Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΕΔΡΕ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ 22 ΜΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΫΛΗ, ΑΝΟΜΗ, ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΧΩΡΙΣ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ...:

Viky Charalambous
ΠΡΟΕΔΡΕ... ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ 22 ΜΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΫΛΗ, ΑΝΟΜΗ, ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΧΩΡΙΣ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ...:
1. Ρητώς ερωτούμε Υμάς Κύριε Πρόεδρε, με δεδομένη την προσυπογραφή σας επί του εν λόγω Νόμου 4389/16 και της αποστολής του προς το Εθνικό Τυπογραφείο, δεν συνομολογήσατε την συνταγματική του νομιμότητα, ή αν διαφωνήσατε, πότε αναπέμψατε αυτό και με ποιες παρατηρήσεις, ως προβλέπεται εκ των σαφώς προσδιοριζομένων εις το Σύνταγμα αρμοδιοτήτων Σας;
2. Με ποιο συνταγματικό νομικό ή λογικό ή ηθικό πλαίσιο ψηφίστηκε από το Ελληνικό κοινοβούλιο ο νόμος 4389/16 αρθ.1§1 περί συστάσεως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ», εφεξής αναφερομένη ως η «ΑΡΧΗ», η οποία αναλαμβάνει την Δημοσιονομική Πολιτική, που είναι αποκλειστική ευθύνη της εκλεγμένης από τον Ελληνικό Λαό Κυβερνήσεως και συνταγματικά υπόκειται σε ποινικό έλεγχο πεπραγμένων;
3. Βάσει ποιων εκχωρηθέντων εκ του Συντάγματος δικαιωμάτων προς τους Κρατικούς Λειτουργούς, μεταβιβάστηκε η ανωτέρω αρμοδιότητα, η οποία δεν αποτελεί αρμοδιότητα μεταβιβάσιμη και μάλιστα ανέκκλητα σε τρίτους μη σχετικούς με την Εντολή του Λαού;
4. Αφού καταρχήν, δια να εκχωρείς κάτι, πρέπει να το έχεις ή να το φέρεις ως δικαίωμα, πως δύνασθε δια νόμου, ήτοι δι' ενός υποδεέστερου θεσμικά κανόνα δικαίου, να εκχωρείτε ανεκκλήτως αρμοδιότητες, που Συνταγματικά, ήτοι κατά την κορωνίδα στην ιεραρχία του συστήματος Δικαίου, ουδέποτε είχαν προβλεφθεί ως τέτοιες, ήτοι ως ανέκκλητες, όπως Υμείς έχετε υπογράψει κατά το ν. 4389/ 27.05.2016, Άρθρο 2 § 4;
5. Με ποιο συνταγματικά νομικό ή λογικό ή ηθικό πλαίσιο ψηφίστηκε από το Ελληνικό κοινοβούλιο ο νόμος 4389/16αρθ.1§1, η σύσταση της «Αρχής», χωρίς νομική προσωπικότητα, που σημαίνει χωρίς νομική υπαρξιμότητα, δια ποιόν λόγο δεν της αποδόθηκε είτε νομική μορφή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. και σε ποια νομική θεωρία, ποιού Κράτους, ποιού Πολιτισμού και ποιών οντοτήτων εδράζει η σύσταση Αρχών άνευ νομικής προσωπικότητος;
6. Με ποιο συνταγματικά νομικό ή λογικό πλαίσιο ψηφίστηκε από το Ελληνικό κοινοβούλιο ο νόμος 4389/16αρθ.1§1, η σύσταση μιας «Αρχής», χωρίς νομική προσωπικότητα και προκρίθηκε η ασπίδωσή της, με πλήρη ασυλία των μελών της;
7. Διατί στον συστατικό αυτής νόμο, ουδαμώς αναγράφεται η συγκεκριμένη διεύθυνση της έδρας της στην Αθήνα και διατί δεν έχει οριστεί αντίκλητος αυτής;;;
8. Με δεδομένο, ότι Βάσει του Συντάγματος, οιοσδήποτε συνάπτει σχέσεις με το Ελληνικό Δημόσιο, θα πρέπει να παρέχει τις αντίστοιχες ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, οι οποίες θα πρέπει να καλύπτουν επαρκώς το οποιοδήποτε ρίσκο και να διασφαλίζουν δια συγκεκριμένο χρόνο ακόμα και τον τρόπο άσκησης των ενεργειών αυτών, Απαντήστε μας.., τι εγγυήσεις έχουν δεσμευτεί υπέρ του κράτους, ξεχωριστά από τους «Λειτουργούς» και τους «Εμπειρογνώμονες» αλλά και από την ίδια την «Αρχή» ως Σώμα, δια την κάλυψη όλων των νευραλγικών αρμοδιοτήτων, αλλά και τον όγκο των χρημάτων, περιουσιών και άλλων, που εκχωρήθησαν υπό τον πλήρη έλεγχο της αγνώστου ταυτότητος, οντότητος, υπαρξιμότητος αυτής Άυλης νομικά «Αρχής»;
9. Με το δεδομένο ότι οι Ανεξάρτητες Αρχές αποτελούν διοικητικό όργανο, στο οποίο η εκχώρηση κανονιστικής αρμοδιότητος, είναι συνταγματικά ανεπίτρεπτος, βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης, δυνάμει του άρθρου 78 & 4, δυνάμει ποιού νομικού, λογικού ή ηθικού πλαισίου δόθηκε δια του υπ’ αριθμ. 4389/2016 νόμου η εν λόγω αρμοδιότητα στην εν λόγω Ανεξάρτητη «Αρχή»; Πολύ περισσότερο που η ίδια η σύσταση και η λειτουργία της εν λόγω «Αρχής» δεν παρέχει κανένα εχέγγυο ως ανωτέρω δια τον τρόπον, που αυτή θα λειτουργήσει, καθ’ ότι καλύπτεται εν τη γενέσει της εκ πλήρους νομοθετικής, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, χωρίς να υπόκειται είτε σε έλεγχο νομιμότητος, είτε σκοπιμότητος, εξ' οιουδήποτε Συνταγματικώς θεσμοθετημένου οργάνου και υποκειμένου εις έλεγχον;
10. Με ποιο συνταγματικά νομικό ή λογικό ή ηθικό πλαίσιο ψηφίστηκε από το Ελληνικό κοινοβούλιο ο νόμος 4389/16 αρθ.1 § 2, ο οποίος δίνει στην «Αρχή», χωρίς να ορίζεται ρητά υπέρ ποιού λειτουργεί, σε ποιόν αναφέρεται, από ποιόν ελέγχεται, ποιός δίνει το πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής που ακολουθεί και που λογοδοτεί σε αποτυχία της λειτουργίας της και με ποιες συνέπειες;
11. Με ποιό Συνταγματικό δικαίωμα δόθηκε η άνευ όρων Ασυλία, της Διοίκησης της «Αρχής» καθώς και των Εμπειρογνωμόνων, στο να ενεργούν πλήρως χωρίς ευθύνες και να λειτουργούν ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥΣ, ενώ τους εκχωρήθηκε μια τέτοια νευραλγικής σημασίας εκτελεστική αρμοδιότητα, άκρως συνυφασμένη με το εθνικό/ Δημόσιο/ Γενικό συμφέρον κατ’ Άρθρο 3/ Υποκ. Β του ν. 4389;
12. Με ποιό συνταγματικά, νομικό ή λογικό πλαίσιο, ψηφίστηκε από το Ελληνικό κοινοβούλιο ο νόμος 4389/16 αρθ.1 §2, ο οποίος δεν καθορίζει ρητά, ούτε τον τρόπο διαχείρισης των εισπραττομένων δημοσίων εσόδων, ούτε από ποιούς και τον τρόπο που αυτά τα κεφάλαια συλλέγονται και καταμετρώνται, ούτε το πως και που καταγράφονται, ούτε που καταλήγουν, ούτε τα περί των ειδικών λογαριασμών και των αντι-εγγυήσεων που δημιουργούνται έναντι αυτών, ούτε το ποιοί επικαρπώνονται τα παράγωγα και τις καταθέσεις αυτών των κεφαλαίων και των εγγυήσεων, ούτε το πώς διανέμονται, ούτε και τον τρόπο που αυτά θα επιστρέφονται - εάν επιστρέφονται - στο Κράτος, ούτε και το πως οι ως άνω ασάφειες εξυπηρετούν το Δημόσιο Συμφέρον και κατά ποιόν ακριβώς τρόπο;;;
13. Δεδομένου ότι η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ κατ’ άρθρα 1 παρ.3 και 26 Συντ., αποτελεί ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ και της κυριαρχίας του Έθνους (Κράτους), οι οποίες, κατά τις εν λόγω συνταγματικές διατάξεις, ασκούνται αποκλειστικά από όργανο του Κράτους (ή νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου) και όχι από ιδιώτες (βλ. Ολομ. ΣτΕ 1934/1988), ΠΩΣ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΨΑΤΕ ΤΗΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΝΕΚΚΛΗΤΩΣ η οποία φέρει, κατ’ εξοχή, τον χαρακτήρα πράξεως ασκήσεως του πυρήνα της Δημόσιας Εξουσίας και η οποία πρέπει να εκδίδεται αποκλειστικά από όργανα της Εκτελεστικής Εξουσίας (ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου) σε μια «Αρχή» που όχι μόνον ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΣΤΕΝΟ ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ;
14. Με ποιό συνταγματικά νομικό ή λογικό ή ηθικό πλαίσιο ψηφίστηκε από το Ελληνικό κοινοβούλιο ο νόμος 4389/16αρθ.1 §2, η «Αρχή», η οποία θα καθορίζει την δημοσιονομική πολιτική που περιλαμβάνουν τα Τελωνεία, την Υγεία, το Χημείο του Κράτους, θα γνωματεύει επί Δικαστηρίων και των Θεμάτων Ασφαλείας, θα ορίζει την μισθολογική-διοικητική πολιτική που έχει σχέση ιδιωτικού δικαίου, το ύψος των φόρων, την ανταποδοτικότητα αυτών και τις συνέπειες στην Ελληνική κοινωνία;
15. Με ποιό συνταγματικά νομικό ή λογικό πλαίσιο ψηφίστηκε από το Ελληνικό κοινοβούλιο ο νόμος 4389/16 αρθ.9 §1 η «Αρχή» χωρίς νομική ύπαρξη, να γνωμοδοτεί και να εισηγείται και να πρέπει να έχει σύμφωνη γνώμη για όλες τις οργανικές θέσεις των Ν.Π.Δ.Δ και των Ο.Τ.Α, Δικαστικών Αρχών, Ασφάλειας, και όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών;
16. Με ποιό συνταγματικά νομικό ή λογικό πλαίσιο ψηφίστηκε από το Ελληνικό κοινοβούλιο ο νόμος 4389/16 αρθ.1 §2 δια του οποίου μια «Αρχή», χωρίς νομική ύπαρξη θα καθορίζει την επενδυτική πολιτική, την αναπτυξιακή πολιτική, την χρηματοδοτική πολιτική, οι οποίες αποτελούν, εν κατακλείδι, βασικότατη συνθήκη δια την υπαρξιμότητα και την επιβίωση ενός Κράτους;
17. Αφού η δημοσιονομική πολιτική και τα δημόσια έσοδα αποτελούν τον συστατικό και συνδετικό ιστό του Κράτους ως νομικού προσώπου δια την λειτουργία των διαχειριστικών αρμοδιοτήτων που του έχουν παραχωρηθεί εκ του Έθνους, παρακαλώ να μας απαντήσετε, εάν η απώλεια αυτών των εξουσιών δεν αυτοαναιρεί την ύπαρξη, την έννοια και τον προορισμό του Κράτους;
18. Πως διασφαλίζεται η συνέχεια και η αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης, πως εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η λογοδοσία και πως πραγματώνεται η φορολογική δικαιοσύνη και η φορολογική ισότητα, όπως ρητώς αναγράφεται στην αιτιολογική έκθεση του εν λόγω νόμου, όταν αυτή η άυλη οντότητα «Αρχή», μελετά, γνωματεύει, πράττει, ελέγχει η ίδια και ελέγχεται η ίδια, χωρίς δημόσιες κυρώσεις δια τον εαυτό της;
19. Να μας αποδειχθεί, υποδειχθεί κατά ποιόν τρόπο η μη απονομή νομικής προσωπικότητος και η εκχώρηση σχεδόν όλων των νευραλγικών αρμοδιοτήτων και σχεδόν όλων των Υπουργείων, διασφαλίζει την παραμονή της εν λόγω «Αρχής» στον ΣΤΕΝΟ ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, όπως άλλωστε αιτιολογείται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον εν λόγω νόμο...
20. Εάν η εκχώρηση, σε μία «Αρχή» χωρίς νομική ύπαρξη, όπως εις την «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων», καθηκόντων Συνταγματικά καθορισμένων Κυβερνητικών Θεσμών δεν είναι κατάλυση Συντάγματος , τότε παρακαλώ ,αιτιολογείστε μας, τι είναι;
21. Εάν η εκχώρηση, σε μία χωρίς νομική ύπαρξη, όπως την «Αρχή», διοικητικών καθηκόντων Συνταγματικά καθορισμένων Κυβερνητικών Θεσμών, δεν είναι παράδοση Εθνικής Κυριαρχίας τότε τι θα μπορούσε να είναι;
22. Εάν δια της εν λόγω «Αρχής» δεν συστήνεται έναν νέο παράλληλο, ΑΦΑΝΕΣ - ΑΫΛΟ ΚΡΑΤΟΣ, το οποίο ΘΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΗΤΟΙ ΘΑ ΑΡΧΕΙ ΑΦΑΝΩΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΡΧΕΤΑΙ, παρακαλώ απαντήστε μου διατί εκχωρούνται εις αυτό όλες σχεδόν οι νευραλγικές αρμοδιότητες, όλως σχεδόν των Υπουργείων, καθώς και όλα τα Δημόσια έσοδα αυτού από κάθε πηγή υλική ή άυλη;
                                    Άκου !! τι παίζει... http://radionewfm.com/
                                 ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΚΙΝΗΤO & ΤΑΒLET ★  ☆  ★

1 σχόλιο: