Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

ΜΟΝΟ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΦΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.......

Athanasios Dimitrios Ntompros
ΠΟΣΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ??????????
ΠΟΙΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ????????
ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ ?????????
<<Δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αλλοδαπό νομικό πρόσωπο χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα το οποίο συμμετέχει σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο>>
ΜΑΛΙΣΤΑ ..........ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΔΗΘΕΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ (LIDL , ΚΑΡ ΦΟΥΡ, ΚΟΣΚΟ, ΚΤΛ) ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ........ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ............ΒΑΖΕΙ ΕΝΑΝ ΗΜΕΔΑΠΟ ΜΕ 6-7 Η’ 8% ΣΥΝΕΤΑΙΡΟ, ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΦΟΡΟ .........ΟΜΩΣ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ..............
ΓΙΑ ΠΑΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ..........................
<<Σύμφωνα με την ΔΕΑΦ Β 1155600 ΕΞ 2016/26.10.16, όταν ένα αλλοδαπό νομικό πρόσωπο χωρίς φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ούτε μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας συμμετέχει σε ένα ημεδαπό νομικό πρόσωπο και αποκτά εξ' αυτού του λόγου έσοδα από μερίσματα, δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.4172/2013 για τα εισοδήματα αυτά, λόγω της καθιέρωσης ειδικού φορολογικού καθεστώτος για τα εν λόγω εισοδήματα, το οποίο συνίσταται σε παρακράτηση φόρου με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του αλλοδαπού δικαιούχου.
Εξάλλου, η δήλωση του νομικού προσώπου που προβαίνει στην παρακράτηση καλύπτει την υποχρέωση υποβολής δήλωσης βάσει του άρθρου 68 παρ. 1 του ν.4172/2013.
Τα ανωτέρω ισχύουν και όταν δεν προκύπτουν καν έσοδα από μερίσματα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται υποχρέωση για υποβολή μηδενικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μόνο εκ του λόγου της συμμετοχής.>>
ΤΙ ΛΕΕΙ ΟΜΩΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ?????
<<Νόμος ν.4172/2013>>
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
(ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Στις διατάξεις του Κεφαλαίου 4 του ν. 4325/2015 «Αποκατάσταση αδικιών - Επαναφορά προσωπικού - Κινητικότητα», εμπίπτουν μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι οι οποίοι τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει του παρόντος νόμου, ακόμη και εάν έχει παρέλθει ο χρόνος της διαθεσιμότητας χωρίς να έχει λυθεί η υπαλληλική τους σχέση. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών του Κεφαλαίου 4 του ν. 4325/2015, καταργείται ο θεσμός της διαθεσιμότητας των άρθρων 80, 81, 82, 90, 91 και 93 του παρόντος νόμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4369/2016, για όσους υπαλλήλους τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.
Σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν. 4369/2016 υπάλληλοι οι οποίοι έχουν περιληφθεί σε οριστικούς πίνακες διάθεσης του παρόντος νόμου, δεν έχουν μεταφερθεί/μεταταχθεί μέχρι και τη δημοσίευση του ν. 4369/2016, σε συσταθείσες θέσεις, που δεν έχουν καλυφθεί πλήρως, δύνανται, κατόπιν αιτήσεώς τους, η οποία θα κατατεθεί στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα που ανήκαν οργανικά, να επανέλθουν σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις της ειδικότητας που κατείχαν στον ως άνω φορέα με τον ίδιο βαθμό και στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο το οποίο κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα βάσει του παρόντος νόμου.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος:
α) των φυσικών προσώπων,
β) των νομικών προσώπων και των κάθε είδους νομικών οντοτήτων.
Προσθήκη ετικέτας 
Προσθήκη παραγράφου στην βιβλιοθήκη σας 
Σύνδεσμος 
Η παράγραφος όπως ίσχυε σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
Προβολή/Προσθήκη σημείωσης
2. Ο Κ.Φ.Ε. ρυθμίζει τον τρόπο φορολόγησης για τις κατηγορίες εισοδημάτων, όπως ορίζονται στον Κ.Φ.Ε., καθώς και τον τρόπο απόδοσης των φόρων με την υποβολή της δήλωσης, την προκαταβολή του φόρου και την παρακράτησή του.
Αρθρο 2. Ορισμοί
Οι όροι που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε. έχουν την έννοια που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν ο Κ.Φ.Ε. ορίζει διαφορετικά. Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως
α) «φορολογούμενος»: κάθε πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.,
β) «πρόσωπο»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα,
γ) «νομικό πρόσωπο»: κάθε επιχείρηση ή εταιρεία με νομική προσωπικότητα ή ένωση επιχειρήσεων ή εταιρειών με νομική προσωπικότητα,
δ) «νομική οντότητα»: κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισμός, οργανισμός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε μορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα ή σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μορφής κοινή επιχείρηση, κάθε μορφής εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου,
ε) «υπόχρεος σε παρακράτηση»: κάθε πρόσωπο που υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου στην πηγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.,
στ) «συγγενικό πρόσωπο»: ο/η σύζυγος και οι ανιόντες ή κατιόντες σε ευθεία γραμμή,
ζ) «συνδεδεμένο πρόσωπο»: κάθε πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται. Ειδικότερα, τα ακόλουθα πρόσωπα θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα:
αα) κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,
ββ) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,
γγ) κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης η ελέγχου η ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο.
Αρθρο 4. Φορολογική κατοικία
Νόμος ν.4172/2013
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις
Πιό πρόσφατη Κωδικοποίηση με τον νόμο 4410/2016 την 2016-08-03
Δείτε αναλυτικά όλες τις αλλαγές που επήλθαν με βάση αυτό το νόμο
(ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013)
Αρθρο 4. Φορολογική κατοικία
1. Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον:
α) έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων ήτοι τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του ή
β) είναι προξενικός, διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός παρόμοιου καθεστώτος ή δημόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή.
2. Ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα συνεχώς για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και η παραμονή τους δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό. Η παρούσα παράγραφος δεν αποκλείει την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
3. Ένα νομικό πρόσωπο ή μία νομική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον:
α) συστάθηκε ή ιδρύθηκε, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο,
β) έχει την καταστατική έδρα του στην Ελλάδα ή
γ) ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια του φορολογικού έτους.
4. Ο «τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης» είναι στην Ελλάδα με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα εξής:
α) τον τόπο άσκησης καθημερινής διοίκησης,
β) τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων,
γ) τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων,
δ) τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων,
ε) τον τόπο συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης,
στ) την κατοικία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης.
Σε συνδυασμό με τη συνδρομή των παραπάνω περιστατικών και συνθηκών είναι δυνατόν να συνεκτιμάται και η κατοικία της πλειοψηφίας των μετόχων ή εταίρων.
ΠΗΓΗ...https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
====================================================
ΔΗΛΑΔΗ ΜΟΝΟ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ....................
ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΕΣΥ  ΕΛΛΗΝΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΝΟΜΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ???????
ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΘΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΠΑΡ'ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΜΑΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ .
ΣΥΝΕΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ..................
ΔΕΝ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑ......................
ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝ ΒΑΡΒΑΡΑ.......................
ΣΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝ ΤΕΧΝΗΕΝΤΩΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.........
ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ ΑΝ ΜΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΣΕ ΤΑΡΑΞΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ.........ΑΡΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΦΕΥΓΕΙΣ......ΩΣ ΥΠΑΙΤΙΟΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΟΜΩΣ ΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΟΥ ΔΗΛΑΔΗ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ (ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ) ΚΑΙ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ (ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ) ΔΗΛΑΔΗ ΟΛΟΙ
ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΗΝΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΑΙΟΥΣ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΟΥ.................
ΔΙΑ-ΝΟΕΙΣΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ????????
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΣΘΕΝΟΣ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΜΗΝΥΟΥΝ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.....
ΘΑ ΜΑΣ ΤΡΕΛΑΝΟΥΝ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ.....................
ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΝΩΘΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ Ε.ΣΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΟΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ (ΚΟΜΜΑΤΟ-ΒΟΥΛΕΥΤΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΛΑΜΟΓΙΑ)
ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΟΙ Ε.ΣΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΜΕΛΗ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΕΘΝΟΣ????????
ΕΣΥ ΤΙ ΘΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ??????????
Δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αλλοδαπό νομικό πρόσωπο χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα το οποίο συμμετέχει σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο
Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/31855
                                Άκου !! τι παίζει... http://radionewfm.com/
                             ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΚΙΝΗΤO & ΤΑΒLET ★  ☆  ★

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου