Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

ΒΙΚΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ:ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΡΑΓΕ ΘΑ ΜΕΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΩΣ ΠΕΙΘΗΝΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ;;;

Α. Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & 
ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ, Ν. 4389/ 2016

Στα πλαίσια του Ν.4389/2016 συστήνονται και μια σειρά από άλλες Ανεξάρτητες «Αρχές», που όλες δεν έχουν νομική προσωπικότητα, δεν έχουν συγκεκριμένη έδρα (με οδό κι αριθμό), έχουν πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο, ή έλεγχο νομιμότητος ή σκοπιμότητος.
Πέραν αυτών, συστήνονται και μια σειρά από Ειδικές «Ανώνυμες Εταιρείες», που και πάλι δεν έχουν γνωστοποιήσει τους ιδιοκτήτες- μετόχους αυτών αλλά δηλώνουν ρητά ότι δεν ανήκουν στο Δημόσιο, παρόλο που μεταβιβάζονται σε αυτές όλες οι περιουσίες του Δημοσίου.
Συγκεκριμένα, η απόδειξη της Παραχώρησης της Εθνικής Κυριαρχίας αποδεικνύεται και στην ίδρυση της ειδικής «Εταιρείας» με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. » (Hellenic Corporations of Assets and Participations ) και το διακριτικό τίτλο «H.C.A.P.», 4389/2016/ Μέρος Τέταρτο/ Υποκεφάλαιο Α' / 184 - 214, που είναι σφοδρή παράβαση του Συντάγματος .
Ιδρύεται η ανωτέρω Ανώνυμη Εταιρεία (Άρθρο 184 § 1), για 99 έτη και η διάρκεια δύναται να παρατείνεται με απόφαση της Γ.Σ. του Μοναδικού Μετόχου, χωρίς να ορίζεται που θα τηρείται η έδρα αυτής (Άρθρο 186), έχει κατατεθέν εκ του Δημοσίου Κεφάλαιο Σαράντα Εκατομμύρια (40.000.000,00) Ευρώ, το οποίο είναι διαιρεμένο σε Σαράντα Χιλιάδες (40.000,00) κοινές ονομαστικές Μετοχές ονομαστικής αξίας Χιλίων (1.000,00) Ευρώ έκαστη (Άρθρο 187§1), στην οποία Εταιρεία μεταφέρονται άνευ ανταλλάγματος, κατά πλήρη Κυριότητα. Νομή και Κατοχή, οι ακόλουθες εταιρείες με τη Δημόσια Περιουσία (Άρθρο 188 § 1):
α. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
β. Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) («ΤΑΙΠΕΔ»).
γ. Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ του ν. 2636/1998, (Α΄ 198) («ΕΤΑΔ»).
 δ. Η Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών Α.Ε.

Ενώ στο Άρθρο 184 § 4, αναφέρεται ότι η Ανώνυμη Εταιρεία «H.C.A.P.», δεν ανήκει στο Δημόσιο ή ευρύτερο Δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται και οι διατάξεις που αναφέρονται σε δημόσιες επιχειρήσεις, υπό την έννοια του ν. 3429/2005 (Α΄314), δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία, εκτός αν αυτό ρητά προβλέπεται στον παρόντα νόμο, στο Υποκεφάλαιο Β'/ Άρθρο 190 § 2, δηλώνει ότι
«1. Τα όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, το Εποπτικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Ελεγκτές.
2. Το ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτό εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών. Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για θέματα, τα οποία σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου, ....»
Άρα, εκ των ανωτέρω, ενώ δηλώνει ότι δεν ανήκει στο Δημόσιο με την ευρεία έννοια, στη συνέχεια αναφέρεται ότι το Δημόσιο είναι ο μόνος Μέτοχος και ο Υπ. Οικονομικών ο εκπρόσωπος. Όμως, στον ίδιο νόμο, αναφέρεται ότι όλες οι αρμοδιότητες του Υπ. οικονομικών μεταφέρονται στην χωρίς νομική οντότητα «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» της οποίας τα μέλη αποφασίζουν και ψηφίζουν κατά συνείδηση και εκτελούν κατ' ελεύθερη τους βούληση ότι αυτοί αποφασίσουν!
Ενώ οι Μετοχές της Εταιρείας δεν είναι Μεταβιβάσιμες, (Άρθρο 187 § 2), όπως επίσης και οι Μετοχές των άμεσων Θυγατρικών της, καθώς και οι τίτλοι που ενσωματώνουν το κεφάλαιο του Τ.Χ.Σ. (Ν.3864/2010 -Α'119), αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής κατά την έννοια της διάταξης τους άρθρου 966 του Αστικού Κώδικα, κατά το Άρθρο 187 § 3, Δικαιούται όμως να ιδρύει άλλες θυγατρικές και οι οποίες μπορούν να διαχειρίζονται ανεξάρτητα από τις άλλες τα περιουσιακά τους στοιχεία καθώς και κατά το Άρθρο 187 § 4, ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ...
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, την μη ελεγχόμενη πώληση των ακινήτων και κινητών περιουσιών, ήτοι κτιρίων, μετοχών, τίτλων κτλ, καθότι, μπορεί άνετα κάθε περιουσία ανεξάρτητα ή συλλογικά, να μεταβιβάζεται σε νέες θυγατρικές οι οποίες με τη σειρά τους ν' αποσχιστούν και στη συνέχεια να ξανα-ιδρυθούν άλλες νέες θυγατρικές και με αυτό τον τρόπο, οι περιουσίες του Δημοσίου (ανεξαιρέτως αξίας, εδαφικής αναγκαιότητας, εθνικής κυριαρχίας κτλ), να μεταβιβάζονται και να μεταπωλούνται και νομιμοποιούνται οι Αντισυνταγματικές αυτές πράξεις/ πωλήσεις/ μεταβιβάσεις, χωρίς κανέναν έλεγχο ή εγγύηση πιθανόν προς άγνωστες και εχθρικές πλευρές προς την Ελλάδα και τον Ελληνισμό εν γένει.
Την ίδια στιγμή, κατά το Άρθρο 190 § 2, η κατά απόφαση του εκπροσώπου του Μόνου Μετόχου της «Α.Α.Δ.Ε, ήτοι όπως πιο κάτω περιγράφεται δύναται να εγκριθεί αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΔΥΝΑΤΑΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ, Ν' ΑΥΞΗΘΕΙ ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ, ΗΤΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ Η «Α.Α.Δ.Ε.» ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΜΠΟΡΕΙ Ν' ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ!
Εκ των ανωτέρω, προκύπτει ότι ο πληρεξούσιος διαχειριστής, μόνος αποφασίζων δια οποιαδήποτε πράξη και μόνος και αποκλειστικός υπογράφων δια τη δέσμευση της ειδικής αυτής «Εταιρείας» με τις Περιουσίες του Δημοσίου, δια οποιαδήποτε πράξη ο ίδιος αποφασίσει, είναι ο Υπουργός Οικονομικών που ο ίδιος όμως με τη σειρά του εκχώρησε όλες του τις αρμοδιότητες και μάλιστα ανεκκλήτως δια του ιδίου νόμου 4389/2016, στην «Α.Α.Δ.Ε.», ήτοι στην οποία εκχωρήθηκε η αποκλειστική αρμοδιότητα είσπραξης. επένδυσης/ διαχείρισης όλων των Δημοσίων Εσόδων από κάθε πηγή προερχομένων και η διαχείριση και εκμετάλλευση όλων των περιουσιών του Δημοσίου!!!!!!!!!!
Ενώ στο Άρθρο 185 § 1 αναφέρεται δολίως ότι «η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας» και ότι 
«Συστήνεται για να εξυπηρετεί ειδικό δημόσιο σκοπό», ούτε αυτή αλλά ούτε και η διαχειρίστρια και μονομερώς αποφασίζουσα και εκτελέστρια «Α.Α.Δ.Ε.», δεν αποδεικνύεται καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι διασφαλίζει την ορθή λειτουργία και διαχείριση.

Μάλιστα, στο Άρθρο 199 §1 αναφέρεται ότι ποσοστό 50 % των υποτιθέμενων κερδών της Εταιρείας θα καταβάλλεται ως μέρισμα στο Ελληνικό Δημόσιο, ενώ το υπόλοιπο 50 % των κερδών θα χρησιμοποιούνται δια την πολιτική επενδύσεων της Ε.Τ.Α.Δ. Όμως, πρέπει να σημειωθεί, ότι κανείς δεν εγγυάται ότι η εταιρεία δεν θα έχει μόνο ζημιές που τεχνηέντως θα μεταφέρονται χωρίς καμμία ευθύνη των διαχειριστών στο Δημόσιο, κάτι που προωθείται ήδη και με το Τ.Χ.Σ.
Πολύ περισσότερο όταν δεν υπάρχει καμμία διαφάνεια αναφορικά με τα κέρδη, ή τον τρόπο υπολογισμού αυτών, αφού στο Άρθρο 199 αναγράφεται ότι: «τα κέρδη της Εταιρείας υπολογίζονται, όπως προβλέπεται στα λογιστικά πρότυπα που καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό…»..
Ποιος είναι όμως ο Εσωτερικός Κανονισμός, αφού δεν έχει δημοσιοποιηθεί και ποια τα λογιστικά πρότυπα που διαλαμβάνει η εν λόγω «Εταιρεία» δια τον υπολογισμό των κερδών;;;
----------------------------------------------------------------------------------------
Β. ΕΑΝ ΠΑΜΕ ΠΙΟ ΠΙΣΩ, ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡ- ΤΑΜΕΙΟΥ «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» - «Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.» - Ν.3986/2011

Μια απ τις πρώτες εκφάνσεις της εκχώρησης της εθνικής κυριαρχίας αποτελεί και η σύσταση, οι σκοποί και η λειτουργία του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Δυνάμει του Ν.3986/2011 Άρθρο 1. Συστάθηκε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Ταμείο).
Το Ταμείο έχει αποκλειστικό σκοπό την Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων «Ν.Π.Δ.Δ. ή» των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5.
1. Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο και κατά προτίμηση, με:
α) Πώληση.
β) Σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων δικαιωμάτων οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας.
γ) Μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων οποιασδήποτε φύσης επί αυτών.
δ) Εκμίσθωση.
ε) Παραχώρηση της χρήσης ή της εκμετάλλευσής τους.
στ) Ανάθεση της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων.
ζ) Εισφορά τους σε ανώνυμες εταιρείες και στη συνέχεια πώληση των μετοχών που προκύπτουν.
η) Τιτλοποίηση απαιτήσεων, ανεξάρτητα από τον επιχειρηματικό ή μη χαρακτήρα τους, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 14 του ν. 3156/2003

ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΩΣ ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ Α.Ε., ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΛΛΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, 
στο οποίο μεταβιβάστηκαν χωρίς αντάλλαγμα, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με δικαίωμα μεταβίβασης προς οιονδήποτε τρίτο, μέσω σύμβασης, κάθε δικαιώματος, αποκλειστικής ή μη, χρήσης, διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης και γενικώς κάθε είδους περιουσιακής φύσης δικαιωμάτων, κεκτημένων οικονομικών συμφερόντων, άυλων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης των υποδομών, οι ιδιοκτησίες του Δημοσίου, μετοχές, σημαντικά εθνικά προπύργια, καθώς και οι παραγωγικές μονάδες όπως λιμάνια, αεροδρόμια (συμπεριλαμβανομένων και στρατιωτικών), Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Ο.Σ.Ε., στρατιωτικές εγκαταστάσεις και περιοχές στρατιωτικής σημασίας, πλήθος ακινήτων εντός της Ελλάδος αλλά και στο Εξωτερικό, ο υπόγειος πλούτος (περιοχές δια υδρογονάνθρακες, αέριο, χρυσό, κάδμιο, ροδάνιο, ουράνιο, σπάνιες γαίες κτλ), ο επίγειος και ο εναέριος πλούτος.

Ενώ η Δημόσια περιουσία όπως, δρόμοι, λιμάνια, αιγιαλοί, ακτές (παραποτάμιες και θαλάσσιες), τα ποτάμια, όρμοι κτ.λ.π. δεν δύνανται να νοηθούν ως ιδιωτική ιδιοκτησία, διότι επεμβαίνουν στην Εθνική Επικράτεια μιας χώρας 
(Κατά το α) το Σύνταγμα, και το β) «Βασικό Δίκαιο» με ειδικά τους νόμους 
ι. Νόμος των «Υποθηκών μετά σημειώσεων» και 
ιι. Νόμος περί «Διακρίσεων Κτημάτων», άρθρο 15/ 03.07.1837), με παράδοξες διαδικασίες, που έρχονται να επικυρώσουν τις δηλώσεις εν μέρει της προέδρου της Βουλής κατά την ορκωμοσία του Προέδρου/ 2005, δημιουργείται αυτό το Υπερταμείο - Παρακράτος, όπου μεταβιβάστηκαν περιουσίες, ενώ πρώτα υποβιβάστηκαν ως αξίες και στη συνέχεια επικαλούμενοι την αναγκαιότητα της διασφάλισης της αποπληρωμής των οφειλομένων του Δημοσίου, δημιουργήθηκαν παρανόμως ιδιωτικοί άυλοι κατ' ουσία τίτλοι κτήσης έναντι των μεταβιβασθέντων κτημάτων (ενσωμάτων ή ασωμάτων, αντικαταστατών ή αναντικατάστατων, κινητών ή ακινήτων που δημιουργήθησαν με Δημόσιο Χρήμα), με σκοπό την πώληση, σε ευτελείς τιμές, υπέρ των δανειστών.

-------------------------------------------------------------------------------------
Κατά τα ανωτέρω, φαίνεται καθαρά η σταδιακή και σκοπούμενη παραχώρηση της Εθνικής Περιουσίας και άρα καταλύεται μέσω αυτών η Εθνική Κυριαρχία, πρώτα γίνεται η παραχώρηση στο Υπερ-ταμείο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. - ΑΕ εταιρεία και στη συνέχεια απορροφάται αυτό από΄την νέα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. » , που για να έχει τη νομιμοποίηση (σκόνη στα μάτια των Πολιτών) και για να έχει την έννοια του Δημοσίου Συμφέροντος και άρα να νομιμοποιείται ως πράξη, ορίζεται ότι η Νέα ΑΕ Εταιρεία έχει ως Μόνο μέτοχο το Δημόσιο και μόνον αποφασίζων τον Υπουργό Οικονομικών.
Όμως, ο Υπουργός Οικονομικών, δια του 4389/ 2016 παρέδωσε ανεπιστρεπτί τις αρμοδιότητές του σε μία Αρχή ΦΑΝΤΑΣΜΑ, χωρίς νομική προσωπικότητα..
ΆΡΑ ΚΟΥΤΕ ΕΛΛΗΝΑ, ΣΤΟ ΡΙΧΝΟΥΝ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥ ΛΕΝΕ, ΑΦΟΥ ΕΣΥ Τ' ΑΝΕΧΕΣΑΙ, Τ' ΑΠΟΔΕΧΕΣΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ ΣΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΦΩΝΑΣΚΕΙΣ;
ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΣΟΥ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΨΗΦΙΣΑΝ ΚΑΙ ΣΕ ΔΕΣΜΕΥΣΑΝ ΕΣ ΑΕΙ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΠΡΟΣΩΠΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ, ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙΣ, ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΕ ΒΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΣ ΚΑΙ .... ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!!!!!!
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΡΑΓΕ ΘΑ ΜΕΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΩΣ ΠΕΙΘΗΝΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ, 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΥΠΟΚΛΙΝΕΣΑΙ ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟ ΣΟΥ;
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΝΑ ΛΑΒΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΤΟ ΤΟΝ ΕΠΙΟΥΣΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ ΑΥΤΩΝ; 
ΠΩΣ ΖΗΤΑΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΙΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΝΟΗΣΗΣ;
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΑ, 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΑΙΜΑ ΣΤΙΣ ΦΛΕΒΕΣ ΤΟΥΣ;
ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ Ν' ΑΣΕΛΓΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΟΡΕΞΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ
ΒΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΑΝΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΥ;;;;

ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙΣΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙΣ ΘΕΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΣΗΜΕΡΑ.
ΣΕ ΔΥΟ ΒΑΡΚΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΤΑΣ..
ΘΑ ΠΕΣΕΙΣ

ΚΑΝΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΓΕΝΟΣ ΣΕ ΕΝΤΕΛΕΙ ΝΑ ΠΡΑΞΕΙΣ.
ΣΗΚΩΣΕ ΑΝΑΣΤΗΜΑ
ΔΕΙΞΕ ΤΟ ΣΘΕΝΟΣ ΣΟΥ
ΔΕΙΞΕ ΟΤΙ ΑΞΙΖΕΙΣ ΝΑ ΟΝΟΜΑΖΕΣΑΙ ΕΛΛΗΝ
ΔΕΙΞΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΣΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΟΥ ΜΗΝ ΑΡΓΕΙΣ...
ΕΝΩΣΟΥ ΜΕ Τ' ΑΔΕΛΦΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΟΣΑ ΣΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ Ή ΤΑΧΝΗΕΝΤΩΣ ΣΟΥ ΠΕΡΝΑΝΕ ΣΤΟ ΑΘΟΡΥΒΟ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΟΥ
ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ
===========================================

ΞΕΡΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ Ο ΜΑΥΡΟΦΟΡΕΜΕΝΟΣ ΑΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΓΕΛΑΕΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΒΕΙ ΨΥΧΕΣ ΜΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΒΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΟΗΣΗ..
ΞΕΡΕΙ ΠΩΣ ΝΑ ΣΕ ΤΡΟΜΑΖΕΙ, ΝΑ ΣΕ ΜΕΙΩΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΝΙΩΘΕΙΣ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ, ΣΤΕΡΩΝΤΑΣ ΣΟΥ ΤΟΝ ΑΙΘΕΡΑ..

ΑΛΛΑ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ, ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ, ΕΑΝ ΤΕΛΙΚΩΣ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΜΕ. 

Η ΕΥΘΥΝΗ ΒΑΡΑΙΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΕΜΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΙΚΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΥΠΕΡΟΠΛΑ ΙΣΧΥΟΣ, ΩΣ ΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΝΟΥ..

ΦΤΑΝΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου