Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

Οι ανακεφαλαιώσεις των Ελληνικών συστημικών τραπεζών αποτελούν ένα τεράστιο έγκλημα της Πολιτείας έναντι των Ελλήνων πολιτών...

Αθανασία Γεωργοσοπούλου  (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)
ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ Ν.3723/2008.

Στο ΦΕΚ Α 250/09-12-2008 δημοσιεύτηκε ο νόμος 3723/2008 περί ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις. Σε μια πρώτη ανάγνωση αυτός ο Νόμος θα μπορούσε να είχε αποτελέσει την διέξοδο της πατρίδος μας εκ της οικονομικής κρίσης,της ενίσχυσης της ιδιωτικής επιχειρηματικότητος, και της ρευστότητος των Τραπεζών.

Αντιθέτως, όμως όπως αποδείχθηκε ο νόμος αυτός αποτέλεσε το εφαλτήριο της υπεξαίρεσης δισεκατομμυρίων δημοσίου χρήματος εκ των τραπεζιτών δια νομιμοφανών τρόπων, του αδικαιολόγητου πλουτισμού των ιδιωτικών ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών σε βάρος της εθνικής οικονομίας,της μετακύλισης του ιδιωτικού χρέους των τραπεζών στο δημόσιο , και την πρώτιστη αιτία της σημερινής αδιέξοδης κατάστασης δια την πατρίδα μας. 

-)(- -)(- -)(- 
 ΠΡΑΞΕΙΣ......
Συγκεκριμένα, δια του άρθρου 2 δόθηκαν τα πρώτα 15 δις στις 4 συστημικές τράπεζες.
Στο άρθρο 5 προβλεπόταν ότι ''τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία διατίθενται τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου κατά το άρθρο 3 του παρόντος οφείλουν να χρησιμοποιούν το προϊόν της ρευστοποίησης των τίτλων για χορήγηση δανείων στεγαστικών και προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ανταγωνιστικούς όρους, η δε παρεχόμενη εγγύηση κατά το άρθρο 2 δύναται να αφορά σε χορηγήσεις προς επιχειρήσεις ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της Χώρας''.
Δια την παρακολούθηση δε του τρόπου απορρόφησης των εν λόγω κονδυλίων στο άρθρο 3 παρ.2 προβλεπόταν το δικαίωμα συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω εκπροσώπου του, που θα εδύνατο να ορίζεται ως πρόσθετο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο εκπρόσωπος αυτός μπορούσε να έχει το δικαίωμα αρνησικυρίας στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικής με τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών προς τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους γενικούς διευθυντές και τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή εφόσον κρίνει ότι η απόφαση αυτή δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας.
Άλλωστε,σύμφωνα με το άρθρο 3 του εν λόγω νόμου,''Το κατά περίπτωση ύψος της προμήθειας και το είδος των εξασφαλίσεων, καθώς και οι λοιποί όροι εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος εισηγείται με εποπτικά κριτήρια περί του ποσού της παρεχόμενης εγγυήσεως ανά τράπεζα ''.
Στο ίδιο άρθρο δε προβλεπόταν ότι δια τη διάθεση των τίτλων του δημοσίου,οι οποίοι θα αποτελούσαν τον τρόπο απόκτησης ρευστότητος των τραπεζών ή τοι μέσω της ρευστοποίησής τους στην ΕΚΤ,οι τράπεζες και το ελληνικό δημόσιο, ήτοι δανειολήπτες και πιστούχος θα έπρεπε να συνάπτουν διμερείς συμβάσεις,ενώ στην λήξη τους οι τίτλοι επιστρέφονται και ακυρώνονται.
-)(- -)(- -)(- -)(- 
ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ..........
Ενώ στην τετραετία 2008-2012 οι ιδιωτικές ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες διανειοδοτήθηκαν με περίπου 233 δις δημοσίου χρήματος:
-----Ουδέποτε τοποθετήθηκε εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου στο Δ.Σ. των Τραπεζών δια να ελέγχει τον τρόπο τοποθέτησης κι απορρόφησης των εν λόγω κονδυλίων.
-----Ουδέποτε, ζητήθηκε να παράσχουν οι Τράπεζες ουδεμία εξασφάλιση εμπράγματη ή άλλη εκ του Διοκητού της Τραπέζης της Ελλάδος.
----Ουδέποτε τα ποσά των ανακεφαλαιώσεων που εδόθησαν δια την ενίσχυσης της ελληνικής επιχειρηματικότητος και των κόκκινων δανείων ενίσχυσαν πράγματι την ιδιωτική ελληνική οικονομία.
----Ουδέποτε,κατά την λήξη τους τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου επληρώθησαν εκ των ιδιωτικών ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών, αντιθέτως η εγγύηση κατά την λήξη τους κατέπεσε δια νόμο, υπέρ του ελληνικού δημοσίου.
-)(- -)(- -)(- -)(-
Εν άλλοις λόγοις, με μια σειρά πράξεων και παραλείψεων οι Κυβερνήσεις της τετραετίας 08-12,σε απόλυτη συνέργεια με τον Κεντρικό Τραπεζίτη,δια να μην πω δια της ηθικής αυτουργίας του Διοικητού της ΤτΕ, συναυτούργησαν στην υπεξαίρεση δισεκατομμυρίων δημοσίου χρήματος εκ των τραπεζιτών,το οποίο ενώ θα έπρεπε να είχε ενισχύσει την ιδιωτική επιχειρηματικότητα και τα ιδιωτικά δάνεια των Ελλήνων πολιτών ,έγινε επενδύσεις σε θυγατρικές των εγχώριων τραπεζών στο εξωτερικό, καταθέσεις σε φορολογικούς παράδεισους υπέρ των μεγαλομετόχων κ.λ.π.
Το δε προϊόν της ανακεφαλαιώσεως των ιδιωτικών ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών ''μετεγράφει'' δολίως, παρανόμως και καταχρηστικώς εκ των ανθελληνικών κυβερνήσεων, ως δημόσιο χρέος της χώρας, βαρύνοντας πλέον εμάς τους πολίτες δια την εξόφλησή του...
Έτσι οι Τράπεζες κατέστησαν αδικαιολογήτως κι εξ' αδικοπραξίας πλουσιότερες κατά το ποσόν των ανακεφαλαιώσεων κι εμείς οι πολίτες φτωχότεροι πολλαπλώς αφού το προϊόν της ενίσχυσης της ρευστότητος των ιδιωτικών ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών μας βαρύνει καταρχήν ως κατά κεφαλήν οφειλή δια την εξόφληση του δημοσίου χρέος,αλλά το πληρώνουμε και δεύτερη φορά,προκειμένου να εξοφλήσουμε τα κόκκινα δάνειά μας, τα οποία θα έπρεπε να είχαν εξοφληθεί εκ του δανεισμού των τραπεζών εκ του Ελληνικού δημοσίου....
Κι ενώ ,αν μη τι άλλο, οι ιδιωτικές τράπεζες ,μετά την στο πενταπλάσιο της όλης τους οικονομικής θέσεως δανειοδότηση εκ του Ελληνικού δημοσίου, θα έπρεπε να έχουν περιέλθει εξ'ολοκλήρου στο Ελληνικό δημόσιο,πάλι με μια σειρά εγκληματικών πράξεων και παραλείψεων αφέθηκαν να περιέλθουν σε ξένους επενδυτές , δια της συστάσεως του ΤΧΣ, το οποίο και αποτέλεσε τον μεσάζοντα αυτής της παράνομης ιδιωτικοποιήσεως και μάλιστα ξανά με κρατική επιχορήγηση!!!!!!!! 
-)(- -)(- -)(- -)(-
Οι ανακεφαλαιώσεις των Ελληνικών συστημικών τραπεζών αποτελούν ένα τεράστιο έγκλημα της Πολιτείας έναντι των Ελλήνων πολιτών δια το οποίο θα λογοδοτήσουν κάποια στιγμή στο μέλλον δια να αποδοθεί δικαιοσύνη.....
Στην Ελλήνων Πολιτεία θα ερευνηθεί κάθε παράμερος των ανακεφαλαιώσεων, κάθε απόφαση των Υπ.Οικ και των Διοικητών της ΤτΕ,ως και οι αποφάσεις των Δ.Σ. των συστημικών Τραπεζών και θα αποδοθούν οι ευθύνες εις όλους,όσους αισχροκέρδισαν σε βάρος ου Ελληνικού λαού, υποθηκεύοντας την πατρίδα μας εσαεί στους δανειστές !!!!!!!!!
ΕΡΡΩΣΘΕ ΈΛΛΗΝΕΣ !!!!!!!!!
                                         Άκου !! τι παίζει... http://radionewfm.com/
                                        ΑΚΟΥΣΤΕ ΣΕ ΚΙΝΗΤO & ΤΑΒLET ★  ☆  ★

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου