Τετάρτη, 8 Απριλίου 2020

Σκαρλάτος Πάνος: Επιστήμονας Βιολογικών και Ιατρικών Εργαστηρίων (M.L.As., M.L.S, C.L.S, B.L.S.) Άρθρα που παραβιάζονται από την Ελληνική Κυβέρνηση προς τους Έλληνες πολίτες,


Παραβιάσεις των Ελληνικών, Διεθνών Διατάξεων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κώδικες της Νυρεμβέργης, Δήλωση του Ελσίνκι, Αποτελεσματικότητα εμβολίων, όσο αναφορά την Πανδημία Υγείας που επικαλούνται

Σύνταγμα της Ελλάς

Βασικές διατάξεις
TMHMA A΄
Μορφή του πολιτεύματος

Άρθρο 1
2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.
3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Άρθρο 2
1. Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.
2. Η Ελλάδα, ακολουθώντας τους γενικά αναγνωρισμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου...

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα

Άρθρο 4
1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
7. Τίτλοι ευγένειας ή διάκρισης ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες.

Άρθρο 5

1. Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.

2. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο.

3. Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Κανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος.

**4. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν. Τέτοιου περιεχομένου περιοριστικά μέτρα είναι δυνατόν να επιβληθούν μόνο ως παρεπόμενη ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως νόμος ορίζει.

**5. Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων.

Ερμηνευτική δήλωση: Στην απαγόρευση της παραγράφου 4 δεν περιλαμβάνεται η απαγόρευση της εξόδου με πράξη του εισαγγελέα, εξαιτίας ποινικής δίωξης, ούτε η λήψη μέτρων που επιβάλλονται για την προστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας ασθενών, όπως νόμος ορίζει.

**Άρθρο 5Α
1. Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει. Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων.

Άρθρο 9
2. Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19.

1. Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη. Καμία έρευνα δεν γίνεται σε κατοικία, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος και πάντοτε με την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας.

2. Οι παραβάτες της προηγούμενης διάταξης τιμωρούνται για παραβίαση του οικιακού ασύλου και για κατάχρηση εξουσίας και υποχρεούνται σε πλήρη αποζημίωση του παθόντος, όπως νόμος ορίζει.

Άρθρο 11
1. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα.

2. Μόνο στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις μπορεί να παρίσταται η αστυνομία. Οι υπαίθριες συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής, γενικά, αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, σε ορισμένη δε περιοχή, αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, όπως νόμος ορίζει.

Άρθρο 14
1. Καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του Κράτους.

2. Ο τύπος είναι ελεύθερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο απαγορεύονται.

Παραβίαση Διεθνών Διατάξεων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: «Κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεμβάσεις στην ιδιωτική του ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία του, ούτε προσβολές της τιμής και της υπόληψής του. Καθένας έχει το δικαίωμα να τον προστατεύουν οι νόμοι από επεμβάσεις και προσβολές αυτού του είδους» Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ελληνικού Συντάγματος: «Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη.»

Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, διότι σχετίζεται άμεσα με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ενώ επιπλέον αποτελεί και αποφασιστικό παράγοντα για άλλα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας και το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου

Δικαίωμα μετακίνησης.
Η ελευθερία μετακίνησης εγγυάται ότι ο πολίτης ενός κράτους στο οποίο βρίσκεται ο εν λόγω πολίτης, έχει την ελευθερία να ταξιδέψει, να διαμείνει, ή/και να εργαστεί σε οποιοδήποτε μέρος του κράτους επιλέγει, εντός των ορίων του σεβασμού για την ελευθερία και τα δικαιώματα των άλλων, καθώς και να εγκαταλείψει αυτό το κράτος και να επανεισέλθει ανά πάσα στιγμή.

Σύμφωνα με τα ανθρώπινα δικαιώματα κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να πιστεύει σε όποια θρησκεία θέλει, ή και να μην πιστεύει σε καμία.

Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας.
Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνει την ελευθερία να αλλάζει την θρησκεία του και τις πεποιθήσεις του και την ελευθερία να εκδηλώνει τη θρησκεία ή την πεποίθησή του, ατομικά ή από κοινού με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά μέσω της λατρείας, πράξεων ιεροτελεστίας, πρακτικής και διδασκαλίας.

— Άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα.
Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας είναι στενά συνδεδεμένα δικαιώματα που προστατεύουν την ελευθερία ενός ατόμου ή κοινότητας, δημόσια ή ιδιωτικά, να σκέφτεται και να κατέχει ελεύθερα τις ιδεολογικές πεποιθήσεις του καθώς και να εκδηλώνει τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις του, ατομικά ή από κοινού με άλλους, μέσω της λατρείας, πράξεων ιεροτελεστίας, πρακτικής και διδασκαλίας. Η έννοια είναι γενικώς αναγνωρισμένο ότι συμπεριλαμβάνει επίσης και την ελευθερία κάποιου να αλλαξοθρησκήσει ή να μην πιστεύει σε καμία θρησκεία Η ελευθερία κάποιου να αφήσει ή να σταματήσει την συμμετοχή σε μια θρησκεία ή θρησκευτική ομάδα –σε θρησκευτικούς όρους η επονομαζόμενη «αποστασία»– είναι επίσης ένα θεμελιώδες μέρος της θρησκευτικής ελευθερίας, όπως καλύπτεται από το άρθρο 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η Διεθνής Αμνηστία, διοργανώνουν εκστρατείες για την προστασία όσων έχουν συλληφθεί ή/και φυλακιστεί ως κρατούμενοι συνείδησης λόγω των ιδεολογικών πεποιθήσεών τους, ιδιαίτερα όσον αφορά την πνευματική, πολιτική και καλλιτεχνική ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι. Στην νομοθεσία, η ρήτρα συνείδησης είναι μια διάταξη νόμου που εξαιρεί έναν επαγγελματία υγείας από τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία (π.χ. την χειρουργική ή φαρμακευτική έκτρωση) αν είναι ασυμβίβαστη με τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές πεποιθήσεις του.

Ελευθερία του λόγου. Κύριο λήμμα: Ελευθερία του λόγου.
Η ελευθερία του λόγου είναι το να μιλάει κανείς ελευθέρως χωρίς να λογοκρίνεται. Ο όρος ελευθερία της έκφρασης χρησιμοποιείται μερικές φορές ως συνώνυμο, αλλά περιλαμβάνει κάθε πράξη αναζήτησης, λήψης και μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου μέσου. Στην πράξη, το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου δεν είναι απόλυτο σε καμία χώρα και διάφορες εκφάνσεις της υπόκεινται σε περιορισμούς, όπως οι λίβελοι, οι συκοφαντίες, οι αισχρολογίες, η παρακίνηση προς εγκληματικές πράξεις, κ.λ.π.

Η ελευθερία της έκφρασης αναγνωρίζεται ως ανθρώπινο δικαίωμα στο Άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και αναγνωρίζεται στη διεθνή νομοθεσία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR). Το άρθρο 19 του Διεθνούς αυτού Συμφώνου ορίζει ότι «ο καθένας έχει το δικαίωμα να έχει άποψη ανεπηρέαστος» και «ο καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία της αναζήτησης, λήψης και μετάδοσης πληροφορίας και ιδεών όλων των ειδών, ανεξαρτήτως συνόρων, είτε προφορικώς, είτε γραπτώς ή εντύπως, υπό τη μορφή έργων τέχνης, ή μέσω οιουδήποτε άλλου μέσου της επιλογής του»

Δικαιώματα σε δημόσιο διάλογο.
Γεγονότα και νέες δυνατότητες μπορούν να επηρεάσουν τα υφιστάμενα δικαιώματα ή να δημιουργήσουν την ανάγκη για νέα. Πρόοδοι στην τεχνολογία, ιατρική και φιλοσοφία συνεχώς προκαλούν το status quo της λογικής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παραβίαση Κώδικους Νυρεμβέργης.

1. Η εθελουσία συναίνεση του ανθρωπίνου υποκειμένου του πειράματος είναι απολύτως απαραίτητη. Αυτό σημαίνει ότι το άτομο που συμμετέχει στο πείραμα θα πρέπει να:

α) βρίσκεται σε θέση (από νομική σκοπιά) να συναινέσει στη διεξαγωγή,

β) βρίσκεται σε θέση που να του επιτρέπει να ασκήσει ελεύθερα το δικαίωμα της επιλογής χωρίς την παρεμβολή οιουδήποτε στοιχείου βίας, εξαπάτησης ή εξαναγκασμού, ή οιασδήποτε άλλης απώτερης μορφής καταναγκασμού ή πίεσης, και

γ) έχει επαρκείς γνώσεις και να κατανοεί όλες τις θεωρητικές και πρακτικές παραμέτρους προς διεξαγωγή πειράματος, έτσι ώστε να μπορεί να πάρει μια απόφαση βασισμένη σε πλήρη ενημέρωση και ορθή κρίση. Διά τούτο απαιτείται, πριν από την αποδοχή της καταφατικής απόφασης του υποκειμένου του πειράματος, να έχουν γίνει γνωστά σε αυτό η φύση, η διάρκεια και ο σκοπός του πειράματος, η μέθοδος και τα μέσα διεξαγωγής, όλες οι πιθανές ενοχλήσεις και οι κίνδυνοι καθώς και οι επιπτώσεις στην υγεία του ή στο άτομό του που μπορεί να προκληθούν από τη συμμετοχή του στο πείραμα. Είναι καθήκον και ευθύνη του ατόμου που οργανώνει, κατευθύνει και διεξάγει το πείραμα να εξασφαλίσει ότι πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις όσον αφορά τη συναίνεση του υποκειμένου. Αυτό το προσωπικό καθήκον και η συνεπαγόμενη ευθύνη δεν μπορούν να μεταβιβασθούν ατιμωρητί σε άλλο άτομο.

2. Το πείραμα θα πρέπει να έχει σκοπό την απόδοση ενός καρποφόρου αποτελέσματος για το καλό του κοινωνικού συνόλου, αποτέλεσμα που δεν θα μπορεί να επιτευχθεί με άλλες μεθόδους ή μέσα έρευνας, και δεν θα είναι τυχαίο ή θα στερείται χρησιμότητας στη φύση.

3. Το πείραμα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιον τρόπο και να βασίζεται στα αποτελέσματα των αντιστοίχων πειραμάτων σε ζώα καθώς και στην υπάρχουσα γνώση της φυσικής ιστορίας της νόσου ή του υπό μελέτην προβλήματος έτσι ώστε τα προβλεπόμενα αποτελέσματα να δικαιολογούν τη διεξαγωγή του.

4. Το πείραμα θα πρέπει να διεξαχθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αποφευχθεί κάθε άσκοπος οργανικός ή ψυχικός πόνος ή τραυματισμός.

5. Κανένα πείραμα δεν πρέπει να διεξάγεται όταν υπάρχει εκ των προτέρων γνώση ότι είναι πιθανόν να προκληθεί ο θάνατος του υποκειμένου ή ο τραυματισμός του με αποτέλεσμα οιουδήποτε δείκτη αναπηρία ­ παρεκτός, ίσως, τα πειράματα εκείνα όπου οι διεξάγοντες αυτά ιατροί είναι παραλλήλως και τα υποκείμενα.

6. Ο δείκτης κινδύνου ενός πειράματος δεν θα πρέπει ποτέ να υπερβαίνει αυτόν που καθορίζεται από την ανθρωπιστική σημασία του προβλήματος που αποσκοπεί να λύσει το πείραμα.

7. Θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες προετοιμασίες και να εξασφαλισθούν επαρκή μέσα για την προστασία του υποκειμένου του πειράματος από έστω και απειροελάχιστες πιθανότητες τραυματισμού, αναπηρίας ή θανάτου.

8. Το πείραμα θα πρέπει να διεξαχθεί μόνο από άτομα με την ανάλογη επιστημονική κατάρτιση. Οι διεξάγοντες το πείραμα και οι εμπλεκόμενοι σε αυτό θα πρέπει να επιδείξουν σε όλα του τα στάδια τον υψηλότερο βαθμό ικανοτήτων και μέριμνας.

9. Κατά τη διάρκεια του πειράματος, το ανθρώπινο υποκείμενο θα πρέπει να έχει την ελευθερία να θέσει τέλος στο πείραμα αν έχει φθάσει σε εκείνη την οργανική ή ψυχική κατάσταση όπου η συνέχιση του πειράματος του φαίνεται αδύνατη.

10. Κατά τη διάρκεια του πειράματος, ο επικεφαλής επιστήμονας θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να διακόψει το πείραμα σε οιοδήποτε στάδιό του αν έχει λόγο να πιστεύει ­ βάσει της καλής πίστης, των υψηλών ικανοτήτων και της προσεκτικής κρίσης που απαιτούνται από αυτόν ­ ότι η συνέχιση του πειράματος είναι πιθανόν να οδηγήσει στον τραυματισμό, την αναπηρία ή τον θάνατο του υποκειμένου του πειράματος.

Παραβίαση της Δήλωσης του Ελσίνκι

Ενότητα ΙΙΙ. Μη θεραπευτική βιοϊατρική έρευνα με χρήση ανθρωπίνων υποκειμένων (Μη κλινική βιοϊατρική έρευνα)

1. Στην αποκλειστικά επιστημονική εφαρμογή της ιατρικής έρευνας που διεξάγεται σε ένα ανθρώπινο ον, είναι καθήκον του ιατρού να παραμείνει προστάτης της ζωής και της υγείας του ατόμου εκείνου στο οποίο διεξάγεται η βιοϊατρική έρευνα.

2. Τα υποκείμενα θα πρέπει να είναι εθελοντές ­ είτε υγιή άτομα είτε ασθενείς των οποίων η ασθένεια δεν σχετίζεται με το αντικείμενο της πειραματικής έρευνας.

3. Ο ερευνητής ή η ερευνητική ομάδα θα πρέπει να διακόψουν την έρευνα αν, κατά την κρίση του/της, η συνέχισή της θα μπορούσε να αποδειχθεί επιβλαβής για το υποκείμενο.

4. Κατά τη βιοϊατρική έρευνα που διεξάγεται στον άνθρωπο, το συμφέρον της επιστήμης και του κοινωνικού συνόλου δεν θα πρέπει ποτέ να επισκιάζει τη μέριμνα για την υγεία του υποκειμένου.

Παραβίαση του Δικαιώματος στην Επιλογή αποτελεσματικότητος ενός εμβολίου.

Τα εμβόλια δεν μπορούν πλέον να εγγυηθούν πλήρη προστασία από κάποια ασθένεια, όπως και κάθε άλλος τρόπος αντιμετώπισης ασθενειών. Μερικές φορές η προστασία αποτυγχάνει γιατί το ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή δεν μπορεί να αντιδράσει επαρκώς ή ακόμα και αδυνατεί να αντιδράσει. Η αδυναμία αντίδρασης είναι αποτέλεσμα συνήθως κλινικών παραγόντων όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η χρήση στεροειδών, η μόλυνση από τον ιό HIV ή ακόμα και από τη γήρανση του ατόμου. Επιπλέον υπάρχει η περίπτωση για γενετικούς λόγους το άτομο να αδυνατεί να παραγάγει αντισώματα τα οποία και θα αναγνωρίσουν το συγκεκριμένο παράγοντα,όπως σε περιπτώσεις έλλειψης Β λεμφοκυττάρων.

Ακόμα και αν ο ξενιστής αναπτύξει αντισώματα, η προστασία μπορεί να μην είναι επαρκής. Η ανοσία μπορεί να αναπτυχθεί πολύ αργά, τα αντισώματα να μην αναστέλλουν πλήρως τον παθογόνο παράγοντα ή ακόμα και να υπάρχουν πολλά στελέχη του συγκεκριμένου μικροοργανισμού τα οποία δεν αντιμετωπίζονται όλα από την ίδια αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος. Ακόμα όμως και μία μερική, αργή ή και αδύναμη ανοσία μπορεί να μετριάσει την εξέλιξη της ασθένειας οδηγώντας σε ένα χαμηλότερο ποσοστό θνησιμότητας, ελαφρύτερα συμπτώματα και γρηγορότερη ανάρρωση.

Συχνά στα εμβόλια προστίθενται διάφορα πρόσθετα τα οποία έχουν ως στόχο την ενίσχυση της ανοσοαπόκρισης, ιδιαίτερα στα γηραιότερα άτομα (50-75 ετών και άνω), το ανοσοποιητικό σύστημα των οποίων μπορεί να έχει εξασθενίσει.

Η αποτελεσματικότητα ενός εμβολίου εξαρτάται από μία σειρά παραγόντων.
Την ίδια την ασθένεια ( σε μερικές ασθένειες ο εμβολιασμός αποδίδει καλύτερα από ότι σε άλλες)
Το στέλεχος που χρησιμοποιείται για το εμβόλιο ( κάποια εμβόλια είναι ειδικά απέναντι σε κάποιο συγκεκριμένο στέλεχος ενός μικροοργανισμού).
Το κατά πόσο το πρόγραμμα των εμβολιασμών έχει τηρηθεί σωστά.
Τα ατομικά χαρακτηριστικά του ασθενούς καθώς μερικά άτομα δεν παράγουν αντισώματα ακόμα και μετά τον εμβολιασμό τους. Η ηλικία καθώς και διάφοροι γενετικοί παράγοντες.

Πειραματικά εμβόλια
Μία σειρά από καινοτόμα εμβόλια βρίσκονται σε στάδιο μελέτης αλλά και σε χρήση.

Εναντιώσεις στον εμβολιασμό από ένα ευρύ φάσμα επικριτών, υπάρχουν σχεδόν από τις πρώτες εκστρατείες εμβολιασμού. Παρ' όλο που τα οφέλη της πρόληψης του πόνου και του θανάτου από σοβαρές μολυσματικές ασθένειες υπερνικούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο για σπάνια δυσμενή αποτελέσματα τα οποία ακολουθούν τον εμβολιασμό, επικρίσεις έχουν ανακύψει σε σχέση με την ηθική, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του εμβολιασμού. Μερικές κριτικές απέναντι στον εμβολιασμό αναφέρουν ότι δεν είναι αποτελεσματικός απέναντι στις ασθένειες ή ότι οι μελέτες για την ασφάλειά του είναι ανεπαρκείς. Μερικές θρησκευτικές ομάδες απαγορεύουν τον εμβολιασμό ενώ κάποιες πολιτικές ομάδες εναντιώνονται στον υποχρεωτικό εμβολιασμό στα πλαίσια της ατομικής ελευθερίας. 

Στον αντίποδα, ανησυχία έχει προκληθεί στον επιστημονικό κόσμο για μία πιθανή διάδοση επικίνδυνων μολυσματικών ασθενειών όχι μόνο ανάμεσα σε παιδιά των οποίων οι γονείς αρνήθηκαν να τα εμβολιάσουν αλλά και σε άτομα τα οποία λόγω ανοσοανεπάρκειας ή γήρατος αδυνατούν να εμβολιαστούν από μη εμβολιασμένους φορείς, λόγω της διάδοσης ψευδών θέσεων για την ασφάλεια των εμβολίων. Μερικοί γονείς πιστεύουν ότι τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό, παρ' όλο που η επιστημονική κοινότητα έχει απορρίψει τη ιδέα αυτή. Το 2011 ο Andrew Wakefield, ένας από τους πρωτεργάτες της άποψης ότι τα εμβόλια σχετίζονται με τον αυτισμό,

Αρκετά από τα συντηρητικά περιλαμβάνουν τις εξής ουσίες: thiomersal, phenoxyethanol, και formaldehyde. Το Thiomersal είναι πιο αποτελεσματικό σε σχέση με τα υπόλοιπα, γιατί έχει καλύτερο χρόνο ημιζωής και οδηγεί σε μια πιο δυνατή ανοσιακή απάντηση. Στην Ευρώπη και την Αμερική, το thiomersal απαγορεύτηκε τουλάχιστον στις παιδικές ηλικίες, λόγω της παρουσίας υδραργύρου.

         Διαδώστε το. Ιδού γιατί απαγορεύουν σε όλους τους επιστήμονες να μιλάμε... μάθετε το !
Επάνω δεξιά στις δημοσιεύσεις μας υπάρχει μεταφραστής (TRANSLATE) και FOLLOW BY EMAIL για να λαμβάνεται ενημερώσεις στο e-mail σας.
Πατήστε Like στη σελίδα μας στο fb για να βλέπετε τις δημοσιεύσεις: https://www.facebook.com/New-Radio-808720805867156/
                        *ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !

Νεκραναστήθηκε ο Βενιζέλος...για να μας στείλει την πρόταση του Bill Gates για ένα μικροτσιπ που θα φέρει ο κάθε άνθρωπος...

Βγήκε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, γνωστός μασόνος, να μας πει ξαφνικά εν μέσω για το ηλεκτρονικό τσιπάκι που θα πρέπει να θεσπιστεί στην χώρα μας, το οποίο θα φέρουν πάνω τους οι πολίτες για την συλλογή ιατρικών δεδομένων, μετά την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας. Κι αυτό, με πρόσχημα, την καλύτερη διαφύλαξη της κοινωνίας από τον κορωναϊό…

Ο πρώην βουλευτής και υπουργός του ΠΑΣΟΚ γενικά εμφανίστηκε υπερασπιστής των απαγορεύσεων της κυβέρνηση και αναφέρθηκε στο ζήτημα με το ηλεκτρονικό τσιπάκι μιλώντας για το κλείσιμο των εκκλησιών τις ημέρες του Πάσχα λέγοντας ότι «δεν παρεμποδίζεται η λατρεία, δεν θίγεται το μυστήριο της θείας ευχαριστίας, αλλά παρεμποδίζεται η σωματική κίνηση και το δικαίωμα του συνέρχεστε, άρα και για θρησκευτικούς λόγους, των πολιτών, όχι των πιστών, για λόγους σεβασμού της δημόσιας υγείας και της ζωής των μελών της κοινωνίας».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για τη τεχνολογία που θα έρθει για την διαπίστωση των κρουσμάτων θέτοντας: «Την πρόταση του Μπιλ Γκέιτς για να υπάρχει ένα μικροτσιπς, το οποίο να το φέρει κάθε άνθρωπος κι έτσι να έχουμε βιομετρικά δεδομένα σε σχέση με τον ιό ή, σε σχέση με άλλες πανδημικές κρίσεις. Οι λοιμωξιολόγοι και ο ΠΟΥ έχουνε πει «κοινωνική αποστασιοποίηση». Μην κυκλοφορείται, μείνετε σπίτια σας. Εάν αρθεί το μέτρο αυτό της απαγόρευσης κυκλοφορίας και εισηγηθούν κάποιοι περιορισμούς στα προσωπικά δεδομένα, παρακολούθηση, επεξεργασία δεδομένων υγείας, τα οποία είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, πράγματι θα βρεθούμε μπροστά σε μία νέα γενιά προβλημάτων που απασχολούν και την ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Μπορεί να τεθούν προβλήματα τέτοια που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα, άρα εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, στο τι θα θεωρήσουμε ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο ή πληροφορία επιδημιολογικού χαρακτήρα που αφορά τη δημόσια υγεία και άρα μπορεί να την συλλέγει. Από κει πέρα κάθε πολιτικό σύστημα και κάθε πολίτευμα, ανάλογα με τον πολιτισμό του, την εμπειρία του, την ιστορία του και την ευαισθησία του, μεταχειρίζεται τα θέματα αυτά. Και κάθε κοινωνία των πολιτών, πρέπει να εκφράζει και την δική της ευαισθησία και τη δική της συμμετοχή στο πρόβλημα, ώστε να μην φτάσουμε πράγματι στην απειλή της ιδιώτικότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Θα αλλάξει συνολικά και παγκόσμια η αντίληψη για τη δημόσια υγεία και αυτό μπορεί να θέσει σε δοκιμασία και τα δικαιώματα και την δημοκρατία. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί, προνοητικοί και ευαίσθητοι».

Και έκλεισε λέγοντας: «Ας είμαστε πειθαρχημένοι και τυχεροί».

Είσαστε έτοιμοι για το τσιπάκι;;;

ΠΗΓΗ: flogasport.gr                         (Ακούστετον ειδικά το 8.55΄λεπτό)
Επάνω δεξιά στις δημοσιεύσεις μας υπάρχει μεταφραστής (TRANSLATE) και FOLLOW BY EMAIL για να λαμβάνεται ενημερώσεις στο e-mail σας.
Πατήστε Like στη σελίδα μας στο fb για να βλέπετε τις δημοσιεύσεις: https://www.facebook.com/New-Radio-808720805867156/
                        *ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !

Η χρήση της πανδημίας ή «πληροφοριοδημίας» ως μέσο για την κατάρρευση της παρούσας δομής παγκόσμιας δύναμης προχωράει ομαλά, συμφωνούν πολλές πηγές.

BENJAMIN FULFORD 6/4/2020

Η χρήση της πανδημίας ή «πληροφοριοδημίας» ως μέσο για την κατάρρευση της παρούσας δομής παγκόσμιας δύναμης προχωράει ομαλά, συμφωνούν πολλές πηγές. Υπάρχουν πολλαπλές αναφορές μαζικών συλλήψεων της ελίτ. Κάποιες από αυτές μπορούν να επιβεβαιωθούν από ειδήσεις σχετικά με ηγέτες όπως οι περιορισμοί της Γερμανίδας Καγκελαρίου Άνκελας Μέρκελ και του Πρωθυπουργού της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον «λόγω μόλυνσης από τον κορονοϊό».Ο κόσμος πρόκειται επίσης να μάθει ότι η Άνκελα Μέρκελ είναι η κόρη του Αδόλφου Χίτλερ. Οι Ιταλοί, οι οποίοι μόλις απελευθερώθηκαν από τα δεσμά του γερμανικού (Ευρωπαϊκή Ένωση) ελέγχου, μας έστειλαν ένα αντίγραφο της μόνης γνωστής φωτογραφίας του Χίτλερ με την κόρη του Άνκελα. Στο μήνυμα γράφει “και όταν θα μεγαλώσεις Άνκελα, διάλυσε όλη την Ευρώπη.”
Επίσης, η Λευκή Αδελφότητα των Δράκων επικοινώνησε με τη Ναυτική Βάση των ΗΠΑ στη Yokosuka της Ιαπωνίας για να υποβάλει κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου εναντίον του Πρωθυπουργού μαριονέτας Σίνζο Άμπε για το ρόλο του στη μαζική δολοφονία της Fukushima, καθώς και άλλων εγκλημάτων. Πολλοί και αξιόπιστοι μάρτυρες – συμπεριλαμβανομένων δύο πρώην Πρωθυπουργών – θα βεβαιώσουν την έκδοση ετυμηγορίας ενοχής. Αυτό κατέστη δυνατόν λόγω της απομάκρυνσης (επιτέλους) κορυφαίων πρακτόρων της Καμπάλ στην Ιαπωνία, όπως ο Ρίτσαρντ Άρμιταζ και ο Μάικλ Γκρίνμπεργκ (Richard Armitage, Michael Greenberg), αναφέρουν πηγές από το Πεντάγωνο και τη CIA. Ο Άμπε, σε αντίθεση με τον εγκληματία πολέμου παππού του Κίσι Νομποσούκε (Kishi Nobosuke), δεν θα ξεφύγει της δικαιοσύνης. Όπως λένε οι Ιάπωνες: “Zama Miro” (ΣτΜ: “ήθελές τα κι έπαθές τα”).

Πηγές από τη CIA στην Ασία επιβεβαιώνουν αυτή τη σημείωση:

“Ο επικεφαλής στην Ιαπωνία είναι στη λίστα για να μαζευτεί σ’ αυτόν το γύρο. Η επίσημη ιστορία θα είναι πως βγήκε θετικός στον κορονοϊό και έχει τεθεί από μόνος του σε καραντίνα. Αυτή είναι η κωδική λέξη που χρησιμοποιείται όταν αυτοί οι σατανιστές αποκρυφιστές συλλαμβάνονται.”

Εν τω μεταξύ στο εσωτερικό των ΗΠΑ “είναι σχεδόν βεβαιότητα ότι θα υπάρξει εμφύλιος πόλεμος και πολλοί θα πεθάνουν”, προβλέπουν πηγές από τη CIA.

Να τι είχαν να πουν πηγές από το Πεντάγωνο σχετικά με την υπό εξέλιξη στρατιωτική εκστρατεία εναντίον της Σατανικής Χαζαρικής μαφίας στις ΗΠΑ:

“Καθώς καταστρέφονται υπόγειες βάσεις της καμπάλ στη Γιούτα, στη Νέα Υόρκη, στο Άινταχο, στην Καλιφόρνια και αλλού… τα παιδιά που έχουν διασωθεί επιβιβάζονται στα νοσοκομειακά πλοία Comfort και Mercy, προστατευόμενα από τους πεζοναύτες.”

(Όσοι από εσάς έχετε ακόμη άγνοια για τις μάχες στις υπόγειες βάσεις που είναι σε εξέλιξη, παρακαλείστε να ρίξετε μια ματιά σε αυτό το βίντεο διάρκειας 29 λεπτών: )

Έχει αρχίσει να διαμορφώνεται ιατρικός στρατιωτικός νόμος, καθώς ο (Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ κάλεσε στην ενεργό δράση ένα εκατομμύριο εφέδρους και πρόσφατα αποστρατευμένους στρατιωτικούς. Έχει κηρυχθεί πόλεμος στα μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών, τα δίκτυα 5G έχουν απενεργοποιηθεί, η FEMA έχει περάσει σε στρατιωτικό έλεγχο και ο Γενικός Επιθεωρητής του Πενταγώνου επιβλέπει τη βοήθεια ύψους 2 τρις δολαρίων για τον κορονοϊό.

Επίσης, καθώς αποσφραγίζονται 170.000 κατηγορητήρια με μαζικές συλλήψεις, θα υπάρξει αίμα με απώλειες των στρατιωτικών επιχειρήσεων “αυτοκτονίας”, καθώς και απόσυρση της αδρενοχρώμης.

Το ανθρωποκόπαδο που έχει υποστεί πλύση εγκεφάλου και βρίσκεται σε υπνοβασία θα υποστεί σοκ όταν μάθει πως τα 40.000 και περισσότερα ακόμη παιδιά που εξαφανίζονται στις ΗΠΑ κάθε χρόνο (στατιστική του FBI) βασανίζονταν έως θανάτου από την ελίτ, με σκοπό τη συγκομιδή μιας μορφής αδρεναλίνης γνωστή ως αδρενοχρώμη. Το γεγονός ότι τώρα μπορείς να διαβάσεις για την αδρενοχρώμη στη Wikipedia είναι σημάδι πως τα πράγματα στ’ αλήθεια αλλάζουν.


Η Χαζαρική μαφία δεν τα παρατάει χωρίς μάχη. Η Κοινωνία των Λευκών Δράκων έλαβε το επόμενο μήνυμα από μέρους τους την περασμένη εβδομάδα:

“Διαφεντεύουμε τον πλανήτη αυτό για χιλιάδες χρόνια και θα τον καταστρέψουμε αν είναι να τα παρατήσουμε.”

Όπως και να ‘χει, μείνετε ήσυχοι πως η Κοινωνία των Λευκών Δράκων έχει επανειλημμένως σταματήσει και θα συνεχίσει να σταματάει τις προσπάθειές τους να καταστρέψουν τον πλανήτη.

Ο τελευταίος ελιγμός που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν είναι η πυροδότηση πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας λέγοντας στους Αμερικανούς πως οι Κινέζοι ξεκίνησαν την «πανδημία», και λέγοντας στους Κινέζους πως οι Αμερικανοί το έκαναν.

Το μεγάλο μιμίδιο που προωθούν στη Δύση είναι πως “Όλα τα Ίχνη Οδηγούν Πίσω στο Βιοεργαστήριο της Wuhan”.


Στην πραγματικότητα, το ξέσπασμα στην Κίνα μπορεί να εντοπιστεί στην εταιρία Wuxi Pharmaceutical στη Wuhan της Κίνας. Αλλά εδώ είναι το ενδιαφέρον σημείο, μαντέψτε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της Wuxi? Είναι το Ίδρυμα Σόρος. Αν ανατρέξετε στη λίστα των εταιριών που του ανήκουν, στη βάση δεδομένων SEC εδώ πιο κάτω, θα το βρείτε ως Wuxi Pharmatech Cayman Inc.“ Ίσως κάποιος θα έπρεπε να συγκρίνει τη διάδοση της μόλυνσης στις ΗΠΑ με τις τοποθεσίες των εργαστηρίων του Wuxi American Laboratory στο Τέξας, στο Μέριλαντ, στο Νιου Τζέρσι, στην Καλιφόρνια, στη Μινεσότα κ.λπ.” όπως προτείνει ο υποψιασμένος μας αναγνώστης που μας έστειλε τις πληροφορίες. 

Φυσικά, το ίδρυμα Σόρος είναι βιτρίνα της οικογένειας Ρόθτσιλντ και άλλων Χαζάρων αρχηγών, πολλοί εκ των οποίων κρύβονται στην Ελβετία, στη Νέα Ζηλανδία και στις βρετανικές Παρθένες Νήσους, μεταξύ άλλων τοποθεσιών. 

Τώρα ας ρίξουμε μια ματιά στο τι έχει να πει σχετικά με την κατάσταση ο αρχι-καμπαλιστής και διακινητής των Ροκφέλερ, Χένρι Κίσινγκερ: 

“Σε πολλές χώρες οι θεσμοί θα φανούν να αποτυγχάνουν… Η πραγματικότητα είναι πως ο κόσμος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος μετά τον κορονοϊό… Η εξάπλωσή του είναι εκθετική: τα περιστατικά των ΗΠΑ διπλασιάζονται κάθε πέμπτη μέρα. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει θεραπεία. Οι ιατρικές προμήθειες είναι ανεπαρκείς ως προς την κάλυψη των διευρυνόμενων κυμάτων περιστατικών. Οι μονάδες εντατικής βρίσκονται στο όριο, και το έχουν ξεπεράσει, της πληρότητας. Η προσπάθεια διαχείρισης της κρίσης, όσο τεράστια και απαραίτητη κι αν είναι, δεν πρέπει να παραγκωνίσει το άμεσο καθήκον να λανσαριστεί μια παράλληλη διαδικασία για τη μετάβαση στην μετά-κορονοϊό τάξη πραγμάτων… Το σχέδιο Μάρσαλ και το πρότζεκτ Μανχάταν… Η συρρίκνωση που συνεπάγεται ο κορονοϊός είναι, σε ταχύτητα και παγκόσμια έκταση, πρωτοφανής στην ιστορία. Η αποτυχία θα μπορούσε να εξαπολύσει παγκόσμια πυρκαγιά.” 


Ορίστε πώς ανέλυσε η MI6 τα ευρέως προωθημένα σχόλια του Κίσινγκερ: 

“Διαλέγουμε τα θέματα όπως πυρκαγιά, άγρια εκκίνηση κ.λπ. τα οποία αποτελούν όλα πολύ βάρβαρες μορφές μετάβασης στην υποταγή με τη μορφή άκρως τραυματικού εξαναγκασμού. Πράγματα εντελώς σε στιλ MK ultra-CIA.” 

Και μετά έχουμε τον Επικεφαλής Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ Jerome Adams να λέει «είναι η ώρα μας για Περλ Χάρμπορ», προσθέτοντας «Θα είναι η 11/9 ώρα μας.» 


Μια πηγή εκ των άνω της CIA λέει: 

“Θα υπάρξει ολοκληρωτική πλανητική κατάρρευση μέσα σε ένα μήνα. Και μετά μια επανεκκίνηση όλου του συστήματος… Ο Τραμπ θα συμφωνήσει να χορηγήσει 5 τρις δολάρια διασωστικών πακέτων (helicopter money) στην οικονομία αλλά δεν θα βοηθήσουν. Θα απελευθερώσει την ενέργεια μηδενικού σημείου (zero-point) του Νικόλα Τέσλα στις αμερικανικές βιομηχανίες, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για να εκκινήσει την Αμερική από την αρχή. Κι αυτά αφού περικυκλωθούν τα Σατανικά αποκρυφιστικά μέλη.” 

Μια άλλη πηγή προβλέπει: 

“Η ανθρωπότητα θα εγερθεί ενάντια στην παγκόσμια διαφθορά και ΟΛΕΣ οι κυβερνήσεις θα πέσουν. Μιλάμε για μήνες και όχι χρόνια. Πιστεύω πως τα χειρότερα θα έχουν τελειώσει μέχρι τον Ιούλιο του 2020.” 

Η MI6 από την πλευρά της λέει: 

“Βλέπουμε την πανδημία ως μια απόπειρα να επιταχυνθεί η απόλυτα εξελιγμένη τεχνολογικά παγκόσμια διακυβέρνηση, ο ποιοτικός Φασισμός, Εθνικο-Σοσιαλιστικού τύπου πράγματα.” 

Το πρόσωπο που σχεδίασε το κβαντικό οικονομικό σύστημα λέει πως η οικονομική μετάβαση θα είναι: 

“Μεταναστεύοντας από το Στοχαστικό Ισοζύγιο στο σύστημα κεντρικών τραπεζών βασισμένο στην Επαναλαμβανόμενη Πολυπλοκότητα. Πρόκειται για δύο διαμετρικά αντίθετες προσεγγίσεις, η τελευταία είναι ανάπτυξη οικονομίας εν καιρώ πολέμου. Η δομική αλλαγή είναι όταν στοιχεία μη ενταγμένα επίσημα εισάγονται στην οικονομική διαχείριση. Έτσι το αίμα των βρώμικων χρημάτων (ψευδονόμισμα) αντικαθίσταται από καθαρό αίμα κ.λπ.”

(ΣτΜ οι οικονομικοί όροι είναι αρκετά πολύπλοκοι, συγχωρήστε μου τυχόν αστοχίες). 

Στην ουσία, λέει πως η ελίτ των Λευκών Καπέλων συμφώνησε να εφαρμόσει ένα σύστημα κατά πολύ όμοιο με το εξαιρετικά επιτυχημένο οικονομικό σύστημα που εφάρμοσε πρωτοποριακά η Ιαπωνία μετά τον Β΄ΠΠ. Σημαίνει ώθηση προς την εκθετική ανάπτυξη αντί για σταθερότητα. 

Οι Βρετανοί επίσης λένε πως η Αγγλοσαξονική 5-Eyes Alliance (Συμμαχία των 5 ματιών) βρίσκεται εν μέσω μιας “Στρατηγικής πολύ-διαστασιακής αντεπίθεσης, με τακτικά αντίδοτα και αποτελέσματα από δίκες εγκλημάτων πολέμου. Θα έλεγα στην άλλη πλευρά καλύτερα ν’ αρχίσει να τρέχει.” 

Ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκα φαίνεται να είναι πιο ενήμερος από την πλειονότητα των παγκόσμιων ηγετών σχετικά με το τι πραγματικά συμβαίνει, λέγοντας: 

“Δεν έχετε την εντύπωση πως οι υποτιθέμενες δυνάμεις <…> θα ήθελαν να αναμορφώσουν τον κόσμο χωρίς πόλεμο μέσω αυτής της λεγόμενης κορονοϊκής ψύχωσης, της πληροφοριοδημίας;” 

Σημειώνει επίσης πως τα Ηνωμένα Έθνη χρησιμοποιούν αυτή την «πληροφοριοδημία» ως δικαιολογία για να τυπώσουν χρήματα στο ύψος του 10% του ΑΕΠ όλου του πλανήτη για να “πολεμήσουν τις οικονομικές συνέπειες του κορονοϊού.” 


Παρεμπιπτόντως, όσοι από εσάς ακόμη πιστεύετε πως η πληροφοριοδημία δεν είναι αληθινή, ρίξτε μια κοντινή ματιά σε αυτήν την επιδέξια επεξεργασία εικόνας από την TV για να εξηγήσετε γιατί ο Κυβερνήτης Cuomo χρειάζεται περισσότερους αναπνευστήρες για κούκλες σαν αυτήν.

 

Τα άλλα συνταρακτικά νέα που επισκιάστηκαν από την «πληροφοριοδημία», είναι μια τεράστια στρατιωτική επανατοποθέτηση που λαμβάνει χώρα. Στην ουσία, ο στρατός των ΗΠΑ άρχισε να αποχωρεί από το Αφγανιστάν και από μεγάλα τμήματα της Μέσης Ανατολής. Να παραθέσω τον Ντέμπκα που έχει διασυνδέσεις με την Ισραηλινή Μοσάντ:

“Οι ΗΠΑ εγκατέλειψαν άλλη μία βάση στο Ιράκ το Σάββατο 4 Απριλίου, παραδίδοντας στον στρατό των Ιρακινών τη μεγάλη αεροναυτική βάση Habbaniyah Al-Taqaddum που βρίσκεται 74 χλμ δυτικά της Βαγδάτης. Τώρα δεν απομένουν Αμερικανοί στρατιώτες στην περιοχή της Βαγδάτης.” https://www.debka.com/us-forces-quit-habaniya-base-in-iraq-pull-truman-carrier-out-of-mid-east/

Αντ΄αυτού, φαίνεται πως οι ΗΠΑ πρόκειται να αρπάξουν τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο που βρίσκονται κοντά τους στη Βενεζουέλα.

Η ιστορία συγκάλυψης σχετικά με αυτό έχει ως εξής:

“Σήμερα οι ΗΠΑ ξεκινούν βελτιωμένες επιχειρήσεις εναντίον των ναρκωτικών στο δυτικό ημισφαίριο για να προστατέψουν τον αμερικανικό λαό από τη θανατερή μάστιγα των παράνομων ναρκωτικών”, είπε ο Τραμπ. “Αναπτύσσουμε επιπρόσθετους ναυτικούς καταστροφείς, πλοία μάχης, αεροπορία και ελικόπτερα, κόφτες Ακτοφυλακής και αεροπλάνα παρακολούθησης της Πολεμικής Αεροπορίας, διπλασιάζοντας τις ικανότητες στην περιοχή.”


Φαίνεται πως οι ΗΠΑ αντάλλαξαν την Ουκρανία με τη Βενεζουέλα ώστε να γίνει εφικτή αυτή η επιχείρηση.

“Προς το παρόν, η Ρωσία ετοιμάζεται με φούρια για πόλεμο και ετοιμάζεται να κατακτήσει την Ουκρανία, και ο Τραμπ δεν θα ανακατευτεί σε αυτό”, λέει ο Ρώσος αναλυτής Bohdan Lystsia.

“Ο Τραμπ παίρνει τη Βενεζουέλα και ο Πούτιν δεν ανακατεύεται. Ο Πούτιν παίρνει την Ουκρανία για πάρτι του και ο Τραμπ δεν ανακατεύεται σ΄αυτό”, εξηγεί.Συνολικά, ακόμη κι αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την έκφραση «βιβλικά» για όλα αυτά που συμβαίνουν, το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι πως βλέπουμε τις μεγαλύτερες πλανητικές αλλαγές από τον Β΄ΠΠ. Ας δούμε αν θα κλείσουν αυτή την εβδομάδα τις ασύρματες επικοινωνίες.


(Με κάθε επιφύλαξη για την πλήρη εγκυρότητα των πληροφοριών)


Επάνω δεξιά στις δημοσιεύσεις μας υπάρχει μεταφραστής (TRANSLATE) και FOLLOW BY EMAIL για να λαμβάνεται ενημερώσεις στο e-mail σας.
Πατήστε Like στη σελίδα μας στο fb για να βλέπετε τις δημοσιεύσεις: https://www.facebook.com/New-Radio-808720805867156/
                        *ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !

Τρίτη, 7 Απριλίου 2020

Το Facebook δεν βρήκε τυχαία το ELLINIKA HOAXES . Η συγκεκριμένη “ΜΚΟ” έχει από πίσω της τη Liberation-Rothschild και το OPEN SOCIETY-SOROS κι άλλους πράκτορες των τοκογλύφων.

Το Facebook δεν βρήκε τυχαία το ELLINIKA HOAXES .

Η συγκεκριμένη “ΜΚΟ” έχει από πίσω της τη Liberation-Rothschild και το OPEN SOCIETY-SOROS κι άλλους πράκτορες των τοκογλύφων.

Τα ellinika hoaxes κλήθηκαν από την ΕΕ των Τοκογλύφων να πάρουν γραμμή να διαφυλάξουν την ακεραιότητα Ευρώ και ΝΑΤΟ. Το άρθρο σας … να το μεταφράσετε και στα Αγγλικά να μπορούν το διαβάσουν πιο εύκολα η Μοσάντ και η CIA.

Βγήκατε να μας υπερηφανευθείτε που γίνατε ΓΛΕΙΦΤΕΣ … της «πολιτισμένης» Ευρώπης ;

Βγήκατε να μας παραδώσετε μαθήματα πολιτικής ορθότητας;; Ως τι ως … «Επίλεκτοι» της Κομισιόν και του μπεκρούλιακα Γιούνκερ; ;

Θα έπρεπε να θεωρήσετε υποτιμητικό να σας καλούν σε συνέδρια της εξουσίας …ρουφιάνοι των Hellenic Hoaxes με Ευρωπαική Πιστοποίηση !

Να αποδομείτε όλα τα ψέματα όχι επιλεκτικά…ΟΛΑ! Όπως το ότι ο Σαντάμ είχε πυρηνικά κι ότι ο Άσαντ έριξε χημικά …Ή όπως το ότι ο Καντάφι εγκληματούσε εις βάρος του λαού του, το ίδιο και ο Μιλόσεβιτς κλπ..

Τα ellinika hoaxes κλήθηκαν στο Ιερατείο της ΕΕ των Τοκογλύφων να πάρουν γραμμή να μας σώσουν από του κακούς Ρώσους ώστε να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα του Ευρώ και του ΝΑΤΟ.

Έρχονται εκλογές και πρέπει να εκλεγούν όσοι είναι στο πρόγραμμα ώστε να μην έχουμε εκπλήξεις. Να μας πουν μόνο πόσα θα αρπάξουν κι αν θα τα δηλώσουν ή αν θα είναι από τα μαύρα ταμεία του Soros .

Γεμίσαμε “αφιλοκερδείς”, “φιλαλήθεις”, κρατικοδίαιτους “Σωτήρες” …από το 2009 και μετά κι έτσι κάπως διπλασίασαν το χρέος … για να μείνουμε “Ευρώπη” και να αρπάξουν τις περιουσίες μας οι “φιλάνθρωποι” Soros, Paulson, Loeb, Rothschild, Lazard, Goldman Sachs κοκ.

Οι φωστήρες των Ellinika Hoaxes πολεμούν για το καλό των λαών … μέσα από ΠΟΛΥ ανεξάρτητους οργανισμούς λέμε…
Τόσο ανεξάρτητους …που χρηματοδοτεί κυρίως η Liberation …δηλαδή οι Rothschild , και το OPEN SOCIETY FOUNDATION δηλαδή ο Soros, το ψυχοπαίδι των Rothschild …
καθώς και η Google που ανήκει στον Larry Page και τον Sergey Brinn. Τώρα το πως συνέβη και είναι όλοι τους εβραϊκής καταγωγής … θα πρέπει να θεωρηθεί σύμπτωση…
Οι «ανεξάρτητοι» κι «ανιδιοτελείς» φωστήρες των Hoaxes δεν άκουσαν ότι μόλις αγόρασε τις μετοχές της Liberation ο Rothschild, παραιτήθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα 150 δημοσιογράφοι … γιατί ακριβώς τελείωσε εκεί η ανεξαρτησία τους.
Θέλει πολλά κιλά @@ να παραδεχθείς επιχορήγηση και ποστάρεις τον εαυτό σου μαζί με το Open Society του θείου Soros.
Μετά από τέτοια τιμή … είναι δυνατόν να στοχοποιήσεις ποτέ τους «ανιδιοτελείς φιλάνθρωπους» και να τους θεωρήσεις υπεύθυνους για την αιματηρή και γενοκτόνο επέκταση της αυτοκρατορίας των τοκογλύφων;

Τα Ellinika Hoaxes συμμετέχουν με υλικό και στην AthensVoice που επίσης είναι γνωστή για την φανατική προώθηση της ατζέντας Sοros … «Ανεξάρτητη» κι αυτή όπως η Τράπεζα της Ελλάδας … Ανεξάρτητο από τα συμφέροντα των Ελλήνων …αλλά πλήρως εξαρτημένη από τους ξένους τοκογλύφους…

Και η Athensvoice …μάχεται εναντίον των «απολυταρχικών» καθεστώτων … μέχρι κι αυτά να γίνουν «Δημοκρατίες» με ιδιωτικοποιημένο τον φυσικό τους πλούτο και με υποχρέωση να πληρώνουν αμέτρητα δισεκατομμύρια σε τόκους για δάνεια που ΠΟΤΕ δεν πήραν … και με κυβερνήσεις αγράμματων κλόουν όπως στην Ελλάδα.

Θα μιλούσαν αυτοί στα Hoaxes ποτέ για την OTPOR και τα εγκλήματα που διέπραξε με χρηματοδότηση των ίδιων αυτών «φιλάνθρωπων» όπως ο Soros … που απεχθάνονται τα “Fake News” ;

Είναι “FAKE NEWS” η χρηματοδότηση του indymedia των αναρχικών μπαχαλάκιδων απο τον Σόρος ;

Το πρόσθετο» των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ HOAXES «σώζει» την ανθρωπότητα από ειδήσεις που δεν βολεύουν τους τοκογλύφους!To ELLINIKA HOAXES κυκλοφόρησε «πρόσθετο-εφαρμογή» για τα προγράμματα περιήγησης όπως το Google Chrome …με σκοπό να «σώσει» την ανθρωπότητα από τις ψευδείς ειδήσεις όταν αυτές δεν βολεύουν τους τοκογλύφους και την αντιρωσική πολιτική.

Μόλις λοιπόν εγκαταστήσετε το πρόσθετο … αυτό σας προειδοποιεί ότι διαβάζετε σελίδα που έχει δημοσιεύσει τουλάχιστον μία φορά ψευδή είδηση. Δεν υπάρχει η λέξη συγχώρεση στους αυστηρούς κριτές του ELLINIKA HOAXES που κάποιοι τους πληρώνουν ταξίδια, διαμονές στο εξωτερικό για να τους δώσουν κατευθύνσεις. Και ιδού … που πάει το πράγμα όταν παίρνεις δώρα από τις υπηρέτριες των τοκογλύφων.

Επειδή αυτό το πρόσθετο έχει επινοηθεί από συγκεκριμένα κέντρα … δεν λειτουργεί ΠΟΤΕ με τις ιστοσελίδες του Συστήματος και λειτουργεί ΜΟΝΟ με όσες είναι φιλορωσικές ή αντισιωνιστικές. Ενώ οι φωστήρες του ELLINIKA HOAXES έχουν συλλάβει πολλές φορές το STAR.GR να χρησιμοποιεί ψευδείς ειδήσεις … εντούτοις το ΕΞΑΙΡΟΥΝ από τη «μαύρη λίστα» .
Και το ίδιο κάνουν και με το Newsit, το Documento κλπ.

Όσοι παίρνουν γραμμή από τις Πρεσβείες …περιέργως δεν πιάνονται από τον μηχανισμό….Περνούν μέσα από «δίχτυα» και συνεχίζουν την προπαγάνδα τους για λογαριασμό των τοκογλύφων.

Γιατί λοιπόν γελοίοι φωστήρες του ELLINIKA HOAXES …εξαιρείτε σκόπιμα το STAR.GR από τη Μαύρη Λίστα …παρά τις αμέτρητες ψευδείς ειδήσεις που έχει σηκώσει και που εσείς οι ίδιοι αναδείξατες;
ΠΗΓΗ: grothia.gr
___________________________________________________________
Μείζον ζήτημα προκύπτει για τους διαχειριστές και συντάκτες της ιστοσελίδας ellinikahoaxes.gr, σχετικά με υποβολή από μέρους τους ψευδών στοιχείων προς δημοσιογραφικές ενώσεις και άλλες αρχές, με πιθανό σκοπό την παραπλάνησή τους για τη μη τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων, όπως αποκαλύπτει το zougla.gr.

Το ζήτημα αφορά στη δηλωθείσα επισήμως δημοσιογραφική τους ιδιότητα και τη συμμετοχή τους σε… δημοσιογραφικές ενώσεις.

Σύμφωνα με επίσημα έγγραφα που έχει στην κατοχή του το zougla.gr, δύο στελέχη της ιστοσελίδας, ο ένας διαχειριστής, είναι μέλη δημοσιογραφικής ένωσης (αποκτώντας έτσι και τη «δημοσιογραφική» ιδιότητα), παρότι δεν πληρούν μια σειρά σοβαρών προϋποθέσεων για αυτό, με αποτέλεσμα να εγείρονται σημαντικά ερωτήματα και υποψίες για υποβολή ψευδών δηλώσεων και βεβαιώσεων με σκοπό την παραπλάνηση των αρμοδίων!

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Αθανάσιος Σιτίστας, που δηλώνεται ως διαχειριστής της ιστοσελίδας, είναι εν ενεργεία στρατιωτικός, και συγκεκριμένα επισμηνίας. Ο Ανδρόνικος Κουτρουμπέλης δηλώνει web developer.

Οι δυο τους ισχυρίζονται ότι τυγχάνουν δημοσιογράφοι, μέλη της «Ένωσης Δημοσιογράφων Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου Μακεδονίας-Θράκης», ενώ μάλιστα παρουσιάζουν βεβαιώσεις της συγκεκριμένης Ένωσης, δηλαδή ότι αμφότεροι είναι τακτικά μέλη της: ο Αθανάσιος Σιτίστας από 1/1/2017 και ο Ανδρόνικος Κουτρουμπέλης από 01/01/2018.

Πρώτη εύλογη απορία, για ποιον λόγο, αφού και οι δύο είναι και δηλώνουν κάτοικοι Αττικής, εγγράφηκαν στη δημοσιογραφική ένωση της Βόρειας Ελλάδας.

Το σοβαρό όμως δεν είναι αυτό.

Στις προϋποθέσεις εγγραφής των τακτικών μελών της συγκεκριμένης Ένωσης Δημοσιογράφων διαβάζουμε:

Κεφάλαιο Β, άρθρο 5, παρ. 3: Τακτικά μέλη εγγράφονται οι δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν κύριο επάγγελμα τη συγκέντρωση, τη διαμόρφωση και τη μορφοποίηση της ύλης που δημοσιεύεται.

Επίσης, για να εγγραφεί κάποιος τακτικός μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 6, θα πρέπει να έχει αφενός προϋπηρεσία τριών ετών και να αμείβεται κατά τον χρόνο που υποβάλλεται η αίτησή του για εγγραφή με αμοιβές που να ανταποκρίνονται τουλάχιστον στα κατώτερα όρια που ορίζουν οι Νόμοι και οι Συλλογικές Συμβάσεις του κλάδου. Μάλιστα, για να γίνει δεκτός κάποιος στην Ένωση, θα πρέπει να υποβάλει γραπτώς τις παραπάνω βεβαιώσεις.


Εν τούτοις, οι υπεύθυνοι της ιστοσελίδας δηλώνουν ότι κατά την περίοδο 2013-2018 δεν έλαβαν χρηματοδότηση και δεν παρείχαν οποιαδήποτε αμοιβή στους συνεργάτες τους!

Επίσης, λογικά, για να γίνει η εγγραφή τους, υποβλήθηκε και υπεύθυνη δήλωση της εργοδοσίας τους για τη συγκεκριμένη αμοιβή. Τι συνέβη εδώ; Προφανώς υπέβαλε ψευδή δήλωση η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κέντρο Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης (διαχειρίζεται τα ellinikahoaxes), που εκπροσωπεί ο ιδρυτής-διαχειριστής της Θεόδωρος Δανιηλίδης (κατά δήλωσή του, πρώην ναρκαλιευτής του Ελληνικού Στρατού)!

Σημειώνεται πάντως ότι, κατά δήλωσή τους, το 2019 έλαβαν 11.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το -πολύ μεγάλο ποσό- των 302.400 ευρώ από το Facebook, λόγω της συνεργασίας της ιστοσελίδας με το κοινωνικό δίκτυο.

Βεβαίως, όπως ισχύει σε όλες τις δημοσιογραφικές ενώσεις, «οποιοδήποτε μέλος αναλάβει τακτική έμμισθη υπηρεσία στο Δημόσιο ή σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σε Δημόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας (κ.λπ.) διαγράφεται από την Ένωση».


Εδώ μιλάμε για περίπτωση κατά την οποία ΕΓΓΡΑΦΗΚΕ στην Ένωση εν ενεργεία στρατιωτικός ως Επισμηνίας του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας!

Όπως προκύπτει, λοιπόν, ο Αθανάσιος Σιτίστας, όταν εγγράφηκε στην Ένωση το 2017, δεν είχε κύριο επάγγελμα τη δημοσιογραφία, δεν είχε προϋπηρεσία 3 ετών και βεβαίως δεν αμειβόταν καθόλου, κατά δήλωσή του.

Προφανώς η πρώτη υποψία που έρχεται στο μυαλό είναι ότι το εν λόγω στέλεχος της ιστοσελίδας ellinikahoaxes εξαπάτησε -και εξακολουθεί να εξαπατά- την Ένωση με ψευδείς βεβαιώσεις του ίδιου και της εταιρείας που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα! Αυτό ή... μάλλον δεν ίσχυσε για τον ίδιο το καταστατικό της Ένωσης! 

Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, ο κύριος Σιτίστας απέκτησε και την ιδιότητα του δημοσιογράφου, ικανού να κρίνει και να… λογοκρίνει, μεταξύ άλλων, και τη δουλειά των «συναδέλφων» του, και μάλιστα με την επίσημη πιστοποίηση -που, όπως μαθαίνουμε, συνοδεύεται και από αδρά αμοιβή- από τον διαδικτυακό κολοσσό, το Facebook…

Το ίδιο ισχύει και για τον Ανδρόνικο Κουτρουμπέλη, ο οποίος άρχισε να αρθρογραφεί στην ιστοσελίδα από τον Δεκέμβριο του 2017, κατά δήλωσή του, έγινε μέλος στην Ένωση μόλις έναν μήνα αργότερα (1/1/2018), χωρίς φυσικά την απαιτούμενη προϋπηρεσία και χωρίς φυσικά να λαμβάνει την ανάλογη κατώτατη αμοιβή που προβλέπεται από το καταστατικό της Ένωσης.

Το zougla.gr υπέβαλε ερώτημα προς την Ένωση Δημοσιογράφων Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου Μακεδονίας-Θράκης σχετικά με τα παραπάνω γεγονότα και έλαβε την εξής απάντηση:

«Αξιότιμοι κύριοι
το θέμα που έχει προκύψει λόγω της σοβαρότητας του θέματος θα εξεταστεί
από το διοικητικό συμβούλιο.
(έχουμε γνώση ότι υπάρχει δικαστική διαμάχη)

Με τιμή
Παπαδόπουλος Θεοφάνης
πρόεδρος»

Δύο στα δύο, λοιπόν, στην… επιτυχή εξαπάτηση της Ένωσης Δημοσιογράφων Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου Μακεδονίας-Θράκης, τουλάχιστον όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το zougla.gr και τις υπεύθυνες δηλώσεις των ίδιων των... «δημοσιογράφων».

Από τους ανθρώπους, θυμίζουμε, που αποτελούν τον «τροχονόμο» της εγκυρότητας της διαδικτυακής δημοσιογραφίας και που υποτίθεται ότι οφείλουν να υπηρετούν το καθήκον της Αλήθειας...

Αντιδράσεις κατά της... αντιδεοντολογικής στάσης του αρχισυντάκτη των Ellinikon Hoaxes

Όσον αφορά, δε, στην αξιοπιστία αλλά και στη βασική αρχή της δημοσιογραφίας που θα έπρεπε, όπως υποθέτει ο κάθε καλόπιστος, να τηρεί μια ιστοσελίδα επιφορτισμένη μάλιστα από το Facebook να ελέγχει την «αλήθεια» και την «αντικειμενικότητα», χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ενός πρώην επιστημονικού συνεργάτη της ιστοσελίδας, ο οποίος αποχώρησε δηλώνοντας δημόσια ότι ο αρχισυντάκτης της ιστοσελίδας (και ίσως ο μόνος δημοσιογράφος που απασχολείται σε αυτή), Δημήτρης Αλικάκος, τηρεί ακραία μεροληπτική στάση υπέρ ενός κόμματος.

Συγκεκριμένα, στις 20 Ιουλίου 2019, με μια ανάρτηση-καταγγελία αποχώρησε από τα ellinika hoaxes ο συγγραφέας και μεταφραστής Νίκος Σαραντάκος, οποίος ήταν επιστημονικός σύμβουλος της σελίδας. Ο Νίκος Σαραντάκος καταγγέλλει τον αρχισυντάκτη Δημήτρη Αλικάκο για αντιδεοντολογική συμπεριφορά.

Σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Facebook ο κ. Σαραντάκος εξηγεί τους λόγους που ζήτησε να αφαιρεθεί το όνομά του από την κατηγορία των επιστημονικών συμβούλων και υπογραμμίζει ότι: «Πιστεύω ότι οι έντονα κομματικές θέσεις του κ. Αλικάκου τον καθιστούν εντελώς ακατάλληλο για το λειτούργημα που θέλει να αναλάβει και θα φροντίσω, με τις μικρές μου δυνάμεις, να σταματήσει αυτή η αντιδεοντολογική κατάσταση».

Ο κ. Σαραντάκος αναφέρεται σε αναρτήσεις του Δημήτρη Αλικάκου, σύμφωνα με τις οποίες χαρακτηρίζει «λύτρωση» την αλλαγή κυβέρνησης ή την άλλη όπου μιλάει για επίπεδο «σουρωμένου κομπλεξικού κομματόσκυλου» για βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως επισημαίνει ο Νίκος Σαραντάκος, ο καθένας έχει το δικαίωμα να έχει πολιτικές απόψεις, όμως: «κάποιος που είναι αρχισυντάκτης σε οργανισμό πιστοποίησης της ακρίβειας των ειδήσεων πρέπει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, να απέχει από τον σχολιασμό της τρέχουσας πολιτικής ή σε κάθε περίπτωση να μην εκδηλώνεται με τόση ένταση».


Για τα Ελληνικά Χόαξες

Πριν από λίγο καιρό, ο ιστότοπος Ελληνικά Χόαξες μου είχε ζητήσει να συμπεριληφθεί το όνομά μου στην κατηγορία των Εξωτερικών Συνεργατών - Επιστημονικών Συμβούλων του. Επειδή πράγματι είχα μια καλή σχέση "μυθοκτονικής" συνεργασίας με έναν-δυο συντελεστές των Χόαξες επί αρκετά χρόνια, παρόλο που με ενοχλούσε η συνεργασία των Χοαξες με την Άθενς Βόις, απάντησα θετικά.

Στη συνέχεια, όταν τα Χόαξες ανέλαβαν το ρόλο του "εξακριβωτή στοιχείων" για το Φέισμπουκ, είπα ότι πρέπει να περάσει λίγος χρόνος, να δούμε δείγματα γραφής.

Ωστόσο, τις τελευταίες μέρες, μετά τις εκλογές, έπεσαν στην αντίληψή μου απανωτές έντονα φιλοκυβερνητικές (και αντισύριζα) δημοσιεύσεις του κ. Αλικάκου, αρχισυντάκτη στον Χοαξες, στο Φέισμπουκ οπως εκείνη όπου χαρακτηρίζει "λύτρωση" την αλλαγή κυβέρνησης ή την άλλη όπου μιλάει για επίπεδο "σουρωμένου κομπλεξικού κομματόσκυλου" για βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αισθάνθηκα εξαπατημένος.

Δεν εννοώ ότι διαφωνώ με το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων. Ο καθένας μας δικαιούται να έχει απόψεις πολιτικές αλλά κάποιος που είναι αρχισυντάκτης σε οργανισμό πιστοποίησης της ακρίβειας των ειδήσεων πρέπει κατά την ταπεινή μου γνώμη να απέχει από τον σχολιασμό της τρεχουσας πολιτικής ή σε κάθε περίπτωση να μην εκδηλώνεται με τόση ένταση. Εξίσου απαράδεκτο θα έβρισκα σχόλιό του στο οποίο θα χαρακτήριζε καταδίκη το εκλογικό αποτέλεσμα ή θα επεφύλασσε τον χαρακτηρισμό του σουρωμένου κομματόσκυλου σε στέλεχος της ΝΔ.

Για να φέρω μια ποδοσφαιρική αναλογία, ποιαν αξιοπιστία θα είχε ένα όργανο ορισμού και αξιολόγησης διαιτητών αν ένα επιτελικό του στέλεχος εμφανιζόταν κάθε Κυριακή στις κερκίδες των φανατικών να καθυβρίζει την αντίπαλη ομάδα;

Για αυτούς τους λόγους, και αφού ένα διάβημά μου στους ανθρώπους των Χόαξες έδειξε την αδυναμία συνεννόησης, ζήτησα να αφαιρεθεί το όνομά μου από τον κατάλογο των "συμβούλων" του ιστοτόπου, πράγμα που έγινε.

Πιστεύω ότι οι έντονα κομματικές θέσεις του κ. Αλικάκου τον καθιστούν εντελώς ακατάλληλο για το λειτούργημα που θέλει να αναλάβει και θα φροντίσω, με τις μικρές μου δυνάμεις, να σταματήσει αυτή η αντιδεοντολογική κατάσταση.

Ο Δημήτρης Αλικάκος απάντησε, μεταξύ άλλων, σχετικά:

Η επιστολή του κ. Σαραντάκου ήταν βαθύτατα προσβλητική, τόσο προς εμένα, όσο και προς την ομάδα των ΕΗ. Και εξηγούμαι:

Όταν ζητήσαμε τη συνεργασία του κ. Σαραντάκου, δεν ρωτήσαμε τις πολιτικές του απόψεις. Τα ΕΗ δεν ασχολούνται με τις προσωπικές πολιτικές πεποιθήσεις των συντελεστών ή συνεργατών τους και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που προτείναμε και σε εκείνον να συνεργάζεται μαζί μας παραβλέποντας τα όσα ιδιαιτέρως αιχμηρά έχει κατά καιρούς γράψει εναντίον κομμάτων και πολιτικών προσώπων, ακόμα και κατά της ευρωπαϊκής ένωσης, η οποία είναι ο εργοδότης του. Μάλιστα δεν μας ενόχλησε ούτε όταν αναφερόμενος στον Στάλιν έγραψε: "κάθε τίμιος άνθρωπος αισθάνεται τον πειρασμό να συμπεράνει πως δεν θα ήταν και τόσο κακός ο σύντροφος με το μουστάκι"». 

Τα ΕΗ ζητούν, τόσο από τους ερευνητές όσο και από τους εξωτερικούς συνεργάτες, μόνο την επιστημονική γνώση τους στον τομέα που υπηρετούν. Γνώση που μπορούν να τεκμηριώσουν με τρόπο απόλυτο και σαφή.
Το επιχείρημα «μα εγώ είμαι συνεργάτης κι εσύ αρχισυντάκτης» είναι επίσης προσβλητικό καθώς εκ των προτέρων θεωρεί τον άμεσο συνεργάτη ανίκανο να κάνει Fact-checking. Mα αν είναι ανίκανος, πώς τα έχει καταφέρει τόσα χρόνια;

Στη δημοσιογραφία, ένα από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνει κανείς είναι η διαφορά των λέξεων άποψη και γεγονός (είδηση).

Άποψη είναι πιστεύεις ό,τι θέλεις για την πολιτική διαδρομή του Πολάκη και να την εκφράζεις ελεύθερα, και γεγονός (έλεγχος γεγονότων επί του προκειμένου) είναι να αποκαλύπτεις τα fake news και την παραπληροφόρηση με θύμα τον ίδιο. Και το έκανα. 

Άποψη είναι να πιστεύεις ό,τι θέλεις για τον Τσίπρα, αλλά να έχεις καταρρίψει μια ντουζίνα fake news για τον ίδιο.

Δεν διεκδικούμε το αλάθητο σε κρίσεις και απόψεις που έχουμε εκφράσει κατά καιρούς στους προσωπικούς μας ψηφιακούς χώρους. Όμως στα ΕΗ δεν κρινόμαστε γι’ αυτές, αλλά για την αξιοπιστία στον έλεγχο των γεγονότων. Και μάλιστα κρινόμαστε από τους καθ’ ύλην ειδικούς και αρμόδιους (βλ. IFCN, οι οποίοι και μας πιστοποίησαν).

Αισθάνομαι περήφανος, τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου, για το γεγονός ότι δεν έχουμε δεχθεί την παραμικρή παρατήρηση, τόσο από το FB όσο και από το IFCN, για το παραγόμενο έργο στα ΕΗ. Αυτό είναι για μας το ζητούμενο και το πρωταρχικό.

Η απαίτηση του οποιοδήποτε να μην εκφράζουμε τις απόψεις μας ελεύθερα αντίκειται σε κάθε έννοια ελευθερίας του λόγου και ελεύθερης διακίνησης των ιδεών.

Κατά συνέπεια, η απαίτηση του κ. Σαραντάκου προς τα ΕΗ «Αν αποδοκιμάσετε τον Αλικάκο και βγάλετε ανακοίνωση συγγνώμης, μετά θα κάνω ό,τι νομίζω πως πρέπει» κρίνεται ως απαράδεκτη. Αναγκαία η απομάκρυνσή του, με απόφαση του ιδρυτή των ΕΗ και δική μου, ήταν μονόδρομος. Του την ανακοίνωσα γραπτώς ο ίδιος.

Του εύχομαι για άλλη μια φορά καλή συνέχεια και υγεία!
ΠΗΓΗ: zougla.gr

Επάνω δεξιά στις δημοσιεύσεις μας υπάρχει μεταφραστής (TRANSLATE) και FOLLOW BY EMAIL για να λαμβάνεται ενημερώσεις στο e-mail σας.
Πατήστε Like στη σελίδα μας στο fb για να βλέπετε τις δημοσιεύσεις: https://www.facebook.com/New-Radio-808720805867156/
                        *ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

Χαρδαλιάς: Η στόφα του θρασύδειλου και του αποτυχημένου κοινωνικά, εξουσιαστή.

Καταδικαστικές αποφάσεις. Υπεξαιρέσεις. Πρόστιμα. Παρατυπίες. Μηνύσεις. Ποινές φυλάκισης. Η στόφα του κλεφτοκοτά γιδογ@μη που του χάρισαν σκαρπίνι και γραβάτα.

Η στόφα του θρασύδειλου και του αποτυχημένου κοινωνικά, εξουσιαστή. Η στόφα του εκβιαστή που είναι πολιτικά τακτοποιημένος κοινωνικά ευυπόληπτος, και νομικά προστατευμένος. 

Διάβασα ότι τον γουστάρουν οι γυναίκες. 

Ποιες γυναίκες τον γουστάρουν; 
-Αυτές που κ@λώνουν, με ράσα εξουσία και στολή;
-Αυτές που θρέφουν και αναθρέφουν μπάτσους και Πατριαρχία αλλά καταγγέλλουν σεξισμό;
-Αυτές που διαβάζουν Μαντά και Ωροσκόπο;
-Αυτές που τρέμουν την χειραφέτηση και παντρεύονται επιδόματα και αστική ασφάλεια;
-Οι πλύστρες της Πατριαρχίας;

Το όνομα του Νίκου Χαρδαλιά ανέβηκε για πρώτη φορά στα πρωτοσέλιδα τον Φεβρουάριο του 2005, όταν ο 37χρονος δήμαρχος της ΝΔ λανσάρισε πρόγραμμα «Εθελοντικής Φύλαξης», για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στη γειτονιά της δικαιοδοσίας του. Εξήγησε ότι το εμπνεύστηκε από τον θεσμό «Neighbourhood Watch», γνωστό από τα αμερικάνικα σήριαλ. Και ζητούσε 150 εθελοντές, για να αναλάβουν καθήκοντα περιφρούρησης. 

Ο ρόλος αυτών των εθελοντών φυλάκων θα ήταν να περιπολούν τους δρόμους τις νυχτερινές ώρες (10 μμ με 5 πμ), με δύο περιπολικά αγορασμένα από τον Δήμο και εφοδιασμένα με «φάρο» και προβολέα. Εάν παρατηρούσαν ύποπτη κίνηση ή περιστατικό σε εξέλιξη, θα ειδοποιούσαν άμεσα την αστυνομία. 

Πρόκειται, φυσικά, για πολιτοφυλακή. Παράνομη πολιτοφυλακή. 
Τελικά, το σχέδιο εγκαταλείφθηκε προ της κατακραυγής και του θεσμικού κενού. Ο Χαρδαλιάς, που είχε πρωτοεκλεγεί το 2003, ανανέωσε τη θητεία του και έμεινε στο δημαρχείο Βύρωνα μέχρι το 2014, όταν εξελέγη περιφερειακός σύμβουλος Αττικής για μία πενταετία. 

Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης προφανώς θυμήθηκε το ανδραγάθημα του 2005 και θεώρησε τον στενό συνεργάτη και φίλο του ιδανικό άνθρωπο για την Πολιτική Προστασία και Διαχείριση Κρίσεων. 

Yπάρχουν και άλλα θέματα, όμως, κρυμμένα πίσω από το αυταρχικό ύφος, τα δασκαλίστικα γυαλιά και τα σχεδόν στρατιωτικά γιλέκα του τέως δημάρχου. Θέματα σχετικά με το χρήμα. Και με δικαστική βούλα. 

Τον Δεκέμβριο του 2015, μετά από αναβολές που κράτησαν μία πενταετία, το 10ο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθήνας επέβαλε πρωτόδικη ποινή 1 έτους με αναστολή, καθώς και πρόστιμο 3.000 ευρώ, στον Νίκο Χαρδαλιά και την εταιρία Α.Ε. Γήγερτον για ρύπανση δασικής έκτασης στον Υμηττό, μετά από καταγγελίες πολιτών στο Δασαρχείο Πεντέλης. 

Τον Ιανουάριο του 2017, το Εφετείο Πλημμελημάτων μείωσε την ποινή του Χαρδαλιά σε 6μηνη φυλάκιση με αναστολή για την ίδια υπόθεση του 2010, απαλείφοντας το πρόστιμο. 

Στην εκδίκαση παρεμφερούς μήνυσης, για έργα οδοποιίας αξίας 3 εκ. ευρώ σε αναδασωτέα περιοχή, το 9ο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθήνας επέβαλε πρωτοδίκως τον Δεκέμβριο του 2016 ποινή φυλάκισης 1 έτους με αναστολή και πρόστιμο 1.500 ευρώ τόσο στον Χαρδαλιά όσο και στην εργολήπτρια εταιρεία. 

Νωρίτερα, το 2013, η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων επέβαλε στον Χαρδαλιά πρόστιμο 63.423 ευρώ για παρατυπίες στα οικονομικά των δημοτικών εκλογών του 2010. Το συγκεκριμένο ποσό, από τα έσοδα του συνδυασμού του, δεν αναρτήθηκε στην κεντρική βάση δεδομένων. Τελικά, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Τον Μάρτιο του 2020 απεφασίσθει διαγραφή προστίμων συνολικού ύψους 800.000 ευρώ για τον Νίκο Χαρδαλιά. 

Ο δήμαρχος υπήρξε θέσει πρόεδρος του Αθηναϊκού από το 2005 ως το 2015 και μάλιστα πανηγύρισε την κατάκτηση του Εurocup το 2010, όταν η δημοφιλία του εκτοξεύτηκε. 

Ο Χαρδαλιάς κατηγορήθηκε το 2013 ότι διοχέτευσε κονδύλια του Δήμου Βύρωνα στην ομάδα μπάσκετ γυναικών του Αθηναϊκού, από τα έσοδα του καλοκαιρινού φεστιβάλ στο Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη». 

Κατηγορήθηκε για χαμένα έσοδα από τις εισπράξεις του Θεάτρου Βράχων και για τα χρέη 500.000 ευρώ που συσσωρεύονταν στον σύλλογο. 

Είμαστε απέναντι με αυτό το θρασύδειλο και με ξένα αρχ@δια φασιστάκι. Με το αλλοπαρμένο τσόλι που ποζάρει στον φακό. 

Όσο για αυτές που τον γουστάρουν, είναι αυτές που μεγαλώνουν μπάτσους και σιδερώνουν το σώβρακο του άντρα τους για να βιάσει νηστικές ανήλικες της Πατησίων ένα λεπτό πριν λιποθυμήσουν, θύματα νταβατζήδων. 

Είναι οι γυναικούλες που αποτελούν τον εθνικό κορμό. Φωλιάζουν γατάκια, βρίζουν προσφυγόπουλα, και αναθρέφουν μπάτσους. Οι δούλες και οι πλύστρες της Πατριαρχίας τον γουστάρουν. Οι χειραφετημένες αυτόφωτες γυναίκες, ως άντρες, εννοούν τα αυτόφωτα όντα. Όχι κλεφτοκοτάδες με αντιανεμικό σε κλειστό χώρο επειδή χέζονται να εμφανιστούν σε ανοιχτό, και ζελέ από το πλαστικό κουβαδάκι στο μαλλί.
Επάνω δεξιά στις δημοσιεύσεις μας υπάρχει μεταφραστής (TRANSLATE) και FOLLOW BY EMAIL για να λαμβάνεται ενημερώσεις στο e-mail σας.
Πατήστε Like στη σελίδα μας στο fb για να βλέπετε τις δημοσιεύσεις: https://www.facebook.com/New-Radio-808720805867156/
                        *ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !