Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

ΜΟΝΟ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΦΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.......

Athanasios Dimitrios Ntompros
ΠΟΣΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ??????????
ΠΟΙΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ????????
ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ ?????????
<<Δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αλλοδαπό νομικό πρόσωπο χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα το οποίο συμμετέχει σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο>>
ΜΑΛΙΣΤΑ ..........ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΔΗΘΕΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ (LIDL , ΚΑΡ ΦΟΥΡ, ΚΟΣΚΟ, ΚΤΛ) ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ........ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ............ΒΑΖΕΙ ΕΝΑΝ ΗΜΕΔΑΠΟ ΜΕ 6-7 Η’ 8% ΣΥΝΕΤΑΙΡΟ, ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΦΟΡΟ .........ΟΜΩΣ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ..............
ΓΙΑ ΠΑΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ..........................
<<Σύμφωνα με την ΔΕΑΦ Β 1155600 ΕΞ 2016/26.10.16, όταν ένα αλλοδαπό νομικό πρόσωπο χωρίς φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ούτε μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας συμμετέχει σε ένα ημεδαπό νομικό πρόσωπο και αποκτά εξ' αυτού του λόγου έσοδα από μερίσματα, δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.4172/2013 για τα εισοδήματα αυτά, λόγω της καθιέρωσης ειδικού φορολογικού καθεστώτος για τα εν λόγω εισοδήματα, το οποίο συνίσταται σε παρακράτηση φόρου με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του αλλοδαπού δικαιούχου.
Εξάλλου, η δήλωση του νομικού προσώπου που προβαίνει στην παρακράτηση καλύπτει την υποχρέωση υποβολής δήλωσης βάσει του άρθρου 68 παρ. 1 του ν.4172/2013.
Τα ανωτέρω ισχύουν και όταν δεν προκύπτουν καν έσοδα από μερίσματα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται υποχρέωση για υποβολή μηδενικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μόνο εκ του λόγου της συμμετοχής.>>
ΤΙ ΛΕΕΙ ΟΜΩΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ?????
<<Νόμος ν.4172/2013>>
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
(ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Στις διατάξεις του Κεφαλαίου 4 του ν. 4325/2015 «Αποκατάσταση αδικιών - Επαναφορά προσωπικού - Κινητικότητα», εμπίπτουν μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι οι οποίοι τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει του παρόντος νόμου, ακόμη και εάν έχει παρέλθει ο χρόνος της διαθεσιμότητας χωρίς να έχει λυθεί η υπαλληλική τους σχέση. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών του Κεφαλαίου 4 του ν. 4325/2015, καταργείται ο θεσμός της διαθεσιμότητας των άρθρων 80, 81, 82, 90, 91 και 93 του παρόντος νόμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4369/2016, για όσους υπαλλήλους τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.
Σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν. 4369/2016 υπάλληλοι οι οποίοι έχουν περιληφθεί σε οριστικούς πίνακες διάθεσης του παρόντος νόμου, δεν έχουν μεταφερθεί/μεταταχθεί μέχρι και τη δημοσίευση του ν. 4369/2016, σε συσταθείσες θέσεις, που δεν έχουν καλυφθεί πλήρως, δύνανται, κατόπιν αιτήσεώς τους, η οποία θα κατατεθεί στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα που ανήκαν οργανικά, να επανέλθουν σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις της ειδικότητας που κατείχαν στον ως άνω φορέα με τον ίδιο βαθμό και στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο το οποίο κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα βάσει του παρόντος νόμου.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος:
α) των φυσικών προσώπων,
β) των νομικών προσώπων και των κάθε είδους νομικών οντοτήτων.
Προσθήκη ετικέτας 
Προσθήκη παραγράφου στην βιβλιοθήκη σας 
Σύνδεσμος 
Η παράγραφος όπως ίσχυε σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
Προβολή/Προσθήκη σημείωσης
2. Ο Κ.Φ.Ε. ρυθμίζει τον τρόπο φορολόγησης για τις κατηγορίες εισοδημάτων, όπως ορίζονται στον Κ.Φ.Ε., καθώς και τον τρόπο απόδοσης των φόρων με την υποβολή της δήλωσης, την προκαταβολή του φόρου και την παρακράτησή του.
Αρθρο 2. Ορισμοί
Οι όροι που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε. έχουν την έννοια που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν ο Κ.Φ.Ε. ορίζει διαφορετικά. Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως
α) «φορολογούμενος»: κάθε πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.,
β) «πρόσωπο»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα,
γ) «νομικό πρόσωπο»: κάθε επιχείρηση ή εταιρεία με νομική προσωπικότητα ή ένωση επιχειρήσεων ή εταιρειών με νομική προσωπικότητα,
δ) «νομική οντότητα»: κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισμός, οργανισμός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε μορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα ή σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μορφής κοινή επιχείρηση, κάθε μορφής εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου,
ε) «υπόχρεος σε παρακράτηση»: κάθε πρόσωπο που υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου στην πηγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.,
στ) «συγγενικό πρόσωπο»: ο/η σύζυγος και οι ανιόντες ή κατιόντες σε ευθεία γραμμή,
ζ) «συνδεδεμένο πρόσωπο»: κάθε πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται. Ειδικότερα, τα ακόλουθα πρόσωπα θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα:
αα) κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,
ββ) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,
γγ) κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης η ελέγχου η ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο.
Αρθρο 4. Φορολογική κατοικία
Νόμος ν.4172/2013
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις
Πιό πρόσφατη Κωδικοποίηση με τον νόμο 4410/2016 την 2016-08-03
Δείτε αναλυτικά όλες τις αλλαγές που επήλθαν με βάση αυτό το νόμο
(ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013)
Αρθρο 4. Φορολογική κατοικία
1. Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον:
α) έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων ήτοι τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του ή
β) είναι προξενικός, διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός παρόμοιου καθεστώτος ή δημόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή.
2. Ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα συνεχώς για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και η παραμονή τους δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό. Η παρούσα παράγραφος δεν αποκλείει την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
3. Ένα νομικό πρόσωπο ή μία νομική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον:
α) συστάθηκε ή ιδρύθηκε, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο,
β) έχει την καταστατική έδρα του στην Ελλάδα ή
γ) ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια του φορολογικού έτους.
4. Ο «τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης» είναι στην Ελλάδα με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα εξής:
α) τον τόπο άσκησης καθημερινής διοίκησης,
β) τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων,
γ) τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων,
δ) τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων,
ε) τον τόπο συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης,
στ) την κατοικία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης.
Σε συνδυασμό με τη συνδρομή των παραπάνω περιστατικών και συνθηκών είναι δυνατόν να συνεκτιμάται και η κατοικία της πλειοψηφίας των μετόχων ή εταίρων.
ΠΗΓΗ...https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
====================================================
ΔΗΛΑΔΗ ΜΟΝΟ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ....................
ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΕΣΥ  ΕΛΛΗΝΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΝΟΜΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ???????
ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΘΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΠΑΡ'ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΜΑΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ .
ΣΥΝΕΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ..................
ΔΕΝ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑ......................
ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝ ΒΑΡΒΑΡΑ.......................
ΣΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝ ΤΕΧΝΗΕΝΤΩΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.........
ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ ΑΝ ΜΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΣΕ ΤΑΡΑΞΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ.........ΑΡΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΦΕΥΓΕΙΣ......ΩΣ ΥΠΑΙΤΙΟΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΟΜΩΣ ΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΟΥ ΔΗΛΑΔΗ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ (ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ) ΚΑΙ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ (ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ) ΔΗΛΑΔΗ ΟΛΟΙ
ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΗΝΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΑΙΟΥΣ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΟΥ.................
ΔΙΑ-ΝΟΕΙΣΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ????????
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΣΘΕΝΟΣ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΜΗΝΥΟΥΝ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.....
ΘΑ ΜΑΣ ΤΡΕΛΑΝΟΥΝ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ.....................
ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ Ε.ΣΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΟΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ (ΚΟΜΜΑΤΟ-ΒΟΥΛΕΥΤΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΛΑΜΟΓΙΑ)
ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΟΙ Ε.ΣΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΜΕΛΗ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΕΘΝΟΣ????????
ΕΣΥ ΤΙ ΘΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ??????????
Δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αλλοδαπό νομικό πρόσωπο χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα το οποίο συμμετέχει σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο
Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/31855
                                Άκου !! τι παίζει... http://radionewfm.com/
                             ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΚΙΝΗΤO & ΤΑΒLET ★ ☆ ★

ΜΗΝ ΥΠΟΤΙΜΑΤΕ ΤΗΝ "ΟΠΟΙΑ" ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΑΣ... ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠ΄ ΟΛΑ ΜΗΝ ΥΠΟΤΙΜΑΤΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ.!!

Ευάγγελος Ηρακλείδης
ΚΙ ΕΠΕΙΔΗ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΑΣΥΣΤΟΛΑ "[ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΑΜΑΖΟΝΙΟΥ]"... ΕΔΩ ΚΙ ΕΚΕΙ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΓΝΟΙΑ ΕΙΤΕ ΣΚΟΠΙΜΑ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ("ΤΡΟΜΑΡΑ ΤΟΥΣ") ΑΝΕΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... ΠΕΡΙ ΤΟΥ.... "ΛΗΓΜΕΝΟΥ" [ΑΚΟΥΣOΝ ΑΚΟΥΣOΝ] BRETTON WOODS ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 1944 (ΜΗ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ = WORLD BANK" ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΗΣ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΧ. ΤΟ ΔΝΤ.... ΚΑΙ... ΑΛΛΑ.... 
"ΑΝ ΜΗ ΤΙ ΑΛΛΟ ΡΕ "ΜΑΓΚΕΣ"... ΜΗΝ ΥΠΟΤΙΜΑΤΕ ΤΗΝ "ΟΠΟΙΑ" ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΑΣ.... ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠ ΟΛΑ ΜΗΝ ΥΠΟΤΙΜΑΤΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ.!! ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΑΣΥΣΤΟΛΗ "ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑ"...!! 

"Bretton Woods Committee 2015 Annual Meeting"
Date: Tue, May 19, 2015 8:30am - 2:00pm
Attendance restrictions: by invitation only
Location: World Bank Headquarters, 1818 H St NW Washington, DC

ΠΗΓΗ:http://www.brettonwoods.org/event/2015-05-19-0830/bretton-woods-committee-2015-annual-meeting
ΟΛΑ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ "ΚΡΥΜΜΕΝΑ" ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΘΕΑ ΕΙΝΑΙ.!!
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ Ε;;; ΓΙΑ ΤΙ;;; ΓΙΑ ΠΟΙΑ;;;
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;;; ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ: ..... "[....Σήμερα, η Ελλάδα είναι μέλος των πέντε όργανων που αποτελούν την ομάδα Παγκόσμιας Τράπεζας. Η Ομάδα Παγκόσμιας Τράπεζας χρηματοδοτεί σχέδια, πολιτικές και προσφέρει προγράμματα για τερματισμό της φτώχειας στον αναπτυσσόμενο κόσμο....]"
.....Η Ελλάδα έγινε μέλος των πέντε ιδρυμάτων που αποτελούν τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας το Δεκέμβριο του 1945. Ήταν από τις πρώτες χώρες για να πάρει ένα δάνειο για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της οικονομίας της μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Greece became a member of the five institutions that form the World Bank Group in December 1945. It was among the first countries to get a loan to help rebuild the economy after World War II. Today, Greece is a member of the five institutions that form the World Bank Group. The World Bank Group finances projects, designs policies, and delivers programs to end poverty in the developing world.


ΠΗΓΗ:http://www.worldbank.org/en/country/greece/overview#1Viky Charalambous : As the Rightful Holders in due course, of our own Heritage Wealth, we, the Nation of Greeks, declare and Demand and force the IMF, which are our employees, to assume the proper role and responsibility as assigned when were created by the Nations and the States (Bretton Woods Agreement 1944), to oversee and manage correctly the wealth produced by the human race and not to defraud, enslave, deprive freedom, and cause genocides of the humans - the nations of the world. The worst part is that the Board and the Administrators of the IMF, do not serve the interest of the human race as they are ought, but are under the control of entities that aim for the destruction of the planet and the decimation of humanity.
Further, It is the highest impertinence and presumption… the Politicians our assignees - employees ..., to pretend that are watching over the economy and defending the rights of the people ...their Assignors ... while serving foreign interests..Viky Charalambous: όπως οι νόμιμοι δικαιούχοι εν ευθέτω χρόνω, της δικής μας κληρονομιάς πλούτο, εμείς, το έθνος των Ελλήνων, δηλώνω και ζήτηση και η δύναμη του ΔΝΤ, οι οποίες τους υπαλλήλους μας, να αναλάβει το ρόλο και την ευθύνη, όπως όταν είχαν ανατεθεί Που δημιουργήθηκε από τα έθνη και τα κράτη μέλη (συμφωνία του Bretton woods 1944), για να επιβλέπει και να διαχειρίζονται σωστά τον πλούτο που παράγεται από την ανθρώπινη φυλή, και όχι να εξαπατήσει, υποδουλώνουν, στερεί την ελευθερία, και να προκαλέσει γενοκτονίες των ανθρώπων - τα έθνη του Κόσμο. Το χειρότερο είναι ότι το συμβούλιο και οι διαχειριστές του ΔΝΤ, δεν εξυπηρετούν το συμφέρον της ανθρώπινης φυλής όσο αυτοί θα έπρεπε, αλλά είναι υπό τον έλεγχο των οντοτήτων που έχουν ως στόχο για την καταστροφή του πλανήτη και στον αφανισμό της ανθρωπότητας.
Περαιτέρω, είναι η υψηλότερη αυθάδεια και τεκμήριο... Οι πολιτικοί μας εκδοχείς - μισθωτοί..., να προσποιείσαι ότι παρακολουθούν πάνω από την οικονομία και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του λαού... Assignors τους... ενώ υπηρετούσε ξένα συμφέροντα..

U WANT MORE?? : GLOBAL BALANCE SHEET 2007 ... NOT EVEN THREE YEARS BEFORE THE "VIRTUAL-MATRIX-FINANCIAL GREEK BANKRUPTCY" OF... 2010. !!! "Below listedaccounts have confirmed Eternal Guaranteed Balances of Infinite Dollar (US$ ∞).....
667. ATEbank (Greece) Account no. 3597772412
668. Alpha Bank (Greece) Account no. 54477738142
669. Aspis Bank (Greece) Account no. 36777219821
670. Eurobank EFG (Greece) Account no. 364477712
671. Emporiki Bank (Greece) Account no. 28277754132
672. Geniki Bank (Greece) Account no. 864777212
673. National Bank of Greece (Greece) Account no. 97772541114
674. Piraeus Bank (Greece) Account no. 98877722335
675. Proton Bank (Greece) Account no. 864242777
676. Bank of Greece (Greece) Account no. 39937177812
677. Greek Postal Savings Bank (Greece) Account no. 777333218
618. Bank of Cyprus (Cyprus) Account no. 63197771374
619. Helenic Bank (Cyprus) Account no. 9977744255
620. Marfin Popular Bank (Cyprus) Account no. 2777541231 ....
Πηγή-source: Global Collateral Accounts 2007 - Διεθνείς Λογαριασμοί Καταπιστευμάτων 2007 - Με υπογραφή και της Ελλάδος - 135370661-Complete-Puzzle-of-ASBLP-File-of-2007.pdf · έκδοση 1
==========================
Transcript of 1944 Bretton Woods Conference Found at Treasury
Unpublished Conference Documents :
1944 τα πρακτικά της διάσκεψης του Bretton woods που βρέθηκαν στο υπουργείο Οικονομικών.
Αδημοσίευτη διάσκεψη - έγγραφα: http://alfeiospotamos.gr/wp-content/uploads/2014/05/bretton-woods-imf.pdf

Peter Psarakis: σε όλους τους φίλους που γνωρίζουν αγγλικά..... Ακολουθείστε προσεκτικά τον πιο πάνω σύνδεσμο. Πιθανότατα η χώρα σας να είναι μέρος της συμφωνίας του Bretton woods και παγκόσμιων εξασφαλίσεων λογαριασμών που έχει τρισεκατομμύρια δολάρια. Αυτοί οι λογαριασμοί σκόπιμα αποκρύβονται στους πολίτες. Ο Αρτέμις Σώρρας αφυπνίζει ολόκληρο το πλανήτη, γίνεται ενημέρωση σε πολλές χώρες για τον πλούτο τους, κάτι που η kazarjews ποτέ δεν ήθελαν να γίνει γνωστή. Στο μεταξύ, μη διστάσετε να ψάχνεται όλες τις δημόσιες πληροφορίες ενημερώσεις ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ που είναι στα ελληνικά. Οι περισσότερες από τις κυβερνήσεις σας είναι μαριονέτες στο kazarjews και δεν εκπροσωπούν τους ανθρώπους που ζουν υπό συνθήκες φτώχειας δίκαια.
Peter Psarakis: TO ALL ENGLISH SPEAKING FRIENDS.....FOLLOW CAREFULLY THE ABOVE LINKS.MOST PROBABLY YOUR COUNTRY IS PART OF THE BRETTON WOODS AGREEMENT AND GLOBAL COLLATERAL ACCOUNTS WHICH HAS TRILLIONS OF DOLLARS.THESE ACCOUNTS HAVE DELIBERATELY BEEN WITHHELD FROM THE PUBLIC EYES. Artemis Sorras HAS AWAKENED THE WHOLE PLANET INFORMING MANY COUNTRIES OF THEIR WEALTH,SOMETHING WHICH THE KAZARJEWS NEVER WANTED TO BE KNOWN.I'M CERTAIN IN THE NEAR FUTURE WE WILL HAVE ARTEMIS SORRAS SIGHTS IN ENGLISH.IN THE MEANTIME FEEL FREE TO JOIN ( ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ) SIGHTS WHICH ARE IN GREEK.MOST OF YOUR GOVERNMENTS ARE PUPPETS TO THE KAZARJEWS AND DO NOT REPRESENT THE PEOPLE LIVING UNDER POVERTY FAIRLY.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Μ.Μ. ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΠΙΝΟΥΝ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΠΕΙΣΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΥΠΕΣ!! (ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟΥΣ...)

       Άκου !! τι παίζει...http://radionewfm.com/ 
      ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΚΙΝΗΤO & ΤΑΒLET ★ ☆ ★

Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ...ΤΑ ΑΡΓΥΡΙΑ !!!

 Αναστασης Μαχητης 

Άρθρo 21

1. H oικoγένεια, ως θεμέλιo της συντήρησης και πρoα−
γωγής τoυ Έθνoυς, καθώς και o γάμoς, η μητρότητα 
και η παιδική ηλικία τελoύν υπό την πρoστασία τoυ 
Kράτoυς.
2. Πoλύτεκνες oικoγένειες, ανάπηρoι πoλέμoυ και ει−
ρηνικής περιόδoυ, θύματα πoλέμoυ, χήρες και oρφανά
εκείνων πoυ έπεσαν στoν πόλεμo, καθώς και όσoι πά−
σχoυν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσo έχoυν
δικαίωμα ειδικής φρoντίδας από τo Kράτoς.
3. To Kράτoς μεριμνά για την υγεία των πoλιτών και
παίρνει ειδικά μέτρα για την πρoστασία της νεότητας,
τoυ γήρατoς, της αναπηρίας και για την περίθαλψη
των απόρων.
4. H απόκτηση κατoικίας από αυτoύς πoυ την στερoύ−
νται ή πoυ στεγάζoνται ανεπαρκώς απoτελεί αντικείμε−
νo ειδικής φρoντίδας τoυ Kράτoυς.
**5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πο−
λιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων
αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.
**6. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απο−
λαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία,
την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην
κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας


Άκου !! τι παίζει... http://radionewfm.com/
ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΚΙΝΗΤO & ΤΑΒLET ★ ☆ ★

ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ:

 Χρήστος Μαυρίδης 

AYTO ΘΑ ΠΕΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ … !!!

ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ
ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ:

1. ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ;;;
2. ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ;;;
3. ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΟΥΛΗΘΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ;;;
4. ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΘΟΥΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ;;;
5. ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ;;;
6. ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΡΡΩΣΤΑΙΝΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ… Ο ΕΛΛΗΝΕΣ ;;;
7. ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΛΥΘΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ;;;
8. ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΛΥΘΕΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ;;;
9. ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΛΥΘΕΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ;;;
10.ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΦΥΓΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ;;;
11.ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΟΙΩΘΕΙ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ;;;
12.ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ – ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ – ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ …
13. ΚΑΙ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΤΗ ΚΑΝΑΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙΤΕ
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΕ ΣΥΝΕΧΩΣ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΜΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ …
ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΟ ΕΠΙΚΑΛΕΙΣΤΕ ;;;
ΤΙΠΟΤΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ
ΣΥΝΕΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ … !!! ;;;.
ΜΗΠΩΣ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ;;; !!!
ΕΡΩΤΩ ΕΓΩ Ο ΙΘΑΓΕΝΗΣ ΑΥΤΟΧΘΩΝ
ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΠΛΕΟΝ ΕΓΓΥΣ…
ΥΓ:
ΕΛΛΗΝΑ ΞΥΠΝΑΑΑΑΑΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΛΑ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙΣ
ΜΕ
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΣΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΑ-ΔΟΓΜΑ-ΧΡΩΜΑ
Ε.ΣΥ.-ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ Η ΣΤΙΓΜΗ.

   

   
 
 
   09.05.16 ΕΞΩΔΙΚΟ - ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ
Ε.ΣΥ.- ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΜΒΑ!!!!! ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ - Ε.ΣΥ. ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΓΑΙΑ (ΔΗΜΗΤΡΑ). ΕΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΩΡΑ
ΒΡΕΣ ΤΗΝ Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ

Κύριοι Δικαστές..μόνο οι περικοπές στις αποδοχές σας είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ;;;;;;; ??ΔΕΙΤΕ:http://newradiofmb.blogspot.gr/2016/09/blog-post_55.html
                                         Άκου !! τι παίζει...http://radionewfm.com/
                                    ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΚΙΝΗΤO & ΤΑΒLET ★ ☆ ★

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ και απολαύει πλήρους ασυλίας.

Αθανασία Γεωργοσοπούλου (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)
ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ .
Στον Ν.4389/2016 διαβάζουμε μεταξύ άλλων:
1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα με την επωνυμία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (στο εξής η «Αρχή»), με σκοπό τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων, που άπτονται του πεδίου των αρμοδιοτήτων της.
2. Η Αρχή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. Η Αρχή υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής και τη διαδικασία του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
3. Η Αρχή έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών και τελωνειακών εσόδων, καθώς και την είσπραξη λοιπών δημοσίων εσόδων,
β) την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας της βεβαίωσης και της είσπραξης των δημοσίων εσόδων και της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για την είσπραξη δημοσίων εσόδων,
γ) τη λήψη και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών της, στους τομείς της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της φορολογικής απάτης και της παραοικονομίας, της εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, της βεβαίωσης και είσπραξης και της βελτίωσης της εισπραξιμότητας των δημοσίων εσόδων,
δ) την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που αφορούν
εν γένει στην ερμηνεία και στην εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής, τελωνειακής και λοιπής νομοθεσίας που σχετίζεται με τους τομείς αρμοδιότητάς της,
ε) την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών, ατομικών διοικητικών πράξεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που αφορούν σε θέματα οργάνωσης υπηρεσιών και διαχείρισης των πάσης φύσεως πόρων της,
Με μια απλά ανάγνωση των παραπάνω αντιλαμβανόμαστε ότι συστήνεται μια ''Αρχή'' , ένα συλλογικό δηλαδή όργανο , το οποίο ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ και απολαύει πλήρους ασυλίας.
Αυτό δε το συλλογικό όργανο , που δεν έχει νομική προσωπικότητα, δεν είναι δηλαδή ούτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ούτε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟ δια να προσδιορίζει ,να βεβαιώνει και να εισπράτει αναγκαστικώς κάθε είδους φόρου εντός του ελληνικού Κράτους...
ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟ??????
-)(- -)(- -)(- -)(-
Ιδού λοιπόν απόσπασμα εκ της αποφάσεως ΣτΕ 293/2014:
(που αφορούσε την επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.και κρίθηκε αντισυνταγματική)
Όπως ρητώς ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 402/2011, n βεβαίωση επίμαχου φόρου, n εξατομίκευση δηλαδή της φορολογικής οφειλής με τον προσδιορισμό του ύψους του φόρου και του προσώπου του υποχρέου “συντελείται με την έγγραφη στις 17.9.2011 του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου στις μηχανογραφικές καταστάσεις της Δ.Ε.Η. και των λοιπών εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος και ο κατάλογος αυτός αποτελεί τον τίτλο βεβαίωσης νια το Ελληνικό Δημόσιο και τον αντίστοιχο χρηματικό κατάλογο των αρμόδιων Δ.Ο.Υ.”. Από την διάταξη αυτή συνάγεται ότι – σε αντίθεση με το, επίσης εισπραττόμενο από την Δ.Ε.Η., τέλος ακίνητης περιουσίας του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, του οποίου η βεβαίωση συντελείται με την εγγραφή του υπόχρεου, κατά την παρ. 8 του εν λόγω άρθρου, στον σχετικό κατάλογο που καταρτίζει ο οικείος Δήμος ή Κοινότητα – η βεβαίωση του επίμαχου φόρου συντελείται με την εγγραφή του ακινήτου στους καταλόγους που καταρτίζουν διάφορα νομικά πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και μάλιστα εμπορική ανώνυμη εταιρεία όπως η ΔΕΗ και οι λοιποί εναλλακτικοί προμηθευτές, η εγγραφή δε στους καταλόγους που καταρτίζουν τα εν λόγω νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αποτελεί για το Ελληνικό Δημόσιο τον τίτλο βεβαιώσεως του φόρου. Επομένως, με το σύστημα αυτό η βεβαίωση του φόρου, η εφαρμογή δηλαδή του φορολογικού νόμου σε συγκεκριμένη ατομική περίπτωση με τον προσδιορισμό του προσώπου του υπόχρεου και του ύψους της φορολογικής οφειλής, ανατίθεται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Τούτο, όμως, αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 και 26 του Συντάγματος, διότι η βεβαίωση του φόρου, έχουσα το ανωτέρω περιεχόμενο, αποτελεί βασική έκφραση της δημόσιας εξουσίας και της κυριαρχίας του Κράτους, οι οποίες, κατά τις εν λόγω συνταγματικές διατάξεις, ασκούνται αποκλειστικά από όργανο του Κράτους (ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου) και όχι από ιδιώτες (βλ. Ολομ. ΣτΕ 1934/1988). Ειδικώτερα δε, η βεβαίωση του φόρου, η οποία φέρει, κατ’ εξοχή, τον χαρακτήρα πράξεως ασκήσεως του πυρήνα της δημόσιας εξουσίας, εκδίδεται αποκλειστικά από όργανα της εκτελεστικής εξουσίας (ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου), όπως επιβάλλει η καθιερούμενη από το άρθρο 26 του Συντάγματος αρχή της διακρίσεως των εξουσιών. Την παραβίαση, εν προκειμένω, των ανωτέρω συνταγματικών διατάξεων δεν είναι ικανή να άρει η πρόβλεψη, στην παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, της δυνατότητος ελέγχου, από όργανα της κρατικής διοικήσεως, της γενομένης από τα ως άνω νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου βεβαιώσεως του φόρου...
-)(- -)(- -)(- -)(-
Με άλλα λόγια κανείς φόρος δεν επιβάλλεται , ούτε εισπράτεται χωρίς τυπικό νόμο , θεσπισμένο εκ της Βουλής, δεν μπορεί δε να προσδιοριστεί , ή να βεβαιωθεί εκ ενός Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου , όπως είναι η Δ.Ε.Η.....
Αφού λοιπόν ο προσδιορισμός των Φόρων ανήκει σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου , πως μεταβιβάζεται η εν λόγω αρμοδιότητα σε μια ΑΡΧΗ , χωρίς νομική προσωπικότητα ,άρα χωρίς νομική υπόσταση?????
Και πώς αυτή η Αρχή ,δια μιά τόσο σημαντική αρμοδιότητα τελεί και σε καθεστώς πλήρους ασυλίας ?????
-)(- -)(- -)(- -)(-
ΕΝ ΑΛΛΟΙΣ ΛΟΓΟΙΣ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ,ΟΛΩΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΉ ,ΟΙ ΔΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΕΝΝΟΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ,ΚΑΘ'ΌΤΙ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ , ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ,ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΟ ΕΙΣ ΥΜΑΣ !!!!!!!!!
ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΟΥ ΈΛΛΗΝΕΣ....
ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΙ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΚΡΙΣΙΑ ΣΑΣ.....
ΠΕΙΤΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ.
ΠΕΙΤΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ.
ΠΕΙΤΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΡΕΙ ΚΕ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΜΑΣ , ΕΚΧΩΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΥΛΗ , ΑΣΥΔΩΤΗ ,ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ !!!!!!!!!

ΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ H Α.Α.Δ.Ε ;;;;;;

                                   Άκου !! τι παίζει... http://radionewfm.com/
                                  ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΚΙΝΗΤO & ΤΑΒLET ★ ☆ ★

Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016

Β.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ:ΠΟΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΠΑΡΕΜΒΕΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΟ ΒΙΑΣΜΟ;;;;;

Viky Charalambous
ΠΩΣ ΤΟΛΜΑΤΕ ΑΡΑΓΕ ΕΣΕΙΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ, ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ, ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ, ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,
ΝΑ ΣΤΕΚΕΣΤΕ ΣΕ ΕΞΕΔΡΑ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΥΜΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΡΩΝΕΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΜΑΧΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΒΡΩΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΛΟΠΛΟΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΩΝ - ΒΙΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ ΜΕΣΑ ΑΠ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΔΟΓΜΑΤΑ, ΣΤΟΕΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΤΕΙΑ;;;
ΠΩΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΟΡΓΩΝΕΤΕ ΣΕ ΞΕΝΑ ΧΩΡΑΦΙΑ;
ΠΩΣ ΘΕΩΡΗΣΑΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΡΟΥΦΑΤΕ ΟΣΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΠΕΜΕΙΝΕ, ΘΑ ΤΡΩΤΕ ΚΑΘΕ ΥΓΙΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Θ' ΑΦΑΙΜΑΞΕΤΕ ΤΟ ΥΓΙΕΣ ΑΙΜΑ, ΑΝΙΚΑΝΟΙ, ΔΟΛΟΠΛΟΚΟΙ ΤΕΡΑΤΑ, ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ;
ΠΩΣ ΘΕΩΡΗΣΑΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΝΑ ΑΣΕΛΓΕΙΤΕ ΣΤΗ ΜΑΝΑ ΜΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΤΟ ΑΝΕΧΕΤΑΙ;
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ (ΔΙΚΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ).. ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΦΤΑΙΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΈΛΛΗΝΑΣ (ΠΑΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ.. Ο ΤΡΙΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΙΩΝ, Ο ΟΠΟΙΟΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΥΟ ΝΑ ΜΑΛΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΘΟΥΝ, ΕΝΩ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ..). ΕΙΝΑΙ ΠΑΣΙΦΑΝΕΣ ΟΤΙ ΥΠΟΒΟΣΚΕΙ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΜΕ ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ...
ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΙΖΕΤΕ, ΕΙΤΕ ΔΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΚΑΡΟΤΟ ΣΤΟ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟ ΜΟΥΛΑΡΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΑΕΙ, ΕΙΤΕ
ΔΙΑ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΧΑΣΤΟΥΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΣΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ Η ΑΛΛΑΓΗ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΩΣ ΕΠΙΛΥΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ..
ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑ.
ΠΟΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ Ν' ΑΝΕΧΕΣΤΕ ΝΑ ΒΙΑΖΟΥΝ ΤΗ ΝΟΗΣΗ ΣΑΣ;
ΠΟΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΠΑΡΕΜΒΕΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΟ ΒΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΩΞΕΤΕ ΟΣΟΥΣ ΑΣΕΛΓΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΟΡΕΞΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΣΤΗ ΜΑΝΑ ΣΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΣΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ;
ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΤΕΙΛΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΗΛΘΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΡΠΑΞΕΙΣ ΤΑ ΙΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΖΩΗ;
ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙΣ ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΕΧΕΙΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΕΧΕΙΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗ, ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΛΑΣΕΙΣ ΘΕΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ. ΔΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΓΟΝΟΣ ΘΕΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΑΝΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ.
ΨΑΞΕ ΜΕΣΑ ΣΟΥ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΣΑ ΣΟΥ.
Η ΠΑΤΡΩΑ ΣΟΥ ΘΕΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΗ. ΦΤΑΝΕΙ ΕΣΥ ΝΑ ΤΗΝ ΨΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙΣ ΜΕ ΤΑ AΔΕΛΦΙΑ ΣΟΥ
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ.
ΣΕ ΨΑΧΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ
ΔΕΙΞΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙΣ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΟΧΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΟΥ.
ΕΣΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ.
ΕΣΥ ΘΑ ΑΠΛΩΣΕΙΣ ΤΟ ΦΩΣ,
ΕΣΥ ΘΑ ΦΕΡΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ.
ΣΚΕΨΟΥ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ.
ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΑΝΑΠΝΕΕΙΣ. Η ΑΥΡΙΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΩΣ ΑΡΓΑ;;
Άκου !! τι παίζει...http://radionewfm.com/ 
ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΚΙΝΗΤO & ΤΑΒLET ★ ☆ ★

Άνδρες της προσωπικής φρουράς του ΠτΔ πλησίασαν τον άνδρα και τον απομάκρυναν άρον-άρον από το σημείο...

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ – ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ.

Vasilis Theodoropoulos
ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ.!!!!!!!
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ.!!!!!!
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΚΑΘΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΟΣΤΟΣ. Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 700.000 ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΜΕΙΝΑΡΙΑ ΕΝΟΣ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΌΧΙ ΗΤΑΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΟΣ ΗΓΕΤΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΤΟ ΟΧΙ ΤΟ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΟΣΤΟΣ. Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΕ ΑΠΑΝΘΡΩΠΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ – ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ. ΜΕ ΤΙ ΣΘΕΝΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΩΝ; ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ ΕΝΟΣ ΛΑΟΥ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΕΣΥ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΑΓΕΙΣ. Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ Ο ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΝΘΡΩΠΩΝ. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΕΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΑΣ . ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΟΠΩΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΑΣ ΦΟΡΕΑ « ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ. Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΑΣ ΦΟΡΕΑΣ « ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΘΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ.ΕΝΘΥΜΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΑ,ΤΑ ΘΗΡΙΩΔΗ ΣΙΧΑΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ !!

ΔΕΙΤΕ:http://newradiofmb.blogspot.gr/2016/10/blog-post_99.html
                                     Άκου !! τι παίζει... http://radionewfm.com/
                                    ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΚΙΝΗΤO & ΤΑΒLET ★ ☆ ★

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΒΓΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΣΗ...

     "Βόμβα" από το ΔΝΤ: Συζητάμε νέο πρόγραμμα με την Ελλάδα.

Φίλης – Γεωργιάδης έψαλλαν δίπλα δίπλα στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών.
Tο “λεφτά υπάρχουν” το λέω και σήμερα» τόνισε ο Γιώργος Παπανδρέου μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
ΔΙΚΑΙΟΣYΝΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ;;;;;?
Αθανασία Γεωργοσοπούλου
Ακούστε τον Σιμόν Πέρεζ να ομολογεί ότι η πολιτική ανωμαλία στην Βόρεια Αφρική είναι προς όφελος του Ισραήλ...Επίσης να ομολογεί ότι πλέον οι εθνικές οικονομίες δεν σχεδιάζονται από τα Κράτη,αλλά είναι αποτέλεσμα μιας Παγκόσμιας Οικονομίας, σχεδιασμένης από ποιούς άραγε ?????????
Έλληνες ξυπνήστε.....
Οι περιούσιοι - εβραιοσιωνιστές- μας σκοτώνουν.
Άκου !! τι παίζει...http://radionewfm.com/ 
ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΚΙΝΗΤO & ΤΑΒLET ★ ☆ ★

ΕΝΘΥΜΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΑ,ΤΑ ΘΗΡΙΩΔΗ ΣΙΧΑΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ !!

ΣΑΣ ΠΡΟΚΑΛΩ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ ΝΑ ΑΝΤΕΞΕΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ,ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟ ΟΠΩΣ ΠΡΙΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΕΙΧΑΤΕ ΔΕΙ!!!ΘΑ ΤΕΘΕΙ ΙΣΩΣ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ,ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ!!!ΣΑΦΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ,ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΕΔΩ ΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΕΣ ΝΑΖΙΣΤΕΣ,ΑΟΡΑΤΟΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΜΠΑΤΙΡΗΔΕΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ ΠΟΥ ΚΛΕΒΟΥΝ ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΣΟΥ,ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΑΟΡΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΠΛΑ,ΠΟΥ ΣΕ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΑΘΟΡΥΒΑ,ΗΠΙΑ,ΝΩΧΕΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΙΩΘΕΙΣ ΟΤΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ,ΠΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΕΣΥ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΟΥ,ΣΤΟ ΦΙΝΑΛΕ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ!!

Μηχανή του Χρόνου ~ 28η Οκτωβρίου - Μεραρχία Εντελβάις.

Άκου !! τι παίζει...http://radionewfm.com/ 
   ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΚΙΝΗΤO & ΤΑΒLET ★ ☆ ★

Β.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ:ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ Η ΦΟΝΙΚΗ ΧΑΡΥΒΔΗ.

Vasilis Theodoropoulos
ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΜΠΕΔΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ Η ΕΣΤΩ Η ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ. ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΑΙΑ ΒΙΟΤΙΚΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ, ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ G. SOROS ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ – ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΧΕΙ ΕΜΠΕΔΩΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ Η ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΣΙΑΤΕΣ ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ.
Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ:
«ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ) ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΕΩΣ ΤΟΤΕ ΗΤΑΝ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΛΟΥ Η ΚΑΝΕΝΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ, ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΦΟΔΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Κ.Α.) ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΩΝΕΤΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΤΟΣΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ». Η ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΕΠΕΙΔΗ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΦΥΣΙΚΗ, ΝΟΣΗΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. Η ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΩΣΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΜΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΌΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ», «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ» Η «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ» ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑ ΟΙ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΙ ΞΕΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΣ Ο ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Η ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΜΙΑΡΟ ΙΔΕΟΛΟΓΗΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΒΙΑΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΤΑ ΥΠΑΚΟΥΟΥΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΠΑΚΟΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΑΞΗΣ. ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ROCKEFELLER ΚΑΙ ΤΩΝ ROTHSCHILD ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΟΝ ΛΕΝΙΝ, ΤΟΝ ΤΡΟΤΣΚΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΑΛΙΝ ΩΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ , ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΗΜΕΡΑ. ΈΝΑ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ MEDIA ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΟΠΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ Η FORD Η CARNEGIE, ΟΙ NEW YORK TIMES, ΤΟ CBS ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ, ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ. Ο ΣΚΟΠΙΜΟΣ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΑΙ Η ΣΚΟΠΙΜΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ - ΝΟΘΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΠΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΤΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΧΑΩΔΕΙΣ ΣΥΝΟΝΘΥΛΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΕΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΦΑΛΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΗΚΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΟΛΛΕΣ , ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΟΤΕ ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΤΟΣ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΑΝ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ( ΤΙΜΟΝΙΑ ) ΠΟΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ; Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ , ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΑΝ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ. Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΤΙΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΘΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΛΠ. ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΗ ΔΙΝΗ Η΄ "ΧΑΡΥΒΔΗ",ΤΟΥ «ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ» ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ ΤΗΣ.
ΑΥΤΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΕΛΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ. Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΝΑ ΔΩΡΙΣΤΕΙ ΝΑ ΠΩΛΗΘΕΙ ΝΑ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ Η ΝΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ. ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΟΤΑΝ ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΜΕ ΚΛΠ ΩΣ ΣΥΓΧΟΡΔΙΑ ΕΠΙΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΩΝΤΑΣ ΜΑΣ |ΩΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥΣ ΑΝΟΥΣΙΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΝΟΗΜΑ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΑ ΙΔΕΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΥΤΟΙ ΤΑ ΕΦΕΥΡΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ. ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΡΕΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΤΟ ΟΤΙ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΣ ΜΕ ΟΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ. ΉΡΘΕ Η ΩΡΑ ΟΜΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΩΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΜΕΝΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΈΘΝΟΣ.
ΌΤΙ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΤΟ ΞΕΝΟΦΕΡΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ
ΉΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣ.!!!! ΝΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΣΤΕΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΈΘΝΟΥΣ.
ΩΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗΣ.
ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1) ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΥΨΙΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΑΣ , ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΥΝΟΡΑ, ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ.
ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΗ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ, ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.
ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΤΩΡΑ.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΤΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΛΕΘΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.
Ο ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΈΘΝΟΥΣ ΜΑΣ «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ.

Είναι γεγονός πλέον ότι οι Ευρωπαίοι σε λίγες δεκαετίες θα αποτελούν μειονότητα στην Ευρώπη τα επόμενα χρονιά.
ΔΕΙΤΕ:http://newradiofmb.blogspot.gr/2016/10/blog-post_55.html

                                       Άκου !! τι παίζει...http://radionewfm.com/ 
                                      ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΚΙΝΗΤO & ΤΑΒLET ★ ☆ ★