Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

Β.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ:Κατατεθέντα Χρεόγραφα από τον Αρτέμη Σώρρα για χρηματοδότηση της Ελληνικής και Κυπριακής Κυρίαρχης Δημοκρατίας και η νομιμότητα αυτών.

Νόμος περί καταχωρήσεων ψευδών εμπράγματων βαρών - χρεών στο όνομα Δημοσίων Λειτουργών ή / και στο Δημόσιο Αμερικής, "Ενιαίος Εμπορικός Κώδικας - U.C.C. " , Η.Π.Α.

«FALSE RETALIATORY LIENS, 18 U.S.C. § 1521». 

..." Όποιος αρχειοθετήσει, επιχειρήσει να καταθέσει, ή να συνωμοτήσει για να καταθέσει, σε οποιοδήποτε δημόσιο αρχείο ή σε οποιαδήποτε ιδιωτική εγγραφή και δημοσιοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε ψευδής χρέωση, επίσχεση, ή προωθήσει ή επιβάλει ψευδές εμπράγματο βάρος κατά της προσωπικής περιουσίας τρίτου - λειτουργού Δημοσίου τομέα Η.Π.Α., για λογαριασμό εκπλήρωσης των υπερεσιακών καθηκόντων από το εν λόγω άτομο, γνωρίζοντας ή έχοντας λόγους να γνωρίζει ότι αυτή η δέσμευση ή η επιβάρυνση είναι ψευδής ή περιέχει ουσιωδώς ψευδή, φανταστικά, ή δόλια δήλωση ή παράσταση, διώκεται ποινικά"...

Ο Οφειλέτης, εάν και εφόσον δεν αναγνωρίζει την οφειλή στο όνομά του, μπορεί για προστασία του, να προβεί σε μία σειρά ενεργειών κατά του Πιστωτή, για συγκεκριμένο χρόνο, όπως:

• Προ της Καταχώρησης στο UCC, Διακριτική Ευχέρεια του Γραμματέα του γραφείου καταχωρήσεων στο UCC
• Μετά την Καταχώρηση, Διοικητική αρωγή 
• Μετά την Καταχώρηση, Επιβληθέντα Δικαστικά Μέτρα 
• Ενισχυμένες Ποινικές / Αστικές Κυρώσεις 

Εν προκειμένω, η Αμερική ΟΥΔΕΠΟΤΕ και ΚΑΘ' ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ αρνήθηκε - απέρριψε αιτιολογημένα την οφειλή.

Αντιθέτως συναίνεσε και συγκαταθέτει σε όλες τις ενέργειες και αποφάσεις του δικαιούχου Πιστωτή σε σχέση με τα συγκεκριμένα IBOE, οι οποίες θεωρούνται πια ως κοινές αποφάσεις και ενέργειες.
Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών γνωρίζει ότι ο νόμος και η άγνοια του νόμου δεν αποτελούν δικαιολογία...

Επίσης, πολύ καλά γνωρίζει ότι 
[UCC3-108, πληρωτέα χρέωση κατόπιν αιτήσεως ή σε καθορισμένο χρόνο]. 

Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, αφού εμπροθέσμως ενημερώθηκε από τον εκδότη και αφού αυτά δημοσιοποιήθηκαν στην οθόνη του UCC και τα οποία υφίστανται μέχρι και σήμερα, διέθετε αρκετό χρόνο, αρκετή γνώση, αρκετή εξουσία για την απόρριψη και / ή την άρνηση ή/ και την προσαγωγή του εκδότη στο δικαστήριο και ως εκ τούτου η σιωπηρή συναίνεση του αναπόφευκτα και χωρίς αμφιβολία θεωρείται ως συγκατάθεση αυτού.

Ως αποτέλεσμα της από την έκδοση μέχρι και σήμερα πορείας, και της διαμορφωθείσας "ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ", κατά την οποία η πράξη κατέστη ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ, ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΗ και η εκχώρηση - τιμολόγηση μετατράπηκε σε "ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ" πληρωτέα και με τόκο, 

ΟΥΔΕΙΣ Δικαστικός, Κυβερνητικός, Εταιρικός, ή άλλος λειτουργός, Εγχώρια ή Διεθνής δύναμη, οπουδήποτε (Αμερική ή αλλού), μπορεί να παρέμβει μετά την παρέλευση του χρόνου ενστάσεων, ήτοι μετά το 2008, για να εμποδίσει την χρήση, πώληση, είσπραξη κ.ο.κ. αυτών. 

Το Αμερικάνικο Δημόσιο, βάσει της δεσμευτικής του σύμβασης της οποίας τιμολόγιο είναι αναρτημένο στο UCC, κατά την πλήρη και ρητή του συγκατάθεση, αναμφίβολα και αδιαμφισβήτητα, ρητώς συμφώνησε να καταβάλει αυτό το καταχωρημένο χρέος και τους τόκους ή/ και νόμιμα και οικειοθελώς να εκχωρήσει ισοδύναμα ομόλογα, περιουσιακά στοιχεία, κινητά ή / και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας, με «Πράγματα σε λειτουργία» και «Πράγματα σε κατοχή», προϊόντα του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών ή / και των συνδεδεμένων εταιρειών αυτού, με τα οποία εγγυήθηκαν την αποπληρωμή του οφειλομένου ποσού (κεφαλαίου) και των τόκων, των οποίων η είσπραξη και ο τρόπος και ο χρόνος τέλεσης αυτών είναι στην διακριτική ευχέρεια του Πιστωτή, δια του νομίμου πληρεξουσίου διαχειριστή και μόνου αποφασίζοντος και υπογράφοντος Αρτέμη Σώρρα.

Διότι εάν αμφισβητηθεί το ανωτέρω, ήτοι ότι η ΣΙΩΠΗ - ΜΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΙΩΠΗΡΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ 

και επιμένουμε ότι με τη σιωπή ακυρώνεται το χρέος και όχι ότι επισφραγίζεται, τότε με τα ίδια δεδομένα, όλες οι απαιτήσεις πληρωμών των οφειλών προς τις τράπεζες, ακόμα και του δημοσίου, μετατρέπονται σε άκυρες και δεν υφίστανται εάν ο οφειλέτης απλά αγνοήσει ν' απαντήσει μετά την ενημέρωση και την απαίτηση πληρωμής αυτών.. 

Έτσι, εάν αποδεχθούμε αυτό το δεδομένο, όποιος χρωστάει, δεν θα πρέπει ν' απαντάει στις απαιτήσεις των τραπεζών... και αυτομάτως αυτή η "αμέλεια" θ' ακυρώνει απλά την οφειλή... Οπότε ας σοβαρευτούμε.. 

Ας σταματήσουν όλοι όσοι κυκλοφορούν σε Δημόσια θέα ανόητες έρευνες, καθότι, οι αποδείξεις είναι μόνο εξ' αμαχήτων εγγράφων και η υπεκφυγή του οφειλέτη και τα παιγνίδια που ενορχηστρώνει για την καθυστέρηση πληρωμής, δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να θεωρηθούν ως τεκμήριο για την μη εγγυρότητα και νομιμότητα αυτών.

Η έρευνα για επικύρωση χρηματοοικονομικών τίτλων, το ποιος έχει το δικαίωμα να προβεί σε έρευνα, ο τρόπος που μπορεί να διεξαχθεί μια έρευνα, τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την έρευνα, το πως μεταφέρονται τα έγγραφα προς διερεύνηση κ.ο.κ. μπορούν ν' ακολουθούν ΜΟΝΟ συγκεκριμένες διαδικασίες και πρωτόκολλα και αυτό δεν συζητείται!

ΤΕΡΜΑ
================================================
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ME ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ αφού τους γνωστοποιηθεί η ύπαρξη κατάθεσης των εργαλείων προς είσπραξη- ενεχυρίαση ή άλλο, είτε αυτοί είναι οι

α) Οι εκδότες/ διαχειριστές/ δικαιούχοι/ κομιστές, των Χρηματοοικονομικών εργαλείων, είτε αυτοί είναι 

β) Τραπεζικοί υπάλληλοι και Μέτοχοι Τραπεζών, ή/ και 

γ) Δημόσιοι λειτουργοί σε όλες τις θέσεις, Πρόεδρος, Πρωθυπουργός, Υπουργοί, Βουλευτές, Προϊστάμενοι υπηρεσιών και λειτουργοί που τώρα ανέλαβαν μέσω των Ανεξάρτητων Αρχών - Εταιρειών καθώς και οι σύμβουλοι αυτών, και/ ή 

δ) Δικαστές /Εισαγγελείς/ Ανακριτές/ Δικηγόροι, ή/ και 

ε) οι Υπάλληλοι σε Δημόσια και Κρατική Ασφάλεια καθώς και μυστικές υπηρεσίες, ή/ και 

στ) οι σύμβουλοι, εξωτερικοί και εσωτερικοί καθώς και 

ζ) οι Ιδιοκτήτες ΜΜΕ, Πρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Αρχισυντάκτες, Δημοσιογράφοι και οι αυτοκαλούμενοι ως «Ερευνητές», 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΦΕΡΟΥΝ ΙΣΟΒΑΡΕΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΕΚΟΥΣΙΩΣ (ΣΚΟΠΙΜΩΣ) Η ΑΚΟΥΣΙΩΣ (ΑΘΕΛΑ), ΥΠΕΡΜΕΤΡΗ ΥΛΙΚΗ Η'/ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΤΟ ΟΝΟΜΑ, ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ.

ΟΠΟΤΕ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΕΜΠΛΑΚΟΥΝ, 

ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ, 

ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΓΧΩΡΙΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.

ΕΠΙΣΗΣ:
ΑΡΘΡΟ 44, ΝΟΜΟΣ 5325/1932 Περί Συναλλαγματικών
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΩΜΕ ΚΟΥΤΟΧΟΡΤΑ

ΕΠΙΣΗΣ Ν. 5325/1932 ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ
Κεφάλαιο Η'/ Περί Παρεμβάσεως/ 1.
Γενικαί Διατάξεις
Άρθρο 55 :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου