Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017

DONALD J. TRUMP : ΔΙΝΕΙ ΛΙΣΤΕΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΑ(ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ) ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΔΡΑΣΗ ΟΙ ΑΡΧΕΣ Σύμφωνα με τον "Διεθνή Νόμο για τις Οικονομικές Εξαιρέσεις Έκτακτης Ανάγκης" ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΣ...

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Κείμενο επιστολής του Προέδρου προς το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών
 ΝΟΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκδόθηκε στις: 21 Δεκεμβρίου 2017
ΜΕΡΙΔΙΟ:

ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ:

Σύμφωνα με τον Διεθνή Νόμο για τις Οικονομικές Εξαιρέσεις Έκτακτης Ανάγκης, όπως τροποποιήθηκε (50 USC 1701 και επόμενα) (International Emergency Economic Powers Act ), αναφέρω ότι έχω εκδώσει την εγκριθείσα εκτελεστική εντολή («εντολή») που δηλώνει εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε σχέση με τις ασυνήθιστες και έκτακτη απειλή για την εθνική ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική και την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία συνιστά σοβαρή κατάχρηση και διαφθορά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Εκτός από τη λήψη μέτρων στο πλαίσιο του IEEPA, η εντολή εφαρμόζει τον Παγκόσμιο νόμο περί υπευθυνότητας για τα ανθρώπινα δικαιώματα Magnitsky (Public Law 114-328) (ο "νόμος") και αναθέτει ορισμένες από τις αρχές του.

Η εντολή εμποδίζει την ιδιοκτησία και τα συμφέροντα των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που παρατίθενται στο παράρτημα της παραγγελίας. Επίσης, αποκλείει τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα των περιουσιακών στοιχείων οποιουδήποτε αλλοδαπού που καθορίζει ο Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Γενικό Εισαγγελέα:

(1) να είναι υπεύθυνος ή να συνεργάζεται ή να έχει άμεσα ή έμμεσα εμπλακεί σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ·

(2) να είναι σημερινός ή πρώην κυβερνητικός υπάλληλος ή πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό ή εξ ονόματος ενός τέτοιου υπαλλήλου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για ή συνεργάζεται ή ασκεί άμεσα ή έμμεσα:

α) διαφθορά, συμπεριλαμβανομένης της κατάχρησης κρατικών περιουσιακών στοιχείων, της απαλλοτρίωσης ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων για προσωπικό όφελος, της διαφθοράς που συνδέεται με κυβερνητικές συμβάσεις ή την άντληση φυσικών πόρων ή τη δωροδοκία. ή

β) τη μεταφορά ή τη διευκόλυνση της μεταφοράς των προϊόντων της διαφθοράς ·

(3) να είναι επικεφαλής ή υπάλληλος:

(α) οντότητα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κυβερνητικής οντότητας, η οποία έχει ασκήσει ή έχει ασκήσει οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που περιγράφονται στις παραγράφους 1, 2 (α) ή (2) (β) ανωτέρω σχετικά με τη θητεία του αρχηγού ή του υπαλλήλου. ή

(β) οντότητα, η περιουσία του οποίου και τα περιουσιακά του στοιχεία δεσμεύονται σύμφωνα με την εντολή ως αποτέλεσμα δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη θητεία του αρχηγού ή του υπαλλήλου · ή

(4) να έχουν επιχειρήσει να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που περιγράφονται στα σημεία 1, 2 (α) ή (2) (β) παραπάνω.

Η εντολή αποκλείει επίσης κάθε πρόσωπο που καθορίζεται από τον Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Γενικό Εισαγγελέα:

(5) να έχει υλική υποστήριξη, χορηγία ή παροχή οικονομικής, υλικής ή τεχνολογικής υποστήριξης ή αγαθών ή υπηρεσιών προς ή προς υποστήριξη:

α) κάθε δραστηριότητα που περιγράφεται στο (1), (2) (α) ή (2) (β) ανωτέρω, η οποία διεξάγεται από ξένο πρόσωπο,

(β) κάθε πρόσωπο του οποίου η ιδιοκτησία και τα συμφέροντα σε ακίνητα έχουν αποκλειστεί σύμφωνα με την εντολή · ή

(γ) κάθε οντότητα που περιγράφεται στο σημείο (3) (α) ανωτέρω, όταν η δραστηριότητα διεξάγεται από ξένο πρόσωπο ·

(6) να ανήκουν ή να ελέγχονται ή να έχουν ενεργήσει ή να ισχυρίζονται ότι ενεργούν  ή για λογαριασμό, άμεσα ή έμμεσα, οποιουδήποτε προσώπου του οποίου η ιδιοκτησία και τα συμφέροντα του ακινήτου έχουν αποκλειστεί σύμφωνα με την εντολή · ή

(7) να έχουν επιχειρήσει να εμπλακούν σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που περιγράφονται στα (5) ή (6) παραπάνω.

Επιπλέον, η εντολή αναστέλλει την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες οποιουδήποτε αλλοδαπού που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος ή αποφασίζεται να ικανοποιήσει ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω κριτήρια.

Εξουσιοδότησα τον Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, σε διαβούλευση με τον Υπουργό Εξωτερικών, να αναλάβει τέτοιες ενέργειες, μεταξύ των οποίων και η θέσπιση κανόνων και κανονισμών, και να χρησιμοποιήσει όλες τις εξουσίες που παραχωρεί στον Πρόεδρο η IEEPA και ο Νόμος, για την εφαρμογή της εντολής και των σχετικών διατάξεων του νόμου. Ανέθεσα στον Υπουργό Εξωτερικών την αρμοδιότητα να αναλάβει τέτοιες ενέργειες, μεταξύ των οποίων και η θέσπιση κανόνων και κανονισμών, και να χρησιμοποιήσω όλες τις εξουσίες που έχει δοθεί στον Πρόεδρο από την IEEPA και τον νόμο, όπως είναι απαραίτητο για την εφαρμογή των διατάξεων της εντολής και του νόμου για την αναστολή της εισόδου ορισμένων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα τα διευθυντικά τμήματα και οι οργανισμοί κατευθύνονται να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα εντός της εξουσίας τους για την εκτέλεση της εντολής.

DONALD J. TRUMP

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ,
20 Δεκεμβρίου 2017.
                *  ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου