφυϊας» Κατά τη φράση του Πιερ Μπουρντιέ, Ενώ ο αγράμματος προβάλλεται και εκθειάζεται ως «ταπεινή» ζώσα πηγή μιας τάχα θεόθεν σοφίας.(Μακρυγιάννης) Το νήμα πάει αρκετά πίσω, στις εποχές που ο Χριστιανισμός απολάμβανε την αιματοβαμμένη επικράτησή του: «οι άσοφοι φιλοσόφους κατήσχυναν, τους ρήτορας αλιείς επεστόμισαν» και «χαίρε, φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα»." Και όλα τα ανάλογα ανατριχιαστικά....

Άλλη αρρώστια, συγγενής που επάνω μπορεί να χτιστεί κι άλλο είναι ο λαϊκισμός. Ακούμε σήμερα και λέει λαϊκισμός,λαϊκισμός. Τώρα έχει πια γελοιοποιηθεί η λέξη, ακόμη και τους ακροδεξιούς της Ευρώπης, αυτή τη στιγμή τους λένε λαϊκιστές. Ο λαϊκισμός είναι άλλο πράμα. Ο λαϊκισμός είναι προϋπόθεση για την αποθέωση του φαινομένου που είπαμε πιο πριν,του απλοϊκισμού. Για να είναι επάνω ότι απλοϊκό αυτομάτως και καλό,πρέπει προηγουμένως να είναι αυτομάτως καλό και πάνω με ότι έχει να κάνει με τις πλατιές μάζες. Αφορά τους πολλούς;; Είναι καλό ! Για να αναθεματιστεί το σύνθετο κι απαιτητικό,πρέπει προηγουμένως να έχουνε αναθεματιστεί όλες οι ικανές να παράγουν αυτό το σύνθετο κι απαιτητικό,σχετικές μειοψηφίες. "Ζήτω η μάζα, κάτω η ελίτ¨ Θα έχετε ακούσει πολλούς. «Μην είμαστε και ελιτιστές!» Ας πούμε ,μην είμαστε κανίβαλοι ! Κάτι βαρύ να είσαι ελίτ. Ο λαϊκισμός είναι ισοπεδωτικός, ανορθολογικός, αλλοφοβικός (μετατρέπει ασταμάτητα το διαφορετικό σε υποτιθέμενη εχθρική απειλή), χρησιμοποιεί μόνον το συναίσθημα και ποτέ την λογικότητα, και συχνότατα καταφεύγει στην παραπλάνηση. Ως αποτέλεσμα το βλέπουμε αυτό, απ΄τον Περόν μέχρι τον Ανδρέα Παπανδρέου,δηλαδή είναι παντού,έτσι λειτουργεί αυτό. 

Ως αποτέλεσμα διαπλάθει ανθρώπους με όχι σερνικές προσωπικότητες. Όχι με σεξιστική έννοια το σερνικές βέβαια,αλλά με την έννοια εκείνου που δεν επιθυμεί να΄χει την ελάχιστο έστω σχέση μ΄ένα υποχρεωτικό και ιδιαίτερα απαιτητικό αυθυπεύθυνο. Αυτό που πρέπει ο άνθρωπος ούτως ή άλλως να το έχει. Ο λαϊκισμός τροφοδοτεί την εσκεμμένη ανειλικρίνεια, και εν συνεχεία ανατροφοδοτείται από αυτήν, θέτει αλλεπάλληλα ψευτο-διλήμματα, πουλάει εκχυδαϊσμένα (οι λέξεις «εύπεπτα» και «λαοφίλητα» αποτελούν ευφημισμούς) «πνευματικά» προϊόντα, υπεραπλουστεύσεις, εύκολες «λύσεις» και απόλυτες (στο επίπεδο του κανονικού μεσσιανισμού) «σωτηρίες». Στο μπαλκόνι, από ιδρύσεως αυτού του κράτους του γελοίου μέχρι και σήμερα,ποτέ κανείς δεν λέει την αλήθεια στο κόσμο και ακούστε να δείτε...σηκώστε μανίκια και δουλέψτε. Όλοι πουλάνε ένα χάπι, που αν το πάρεις θα γίνουν όλα όμορφα. Δεν υπάρχει κανείς μέχρι τώρα, δεν πέρασε κανείς μέχρι τώρα. Και φυσικά δεν το κάνει κανείς γιατί ξέρει,ότι αν τολμήσει και το κάνει αυτό,ούτε την ψήφο τη δικιά του δεν θα βρει μέσα. Άλλο φαινόμενο που το χαρακτηρίσαμε από το όνομα του συγκεκριμένου που τον πολυαναφέραμε,συγκεκριμένο Ρωμέϊκο εδώ πέρα, είναι ο μακρυγιαννισμός. 

Εκεί έχουμε έναν αδιάλλακτο αντιδιανοουμενισμό, που δίχως ενδοιασμούς και περιφράσεις,αναδύεται απευθείας από τη χυδαία δυαρχία του απλοϊκισμού και του λαϊκισμού. Αυτά τα δυο, χτίζουν μακρυγιαννισμό. Αν ο εντονότατα αποπουλιστικός παραδοσιακός φασισμός, αποτελεί μια αποθέωση της χυδαιότητος περιτυλιγμένης στο χρυσόχαρτο του μύθου,όπως εύστοχα περιέγραψε ο Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος,ο μακρυγιαννισμός,αυτό που είναι η κυρίαρχη ιδεολογία ουσιαστικά στην Ελλάδα. Οριζόντια διαπερνάει όλα τα πολιτικά φάσματα. Είναι το ίδιο, με μόνη διαφορά,ότι αυτός είναι περιτυλιγμένος στο χασαπόχαρτο της απλοϊκότητας. Κερδοσκοπικός ατομισμός,τη πάρτη μου,τι θα βγάλω,τι θα κονομήσω. Μυωπική όραση...εγώ και η οικογένειά μου,να λαδώσω να κάνω τη δουλειά μου. Μα αυτό αν υπήρχε ένας θεσμός που ήταν εύνομο το κράτος,δεν θα χρειαζόταν να μαζεύεις λεφτά για να κάνεις τη δουλειά σου...όχι εγώ θα κάνω τη δουλειά μου. Μυωπία ! Πνευματική κλειστότητα και θρησκοληψία. Πολυδιάσπαση κάθε συλλεκτικού κέντρου. 

Δικαίωμα άποψης του βλακός ή του αμαθούς, αρκεί να ανήκει στην Κομιντέρν και ξέρουμε πως λειτουργεί αυτό το πράμα,γενικά σε όλα αυτά τα επίπεδα. Εξυπνακισμός, δυσπιστία και συνομωσιολογία. Του λες την αλήθεια ή του ανοίγεις τη καρδιά κι αυτός χτυπάει " Ποιος ξέρει τώρα τι ετοιμάζει αυτός εδώ πέρα να ούμε..." Έτσι έχει μάθει αυτός,δεν πρόκειται να καταλάβει ποτέ. Ποτέ δεν πρόκειται να συνδεθεί με μια υψηλή έννοια ή με μια αλήθεια. Ζηλοφθονία φυσικά, δεισιδαιμονία, οικογενειοκρατία, ιδιοτέλεια και αντιπαροχή. Τι θα πάρω;; Θα σου δώσω,τι θα πάρω ! Μετριοκρατία...αν θα δουλεύεις έτσι, μέτριους έχεις,δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις σοβαρούς ανθρώπους. Διαφθορά φυσικά, κουτοπόνηρη παραβατικότητα. Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις επαίρεται και ως προδευτική ή προοδευτική όπως συνηθίζουν και τη γράφουν κάποιοι ! Αφού στρέφεται δήθεν κατά του νόμου και της τάξης. Ο ρωμιός είναι φασίστας σε σχέση με τα δικαιώματα των άλλων και αναρχικός σύμφωνα με τα δικά του δικαιώματα. Περνάς εσύ με κόκκινο και σε φασκελώνει, αυτός περνάει με κόκκινο και αν του πεις επ που περνάς,σε βρίζει. Εδώ μιλάμε για διαστροφή ! 

Και πολλές ακόμα μορφές ακραίας φαυλότητας,αντιδιαμετρικά αντίθετες προς τις ημέτερες αρετές προς τα ιερά σημεία του αξιακού συστήματος του πραγματικού ελληνισμού.Ένα παράδειγμα,δεν θα σας φάω χρόνο, για να καταλάβετε σε τι διαστροφή έχει φτάσει η κοινωνία η δικιά μας και ότι αν δεν καταστραφεί η Καρχηδόνα δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα ! Αλλά επειδή εμείς μιλάμε για επανελλήνιση, επιστροφή της ελληνικής εθνικής θρησκείας και του αξιακού συστήματος των Ελλήνων, άρα επιστροφή του Έλληνα, είμαστε απαιτητικοί σε αυτά που ζητάμε ! Η ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ. Για να καταλάβετε ένα δείγμα μόνο της μεγάλης αρρώστιας, πέραν αυτών των σημείων που σας είπα, θα ξέρετε ότι από την εποχή του ΠΑΣΟΚ και μετά... δεν έχω κομματικά εδώ πέρα, απλώς είναι χρονικό σημείο. Από την εποχή του ΠΑΣΟΚ και μετά, πήρανε κάποιον όρο που στο εξωτερικό σημαίνει τελείως άλλο πράγμα, που σημαίνει ότι η κάθε κοινωνία ταχτοποιεί μόνη της, τις οποιοσδήποτε υποθέσεις της,δηλαδή αν υπάρξει κάπου ένα πρόβλημα,αμέσως η κοινωνία το ρυθμίζει αυτόματα. 

Τον κοινωνικό αυτοματισμό. Κι αυτοί πήρανε και το ερμηνεύσανε, ότι ο κάθε ένας, πρέπει να στρέφεται εναντίον του οποιοδήποτε είναι λίγο καλύτερα από αυτόν. Να στέλνει την μια τάξη έναντι στην άλλη, το ένα επάγγελμα απέναντι στους άλλους ! Αυτόν που παίρνει 1.100 ευρώ εναντίον του αλλουνού που παίρνει 1.105 ! Κι έχει γίνει μια ζούγκλα, που ουσιαστικά είναι μια κοινωνία κανιβάλων η οποία απλώς δεν φαίνεται ότι είναι κοινωνία κανιβάλων, που παριστάνει ότι είναι στα καλά της. Και πάει και φτιάχνει εκκλησίες, τάματα του έθνους, αγίους, σταυροκοπιέται και όλα ωραία και καλά. Είναι μια βαθύτατα άρρωστη κοινωνία των ρωμιών.

       Βλ. Ρασσιάς: Από την "επανάσταση" του 1821 στο παπαδοκράτος της Οθωμανορωμιοσύνης.
Επάνω δεξιά στις αναρτήσεις μας υπάρχει μεταφραστής (TRANSLATE) και FOLLOW BY EMAIL για να λαμβάνεται ενημερώσεις στο e-mail σας.
Πατήστε Like στη σελίδα μας στο fb για να βλέπετε τις δημοσιεύσεις: https://www.facebook.com/New-Radio-808720805867156/
                   *ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020

Πατήρ Δημήτριος ή κατάσκοπος David Balfour. Ο Αγγλος κατάσκοπος που λειτουργούσε στο Κολωνάκι.

Εξομολογούσε τη βασιλική οικογένεια, έκανε αγιασμούς σε αριστοκρατικά σπίτια. Έπαιξε ρόλο στα Δεκεμβριανά και τον ρόλο του αποκάλυψε ο Ριζοσπάστης

Ένα αστέρι των μυστικών βρετανικών υπηρεσιών, ένας πράκτορας της «Ιντέλιτζενς Σέρβις», ο David Balfour , έδρασε στην Ελλάδα, μεταμφιεσμένος σε ορθόδοξο Ελληνα ιερέα, με το ψευδώνυμο «πατέρας Δημήτριος», που ιερουργούσε στο παρεκκλήσιο του «Ευαγγελισμού». Η ιστορία του είναι αποκαλυπτική και παραπέμπει στις πιο τολμηρές ιστορίες μυθιστορημάτων κατασκοπίας. Ο Μπάλφουρ – Δημήτριος σύμβουλος του άλλου σκοτεινού ανθρώπου, του Ρεξ Λίπερ, ως στέλεχος των αγγλικών μυστικών υπηρεσιών, προετοίμασε συστηματικά τη δράση του στην Ελλάδα.

Ο Ριζοσπάστης κυκλοφορούσε με πρωτοσέλιδο τίτλο «Δαυίδ Μπαλφούρ ή ο Πάτερ Δημήτριος». Η κεντρική φωτογραφία του πρωτοσέλιδου ήταν χωρισμένη στα δύο. Στη μια πλευρά απεικονίζονταν ένας παπάς και στην άλλη ένας μεγαλόσωμος μεσήλικας καλοντυμένος κύριος. Το αποκαλυπτικό κείμενο – καταπέλτης για τον ρόλο αυτού του άνδρα, υπέγραφε η ιστορική μορφή του ΚΚΕ και διευθυντής του Ριζοσπάστη εκείνη την εποχή, Κωνσταντίνος Καραγιώργης. Ο παπά Δημήτρης και ο David Balfour ήταν το ίδιο πρόσωπο, που είχε μόνο μια αποστολή. Να συλλέξει πληροφορίες για λογαριασμό της βρετανικής Ιντέλιτζενς Σέρβις, της οποίας εκτελούσε χρέη σταθμάρχη στην Αθήνα. 

Η στρατολόγηση του Μπαλφούρ. 

Ο David Balfour γεννήθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 1903. Καταγόταν από καλή οικογένεια. Είχε σπουδάσει στα πανεπιστήμια της Πράγας, του Σάλτσμπουργκ, της Ρώμης και μετέπειτα των Αθηνών. Μιλούσε αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, ρωσικά, πολωνικά και ελληνικά και αργότερα έμαθε και τουρκικά. Ήταν ο ιδανικός νέος για στρατολόγηση στις μυστικές υπηρεσίες. 

Το πέρασμα του κατασκόπου από το Άγιο Όρος. 

Η ταραγμένη δεκαετία του ’20, έκανε πολλές χώρες της Ευρώπης να αναδιοργανωθούν και να ενισχυθούν με νέο αίμα. Στα τέλη της ο Μπαλφούρ έγινε δόκιμος μοναχός στο τάγμα των Βενεδικτίνων. Όταν γνώρισε την Ορθόδοξη Θεολογία, έφυγε από το μοναστήρι. Ασπάσθηκε την Ορθοδοξία στη Λιθουανία και το 1932 πήγε στο Άγιο Όρος και έμεινε στο Ρωσικό Μοναστήρι και στα Καντουνάκια.  Έλαβε το όνομα Δημήτριος και εξέφρασε την επιθυμία να εγγραφεί στη Θεολογική Σχολή Αθηνών. Πέρασε ένα εξάμηνο αυστηρής απομόνωσης στο Άγιον Όρος. Οι μοναχοί όμως ουδέποτε τον είδαν με καλό μάτι. Τότε συνδέθηκε με τον Ρώσο λόγιο καλόγερο Σωφρόνιο. 

Δεν είναι λίγοι αυτοί που συνδέουν το όνομα του Σωφρόνιου με μυστικές υπηρεσίες, χωρίς όμως ποτέ να αποδειχθεί κάτι σχετικό. Το 1936, ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος και άλλοι επιφανείς κληρικοί φρόντισαν να εγγραφεί ο Άγγλος στη Θεολογική Σχολή, στην Αθήνα. Όταν έφτασε στην πόλη, υπηρέτησε στο μοναχικό τάγμα του τέως Καρυστίας, Παντελεήμονα. «Είναι αυτός που είπε το περιβόητο καλύτερα σαράντα χρόνια με τους γερμανούς, παρά μια ώρα με το ΕΑΜ», έγραφε ο Καραγιώργης. Ο Παντελεήμων χειροτόνησε αρχιμανδρίτη τον Ντέιβιντ Μπαλφούρ και πλέον τον προσφωνούσαν Πάτερ Δημήτριο. 

Ο εξομολογητής των μεγαλοαστών. 

Από την πρώτη στιγμή που έφτασε στην Αθήνα ο πατήρ Δημήτριος, ήταν περιζήτητος στα μεγάλα σαλόνια της πόλης. Με την ιδιότητα του αρχιμανδρίτη γράφτηκε ως αδερφός στη Μονή Πεντέλης και συνέχισε τη φοίτησή του στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κανείς δεν ξέρει αν ήρθε στην Ελλάδα στρατολογημένος από τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, ή αυτό συνέβη κατά την παραμονή του στην πρωτεύουσα. 

Τα ελληνικά του πάντως, είχαν τελειοποιηθεί, ακόμη και στις ψαλμωδίες. Κυκλοφορούσε στο Κολωνάκι και συχνά τον καλούσαν μεγαλοαστοί για εξομολογήσεις. Έκανε αγιασμούς σε μέγαρα και ευκατάστατα σπίτια, μεταξύ των οποίων και του στρατηγού Παπάγου. Επίσης είχε γνωριστεί και είχε σχέσεις με τον μετέπειτα πρωθυπουργό Αλέξανδρο Κορυζή, που διαδέχθηκε τον Μεταξά και αυτοκτόνησε λίγο πριν μπουν οι Γερμανοί στην Ελλάδα.

Ο βρετανός ιερέας, δίδασκε στο Βρετανικό Ινστιτούτο Αθηνών και παρέδιδε μαθήματα αγγλικών σε γόνους «μεγάλων τζακιών». Σύντομα ανέπτυξε σχέσεις με την αδελφότητα θεολόγων «H Ζωή» και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρύσανθο. Με τις γνωριμίες αυτές ορίστηκε εύκολα, εφημέριος στο παρεκκλήσι του Ευαγγελισμού. Πλέον κατοικούσε μέσα στο χώρο του νοσοκομείου. Το αρχηγείο του όμως το είχε στήσει στην οδό Πλουτάρχου 2, στο Κολωνάκι. Το κτήριο έγραφε ο Καραγιώργης, «ανήκε στην αγγλική πρεσβεία και στους τηλεφωνικούς καταλόγους εμφανιζόταν ως έδρα της Γραμματείας του Πολιτικού Τμήματος του σερ Νόρτον». 

Από το 1937 ως το 1939, ο Άγγλος κατάσκοπος με τα ράσα και τη διχαλωτή μακριά γενειάδα, ανέλαβε εκκλησιαστικά χρέη κοντά στη βασιλική οικογένεια. Οι σχέσεις του με τον βασιλέα Γεώργιο B´, τον διάδοχό Παύλο και την τότε πριγκίπισσα Φρειδερίκη, ήταν πολύ στενές. Έτσι μπορούσε να μπαινοβγαίνει άνετα στο παλάτι και να γίνεται αποδέκτης πολλών πληροφοριών. Οι Βρετανοί είχαν χτυπήσει διάνα. Γνώριζαν από πρώτο χέρι πολλά περισσότερα στοιχεία, ακόμη και για τα προσωπικά της βασιλικής οικογένειας. Πολλά μέλη της εξομολογούνταν συχνά στον αγαπημένο ιερέα. Παράλληλα, ο Μπαλφούρ «μεγάλωνε» τον κύκλο των σημαντικών γνωριμιών του με υψηλόβαθμους στρατιωτικούς και πολιτικούς, με τις ευλογίες του παλατιού. 

Ο παπάς που ξύρισε τα γένια του και έβαλε τα χακί. 

Το 1941 όλα έδειχναν ότι οι Γερμανοί θα κήρυτταν τον πόλεμο στην Ελλάδα. Στο βιβλίο του «Η αφελής Ελλάς», ο Νικόλαος Σοϊλεντάκης γράφει ότι ο Μπάλφουρ έπαιξε ρόλο, στην αυτοκτονία του πρωθυπουργού Κορυζή το 1941. Ο Άγγλος πάντως πριν από την είσοδο των Γερμανών, πέταξε τα ράσα, ξυρίστηκε, έβαλε την στρατιωτική του στολή και αναχώρησε με το προσωπικό της βρετανικής πρεσβείας, από την Αθήνα για το Κάιρο. Εκεί, με την νέα ιδιότητά του πλέον, συνέχισε να έχει σχέσεις με την ελληνική βασιλική οικογένεια και τους πρώην πρωθυπουργούς Παναγιώτη Κανελλόπουλο και Γεώργιο Παπανδρέου. 

Η ιστορία του ταξιδιού του περιγράφεται από έναν Έλληνα καθηγητή των Αγγλικών στο κολέγιο των Αθηνών εκείνης της περιόδου, τον Ηλία Ηλιάσκο, ο οποίος έφυγε με το προσωπικό της βρετανικής πρεσβείας, λίγο πριν την είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων στην ελληνική πρωτεύουσα και στο Κάιρο εργάσθηκε σαν εκφωνητής νέων στον εκεί ραδιοφωνικό συμμαχικό σταθμό: 

“Ο Βρετανός Γενικός Πρόξενος μας έδωσε τα απαραίτητα έγγραφα για τον αδελφό μου και μένα να επιβιβαστούμε στο τελευταίο προς εκκένωση ιστιοφόρο από το λιμάνι του Πειραιά. Ήταν το S/S “Κορινθία” το οποίο άφησε τον Πειραιά στις 18 Απριλίου 1941 που έτυχε να είναι Μεγάλη Παρασκευή, σύμφωνα με το Ελληνορθόδοξο ημερολόγιο. Περίπου πέντε ημέρες αργότερα, ο στρατός του Χίτλερ βάδισε προς την Αθήνα. Το πλοίο ήταν γεμάτο από το προσωπικό της βρετανικής Πρεσβείας που μετέφερε τα αρχεία της Πρεσβείας μαζί του. 

Ένας από τους επιβάτες ήταν ο David Balfour ο οποίος ήταν ο εφημέριος στο εκκλησάκι του Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”, Ήταν μια εντυπωσιακή ψηλή φιγούρα ενός αθλητικού άνδρα με μια μεγάλη μαύρη γενειάδα. Αν και είχε χειροτονηθεί ιερέας της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ήταν ένας Βρετανός υπήκοος και ευρέως φημολογήθηκε ότι ήταν πράκτορας των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Ο επίσημος τίτλος του ήταν «Πατήρ Δημήτριος». 

Ήταν επίσης ο πνευματικός πατέρας της ελληνικής βασιλικής οικογένειας. Όταν το «Κορινθία» απέπλευσε ήταν ακόμα «Πατέρας Δημήτριος» και στην πραγματικότητα χοροστάτησε στη λειτουργία της Ανάστασης, ενώ ήμασταν ακόμα στη θάλασσα. Αργότερα συνάντησα τον David Balfour και πάλι στο Κάιρο, και αυτή τη φορά είχε ξυρίσει τα γένια του, και φορούσε τη στολή του ταγματάρχη του Σώματος Πληροφοριών το οποίο είναι μια τακτική μονάδα του βρετανικού στρατού. 
………………………………………………………. 
Αρκετά χρόνια πριν από τον πόλεμο πριν ακόμη εμφανισθεί, η Abwehr (γερμανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών), η αντίστοιχη ναζιστική μυστική υπηρεσία, είχε άριστα εκπαιδευμένους μυστικούς πράκτορες που δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα. Με δεξιοτεχνία είχαν καταγράψει όλες τις στρατιωτικές και πολιτικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για το Τρίτο Ράιχ, και είχαν οργανώσει ένα κατασκοπευτικό δίκτυο σε όλη τη χώρα. Καθώς ο πόλεμος γινόταν όλο και πιο αναπόφευκτος, κατέστη επίσης όλο και πιο επιτακτικό η Βρετανία και οι άλλες αντι-φασιστικές χώρες να συλλέξουν ακριβείς πληροφορίες και για τις ενέργειες των Γερμανών. 

“Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ένας μοναχός, ο οποίος είχε ασπαστεί την Ορθόδοξη πίστη στη Βαρσοβία, έφθασε από την Πολωνία μέσω του Αγίου Όρους, για να παραμείνει στο μοναστήρι της Πεντέλης, λίγο έξω από την Αθήνα. Σύμφωνα με το βιογράφο του John Freeman, η εγγραφή του στην Πεντέλη έλεγε, “Κελί 102. Αύξων αριθμός 75. Κοσμικόν Όνομα David Balfour. Εκκλησιαστικό όνομα Δημήτριος. Τόπος γεννήσεως Αγγλία. Ηλικία 35 ετών. Ενεπίγραφος εντολή της Αυτού Αγιότητος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Ερχόμενος από τη Ρωσική Εκκλησία. 

Αρχιεπισκοπή, αριθμός διατάγματος 3197 της 9ης Μαΐου 1936. ” Ο πατήρ Δημήτριος είναι προφανώς ένα καλά εκπαιδευμένο και πολύ ευγενικό άτομο. Έχει σπουδάσει σε διάφορα μέρη της Ευρώπης και ομιλεί πολλές γλώσσες άπταιστα. Αυτές περιλαμβάνουν αρχαία, βυζαντινά και σύγχρονα ελληνικά, συμπεριλαμβανομένης και της καθομιλουμένης ελληνικής “μάγκικης”. 

Η νέα αποστολή στην Αθήνα. 

Μετά την απελευθέρωση, ο ταγματάρχης Ντέιβιντ Μπαλφούρ, έφτασε και πάλι στην Αθήνα, ως στέλεχος της Βρετανικής Πρεσβείας. Πολλοί μελετητές και ερευνητές της περιόδου, εκτιμούν ότι ο Μπαλφούρ βοήθησε στην τοποθέτηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Δαμασκηνού, στη θέση του Αντιβασιλιά. 
Επάνω δεξιά στις αναρτήσεις μας υπάρχει μεταφραστής (TRANSLATE) και FOLLOW BY EMAIL για να λαμβάνεται ενημερώσεις στο e-mail σας.
Πατήστε Like στη σελίδα μας στο fb για να βλέπετε τις δημοσιεύσεις: https://www.facebook.com/New-Radio-808720805867156/
                   *ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020

Η Ζωή Λιαντράκη επανέρχεται και ''ντύνει'' με την ιδιαίτερη χροιά της το νέο τραγούδι της με τίτλο το ''Δάκρυ της βροχής''

                                                                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ζωή Λιαντράκη επανέρχεται και ''ντύνει'' με την ιδιαίτερη χροιά της το νέο τραγούδι της με τίτλο το ''Δάκρυ της βροχής'' σε στίχους Γιώτας Γερογιώργη και μουσική Κωνσταντίας Κατσιάμπα. Η Ζωή Λιαντράκη είναι αναμφίβολα μία μοναδική ερμηνεύτρια η οποία επιλέγει προσεχτικά τα καλλιτεχνικά της βήματα. Με την λυρική φωνή της μας ταξιδεύει μαγικά στα μονοπάτια της ψυχής. Είναι ένα τραγούδι που μιλάει κατευθείαν στην καρδιά και σίγουρα θα αγαπηθεί πολύ.

Ερμηνεία: Ζωή Λιαντράκη
Στίχοι: Γιώτα Γερογιώργη
Μουσική: Κωνσταντία Κατσιάμπα-Ενορχήστρωση: Γιώργος Μίγκας
Φωτογραφική επιμέλεια: Μίνα Τρικάλη

'Επαιξαν οι μουσικοί: Μπουζούκια - Κιθάρες: Γιάννης Παρλαπάνος
Μπάσο: Δημήτρης Δριστάς-Πλήκτρα - Programming: Γιώργος Μίγκας Τύμπανα: Βάιος Αλεξόπουλος
Hχογράφηση φωνής: Βαγγέλης Σαπουνάς @Subway Studios
Οι ηχογραφήσεις ;έγιναν στα Pink Studios Trikala & Pink Studios Katerini
Mixing & Mastering: Γιώργος Μίγκας @Pink Studios

Στίχοι:

Tο δάκρυ της βροχής κυλά,
το τζάμι το χαράζει.
Κυλά αργά και με πονά
πληγή βαθιά.

Της νύχτας είναι μυστικό
που το κρατώ σα φυλαχτό.
Παιχνίδι παίζει σκληρό η ζωή.
άγνωστοι δρόμοι,το θαύμα που ζητώ αργεί .

Ερημιά μες στη ψυχή μου.
και τα όνειρα λαθραία.
Σαν κραυγή μες στη σιωπή μου
γίνε ελπίδα, δώσ' μου αέρα.
Να με βρίσκει η αυγή
να νομίζω, πως θα 'ρθεις , με τη βροχή .

Της πόλης πόρτες μυστικές,
φθινόπωρο θλιμμένο.
Σαν ανταμώνουν οι ψυχές
ξεχνάς το χτες.

Δυο μάτια μαύρα νοσταλγώ
στιγμές σκληρές,ζωή μετρώ.
Κίτρινα φύλλα πεσμένα στη γη
ότι δικό μου, το νιώθω να 'χει χαθεί.


                                              Ζωή Λιαντράκη - Το δάκρυ της βροχής VIDEO
Επάνω δεξιά στις αναρτήσεις μας υπάρχει μεταφραστής (TRANSLATE) και FOLLOW BY EMAIL για να λαμβάνεται ενημερώσεις στο e-mail σας.
Πατήστε Like στη σελίδα μας στο fb για να βλέπετε τις δημοσιεύσεις: https://www.facebook.com/New-Radio-808720805867156/
                   *ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020

10 Φεβρουαρίου 2020 : Επέτειος της γεννήσεως του πρώτου και μόνου πραγματικού κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Ά. Καποδίστρια.

10 Φεβρουαρίου 2020

Επέτειος της γεννήσεως του πρώτου και μόνου πραγματικού κυβερνήτη της Ελλάδος,

Ιωάννη Ά. Καποδίστρια.

244 ἔτη συμπληρώθηκαν ἀπό τὴν γέννηση τοῦ Ἀνδρός ποὺ με τὴν φωτεινή του παρουσία -καὶ ἀπουσία- σφράγισε τὴν Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος, τῶν Ἐθνῶν τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ πολιτισμένου Κόσμου.

Εὐπατρίδης. Ἀρχοντικός στὸ Γένος, ἀριστοκρατικός στὸ πνεῦμα, ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ἦταν τὸ ἕκτο παιδί τοῦ Ἀντωνίου Μαρία Καποδίστρια καὶ τῆς Διαμαντίνας Γονέμη.

Παρὰ τὸν σημαντικὸ ἀριθμὸ πονημάτων ποὺ ἔχουν δημοσιευθεῖ γιὰ τὸν Βίο τοῦ Ἁγίου τῆς Πολιτικῆς ἀλλὰ καὶ τὶς τιμὲς ποὺ κατὰ καιροὺς του ἀποδίδει τὸ Ἑλλαδικό κράτος, ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, δὲν ἔχει κατακτήσει ἀκόμη τὴν θέση ποὺ του ἁρμόζει στὴν συνείδηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.

Ἐλάχιστα εἶναι τὰ χρόνια ποὺ διερευνοῦμε τὸ εὗρος τῶν ὁριζόντων τοῦ ἀκέραιου διπλωμάτη, τοῦ βαθύτατα κατὰ τὸ ἦθος καὶ κατὰ τὴν σκέψη Ἕλληνα, τοῦ προικισμένου μὲ τὶς εὐγενέστερες ἀρετὲς Κυβερνήτη. Τὸ ἐλάχιστο ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ πράξουμε εἶναι νὰ ἐπιστρέφουμε ὅπως λέει ὁ Καβάφης, καὶ νὰ διδασκόμαστε ἀπὸ τὸν βίο του λειτουργῶντας ὥς προσκυνητὲς μπροστὰ στὴν μοναδικὴ αὐτὴ φυσιογνωμία τῆς Ἱστορίας μας.

Δύσκολα ὁ Ἕλλην ἀναγνωρίζει τὴν ὑπεροχὴ τοῦ ἄλλου. Ἡ μωρία φθάνει κάποιες φορὲς στὸ σημεῖο νὰ θεωρεῖται ἀντιδημοκρατικὴ ἀνισότητα ἡ ἀναγνώριση αὐτῆς τῆς ὑπεροχῆς. Ὅμως, γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς ὑπεροχῆς τοῦ ἄλλου, ἀπαιτεῖται Ἦθος .

Ὁ Καποδίστριας δὲν στάθηκε στὶς ἀντιδράσεις τῶν συμπατριωτῶν του. Ἀφιέρωσε τὸν χρόνο καὶ τὴν σκέψη του στὰ μεγάλα καὶ παραμέρισε τὰ μικρά. Μέσα σὲ τέσσερα μόλις ἔτη, διασφάλισε σύνορα, συγκρότησε στρατό, πολέμησε τὴν ἀνομία. Ἐργάστηκε ἀδιαλείπτως γιὰ τὴν μόρφωση τῶν νέων καὶ τὴν συστηματοποίηση τῆς καλλιέργειας τοῦ τόπου, τόσο τῆς φυσικῆς ὅσο καὶ τῆς πνευματικῆς. Καὶ παρὰ τοὺς ἀγωνιώδεις κόπους του, κάποιοι ἀντελήφθησαν τὴν πολιτικὴ του παρουσία ὡς τυραννική. Καλλιεργήθηκε ἕνα τροφοδοτούμενο μῖσος ἀπέναντί του, τὸ ὁποῖο ὁ ἴδιος τὸ ἀντιμετώπισε μὲ μετριοπάθεια, σεβασμὸ καὶ ὑπομονή, ἐπιλέγοντας νὰ κάνει παραχωρήσεις τόσες, ὅσες δὲν θὰ ἔθιγαν τὸ γενικὸ συμφέρον. Ἐπέλεξε μία ἤπια καὶ ἐπίμοχθη πολιτική, παραμένοντας συγκεντρωμένος στὸ Ὅραμά του, νὰ ἀνασυντάξει καὶ νὰ ὀργανώσει τὴν Ἑλλάδα, χτίζοντας τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία.

Ὁ ραγιαδισμὸς τεσσάρων καὶ πλέον αἰώνων δὲν ἀποβάλλεται εὔκολα. Πόσο μᾶλλον ὅταν σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν κακοδαιμονία, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἐντόπιες ἀθλιότητες, λειτουργοῦν ἐπιζήμια καὶ οἱ αἰώνιες προστάτιδες δυνάμεις. Ἐκεῖνες οἱ δυνάμεις οἱ ὁποῖες, λόγῳ ἐπιδίωξης ἀλλοτρίων συμφερόντων, καλλιεργοῦν ἔριδες καὶ δολοπλοκίες, ἐνθαρρύνοντας τὴν κακία ἐνῶ παράλληλα ἀποδυναμώνουν τὶς ἀρετὲς τῶν Ἑλλήνων.

Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας βαλλόμενος ἀπὸ παντοῦ, εἶχε καταστεῖ ἐλεύθερος πολιορκημένος μέσα στὴν ἴδια τοῦ τὴν χώρα. Κατὰ τὸν μοναχικὸ του τετραετῆ Ἀγῶνα γιὰ τὴν δημιουργία τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας δοκιμάστηκε σκληρὰ καὶ ἐν τέλει μαρτύρησε γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό, πέφτοντας νεκρὸς ἀπὸ τὰ δολοφονικὰ πλήγματα τῶν ἀντιπάλων του μπροστὰ στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στὸ Ναύπλιο, τὴν 27η Σεπτεμβρίου τοῦ 1831.

Φίλτατε Ἀναγνώστη. Ἡ Ἱστορία δὲν εἶναι ἐκεῖ γιὰ νὰ μᾶς δίνει μόνον πληροφορίες γιὰ γεγονότα. Μας διδάσκει νὰ βλέπουμε τὸ παρὸν ἀπὸ ψηλὰ καὶ μέσα ἀπὸ τὴν ἀναγνώριση τοῦ παρελθόντος νὰ προχωροῦμε πιὸ δυνατοί, κατάλληλα ἐφοδιασμένοι πρὸς τὸ μέλλον. Ὅσο πιὸ μεγάλο βάθος ἔχει ἡ Μνήμη τοῦ ἀνθρώπου στὸν χρόνο, τόσο πιὸ πλούσιος γίνεται σὲ σοφία καὶ ἦθος. Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἔχουμε τὴν εὐλογία νὰ ἔχουμε μία ἀπέραντη σὲ χρόνο καὶ ἀνεκτίμητη σὲ περιεχόμενο Ἱστορία. Διερωτῶμαι ὅμως, ἐὰν ἔχουμε ἀντάξια Μνήμη.

Ἐάν ἡ Ἱστορία γινόταν κτῆμα μας καὶ ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς συνειδήσεώς μας, θὰ μπορούσαμε νὰ περιορίσουμε τὶς παθογένειες καὶ νὰ ἐνισχύσουμε τὶς ἀρετὲς μας. Οἱ μεγάλοι νεκροὶ μας μιλοῦν. Ὅσοι θέλουμε -μὲ εἰλικρίνεια- μποροῦμε νὰ τοὺς ἀκούσουμε καὶ νὰ κοινωνήσουμε τὸν Λόγο τους.

Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ἦταν φορέας ὅλων ἐκείνων τῶν ἀρετῶν ποὺ καθιστοῦν τὴν Ἑλληνικὴ Σκέψη βάθρο τοῦ Πολιτισμοῦ ὅλων τῶν Λαῶν τῆς Οἰκουμένης.

Σήμερα, περισσότερο ἀπὸ ποτέ ἄλλοτε, ἡ Ἐπανασύνδεση τοῦ Ἔθνους μας μὲ τὴν Ἀλήθεια του εἶναι Ἱστορικὴ Ἀνάγκη. Ἐπανασύνδεση μὲ ἐκεῖνο τὸν Τρόπο Βίου ποὺ μετουσιώνεται σὲ συλλογικὴ ἀξιοπρέπεια καὶ εὐθύνη. Σὲ μία κοινωνία ζωντανὴ ποὺ θρέφει τὸν Ἔρωτα γιὰ τὴν Γνώση, τὴν Ὀμορφιὰ καὶ τὴν Ἀρετή, ποὺ γίνεται ὑπέρμαχος τοῦ Ἀνθρώπου καὶ τῆς Ἐλευθερίας.

Ὅσο ὁ τόπος αὐτὸς γεννᾶ Ἕλληνες τῆς ὑφῆς τοῦ Καποδίστρια, μποροῦμε νὰ λέμε πὼς ναί, ἐμεῖς εἴμαστε ἡ Αἰώνια Ἑλλάδα. Καὶ αὐτὴ ἡ πεποίθηση εἶναι ἡ Ἀλήθεια ποὺ τροφοδοτεῖ ἀδιαλείπτως τὸ Μέλλον τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Μὲ Ἀγάπη καὶ Σεβασμό,

Ἰωάννα Γ. Καραγκιούλογλου

11 Φεβρουαρίου 2020

Εἰκ.: Ὁ Κυβερνήτης Ἰωάννης Ἀ. Καποδίστριας - Ἀρχεῖο ΙΓΚ
Επάνω δεξιά στις αναρτήσεις μας υπάρχει μεταφραστής (TRANSLATE) και FOLLOW BY EMAIL για να λαμβάνεται ενημερώσεις στο e-mail σας.
Πατήστε Like στη σελίδα μας στο fb για να βλέπετε τις δημοσιεύσεις: https://www.facebook.com/New-Radio-808720805867156/
                   *ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !

Νέα Μουσική Κυκλοφορία-Παντελής Θαλασσινός- "Στον Πειραιά ξημέρωμα" (2/2020)

                                                    Δελτίο Τύπου

                                   Παντελής Θαλασσινός - Στον Πειραιά ξημέρωμα

Ο Παντελής Θαλασσινός συναντά στο studio τον Πάνο Μπλέτζα-( τραγουδιστή-συνθέτη ) και τον Σπύρο Θεοδώρου-(στιχουργό).Είναι η αρχή ενός πολυσυλλεκτικού ολοκληρωμένου κύκλου τραγουδιών που θα ερμηνεύσουν σημαντικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού.Ο μοναδικός Παντελής Θαλασσινός μας πάει ‘’Στον πειραιά ξημέρωμα’’ ένα τραγούδι γεμάτο χρώματα και εικόνες. Η μουσική δια χειρός Πάνου Μπλέτζα και οι στίχοι από τον Σπύρο Θεοδώρου. Αυτή είναι και η πρώτη τους κοινή δισκογραφική εμφάνισή. Άλλος ένας καρπός μιας συνεργασίας με αμέτρητες πανέμορφες αναμνήσεις.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καθρέφτης ήχων αληθινών.

Κατεβάστε το με wetransfer ΔΩΡΕΑΝ

mp3+320+wav+cover (το link ισχύει μέχρι 18/2/2020)

Download link https://we.tl/t-aoENifv2uU

Οι μουσικές και τα τραγούδια ταξιδεύουν φέρνουν τους ανθρώπους και τους πολιτισμούς πιο κοντά. Το ταξίδι του νου είναι το ωραιότερο ταξίδι. Δεν το σχεδιάζεις, απλά το ζεις. Σε συνεπαίρνει, γεμίζει την ψυχή και όλη σου την ύπαρξη πέρα από τα όρια του μικρού μας κόσμου και πάνω από την πραγματικότητα, χωρίς περιορισμούς. Σε αποζημιώνει όσο τίποτε άλλο.

Παντελής Θαλασσινός-"Στον Πειραιά ξημέρωμα"
Ενορχήστρωση-Προγραμματισμός :Πάνος Μπλέτζας, Ιωσήφ Χιδίρογλου
Έπαιξαν οι μουσικοί: Κιθάρες ακουστικές : Δημήτρης Διπλαράς
Πλήκτρα: Ιωσήφ Χιδίρογλου
Λύρα Κριτική: Κώστας Γοντικάκης
Μπάσο: Δημήτρης Διπλαράς

Οι ηχογραφήσεις και η επεξεργασία πραγματοποιήθηκαν στο Dotwav studio(Ηούς 4 Ηλιούπολη)

                                              Καλή Ακρόαση-Δείτε στο ΥouΤube το video
Επάνω δεξιά στις αναρτήσεις μας υπάρχει μεταφραστής (TRANSLATE) και FOLLOW BY EMAIL για να λαμβάνεται ενημερώσεις στο e-mail σας.
Πατήστε Like στη σελίδα μας στο fb για να βλέπετε τις δημοσιεύσεις: https://www.facebook.com/New-Radio-808720805867156/
                   *ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !

Κοίτα μέσα σου ψάξε μέσα σου. Μη φοβηθείς να ακολουθείς κάθε ημέρα αυτό το υπέροχο ταξίδι !!

ΚΟΙΤΑ ΜΈΣΑ ΣΟΥ 

Θόρυβοι , κίνηση , Άνθρωποι παντού. Άλλοι κοιτάζουν κάτω και άλλοι δεξιά αριστερά.

Κι εσύ , κι εγώ είμαστε άνθρωποι έλλογοι με συνεχή δημιουργία μέσα μας. Τίποτα δεν μένει στάσιμο. Τα πάντα κυλούν τρέχουν σε μία ακατάπαυστη δημιουργία. Και εχθές υπήρχε δημιουργία και αύριο και πάντα. Τις περισσότερες φορές όμως μας διαφεύγει το παρόν. Είμαστε κολλημένοι διαρκώς σε μνήμες του πριν, που γυρίζουν στην σκέψη μας σαν μια ταινία. Και διαρκώς κάνουμε σενάρια, γινόμαστε σκηνοθέτες με γυρισμένη πλάτη. 

Άλλες φορές πηγαίνουμε στο μέλλον στο αύριο χωρίς να γεννηθεί ο χρόνος ακόμα. Σχεδιάζουμε ασταμάτητα χωρίς καμία διακοπή χωρίς φρένα κι ενώ είμαστε εδώ ζούμε στο παρόν, το μόνο που κάνουμε είναι απλώς να κουνάμε τα χέρια μας χωρίς σκέψη. Σαν μαριονέτες σε ανούσιο κουκλοθέατρο.. Και με το τώρα τι γίνετε ; Δίνουμε προσοχή ; Συνειδητά ; Έχουμε ποτέ παρατηρήσει τη φύση μας ; 

Ρίζα μας η καρδιά μας. Πόσες φορές έχεις στρέψει την προσοχή σου στην καρδιά σου ; Χτυπάει ασταμάτητα, όπως ασταμάτητα η φύση δημιουργεί. Δεν χτυπάς εσύ την καρδιά σου για να συνεχιστεί η ύπαρξή σου. Η καρδιά σου χτυπάει για να συνεχίσεις να υπάρχεις. Ας στρέψουμε την προσοχή σε μία από τις πιο φωτεινές σκέψεις. Είμαστε φύση. Έχουμε ρίζα όπως οτιδήποτε δημιουργείται. Δεν είμαστε ανώτεροι ή κατώτεροι άνθρωποι από τον συνάνθρωπό μας. Είμαστε φύση. Ο κάθε ένας άνθρωπος είναι μοναδικός όχι όμως ξεχωριστός. Όλοι είμαστε στον κύκλο της ζωής. 

Κι όταν κυοφορείς τον πιο απρόσκλητο επισκέπτη με το όνομα ΑΓΧΟΣ πώς το αντιμετωπίζεις ; Περιμένεις κάποιος άλλος εκτός από εσένα να σου δώσει απλόχερα την κατάλληλη βοήθεια ; Έχεις μάθει να σκάβεις τον εαυτό σου, σε κάθε είδους καιρικές συνθήκες,ώστε να πάρεις δύναμη να παλέψεις ; Έχεις γίνει ποτέ έστω και μία φορά φίλος με τον χρόνο ώστε να σταματάς ενσυνείδητα τις σκέψεις σου και να παρατηρείς το είναι σου ; Εισπνέεις και εκπνέεις. Αλήθεια αυτή η κίνηση είναι ομαλή μέσα στους δυο πνεύμονές σου ; Η μήπως παλεύουν για το ποια θα ξεπεράσει την άλλη ; Να μένεις εσύ με εσένα δίχως σκέψεις για λίγο ώστε να δεις την σπίθα τις ψυχής σου ; Μα οι σκέψεις δεν πρέπει να σε καθοδηγούν. Εσύ τις καθοδηγείς. Αλλιώς δεν κρατάς το τιμόνι της ζωής σου. 

Κοίτα μέσα σου. Μην περιμένεις κάποιος άλλος να κάνει αυτή την κίνηση για εσένα. Αποδέξου τον εαυτό σου όπως είναι.. Είναι ανούσιο να προσπαθείς μονίμως να μοιάσεις με κάποιον άλλον άνθρωπο. Και να το καταφέρεις θα έχεις χάσει εσένα.. Είσαι εσύ είσαι αυτός που είσαι όπως είσαι. Μην προσπαθείς να είσαι αλάθητος. Προσπάθησε κάθε ημέρα να βρίσκεσαι εδώ στο παρόν ώστε στα επερχόμενα λάθη να τα διορθώνεις αμέσως. Τα δικά σου λάθη όχι των άλλων. Κοίτα μέσα σου στο εγώ σου, χωρίς τον εγωισμό σου. Μέσα σου θα βρεις θησαυρούς ανεκτίμητης αξίας που ούτε είχες σκεφτεί ότι υπήρχαν, διότι οι σκέψεις σου ταξίδευαν στο χθες και στο αύριο όχι όμως στο σήμερα όχι στο πιο όμορφο σημείο σου, στο σήμερα. 

Κάθε ημέρα που ξυπνάς ξεκινάει το πιο υπέροχο ταξίδι της μοναδικής ύπαρξής σου. 
Άδειασε το μυαλό σου. Κατεύθυνε τις σκέψεις σου χωρίς να σε κατευθύνουν. Και κάθε βράδυ το ταξίδι θα έχει φτάσει στον προορισμό του. Η συνείδηση σου θα είναι ήρεμη διότι θα την κοιτάς κατάματα. Δεν θα την προσπερνάς χαμένος στις σκέψεις. Κοίτα μέσα σου ψάξε μέσα σου. Μη φοβηθείς να ακολουθείς κάθε ημέρα αυτό το υπέροχο ταξίδι !!

Και τα όνειρά σου θα έχουν αξία διότι εξασκώντας το συνειδητό μέρος του εγκεφάλου σου θα ακολουθεί αυτή την όμορφη πορεία της ζωής σου το υποσυνείδητο , λέγοντάς σου ένα υπέροχο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ μέσα από τα όνειρα σου.
ΑΡΕΤΟΥΛΑ
Επάνω δεξιά στις αναρτήσεις μας υπάρχει μεταφραστής (TRANSLATE) και FOLLOW BY EMAIL για να λαμβάνεται ενημερώσεις στο e-mail σας.
Πατήστε Like στη σελίδα μας στο fb για να βλέπετε τις δημοσιεύσεις: https://www.facebook.com/New-Radio-808720805867156/
                   *ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !