Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

(Απολλωνία) * * Κυριακή – 21 – Ιανουαρίου 2018 * * Ώρες: 12 - 5 μ.μ.« ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ »(ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) – «Ἑλλάδα - ἡ κοιτίδα τῶν Πολιτευμάτων. Τὰ 29 Ἑλληνικὰ Βασίλεια τῆς Ὁμηρικῆς Ἰλιάδος. Μέρος Β΄.»

“ Κρητῶν δ' Ἰδομενεὺς δουρὶ κλυτὸς ἡγεμόνευεν,
οἳ Κνωσόν τ' εἶχον Γόρτυνά τε τειχιόεσσαν... ” - Ἰλιάς, Β 645-6
(Απολλωνία) * * Κυριακή – 21 – Ιανουαρίου 2018 * * Ώρες: 12 - 5 μ.μ.
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ « ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ » ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
(ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) – «Ἑλλάδα - ἡ κοιτίδα τῶν Πολιτευμάτων. Τὰ 29 Ἑλληνικὰ Βασίλεια τῆς Ὁμηρικῆς Ἰλιάδος. Μέρος Β΄.»
Βιβλία Ἀναφοράς:
********************
- Ὁμήρου - “ Ἰ λ ι ά ς ” - (Ῥαψωδία Β , “Κατάλογος Νηῶν”)
- Στεφάνου Βυζαντίου - “ Ἐ θ ν ι κ ά ” - ΜΕΓΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΝ
ΛΕΞΙΚΟΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ , ΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΩΝ ____
Ἐκδόσεις - ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ - Ἐπιμέλεια : Γιῶργος Λαθύρης
(Σημείωση : Για όσους συμμετάσχουν στο Σεμινάριο,
************ θα διατίθενται τα «Ἐθνικά» σε ειδική τιμή.)
––– Εἰσηγητής Σεμιναρίων –––
Γιῶργος Λαθύρης - ΙΑΛΥΣΣΟΣ
(Προηγεῖται ὁ εἰδικὸς Ὁραματισμὸς ποὺ σχετίζεται
. . . . . μὲ τὴν Ἐφορεύουσα Θεότητα τοῦ Ἱεροῦ Μηνός.
ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ . . Iερός Μήν ΗΡΑΣ : 21/1 - 20/2)
******************* Για Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής . . .
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
«ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ» - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αριστοτέλους 183 , 1ος όρ. , Αθήνα - Τ.Κ. 112 51
Τηλ. - Φαξ: 210 - 8848066
Hλ.δ/νση: info@heliodromion.gr
Ιστοχώρος: www.heliodromion.gr
και... www.facebook.com/heliodromio/
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
... < Κ ρ ή τ η > ... ἡ μεγίστη νῆσος,
ἣν <Κρεήτην> ἔφη Ἀρχίλοχος κατὰ πλεονασμόν.
οἱ μέν φασιν ἀπὸ τοῦ Κουρής Κουρήτην καὶ Κρήτην κατὰ συγκοπήν,
...οἱ δὲ ἀπὸ Κρητὸς τοῦ Διὸς καὶ Ἰδαίας νύμφης παιδός,
......οἱ δ' ἀπὸ Κρήτης μιᾶς τῶν Ἑσπερίδων,
.........οἱ δὲ ἀπό τινος γηγενοῦς Κρητός.
............ἄμεινον δὲ παρὰ τὸ Κρής Κρητός Κρήτη,
ὡς Θρᾴκη καὶ Χιτώνη καὶ εὐφρόνη.
λέγεται καὶ ποιητικῶς Κρῆται.
λέγεται καὶ Κρής Κρητός καὶ Κρῆσσα·
καὶ Κρηταῖος καὶ θηλυκῶς καὶ οὐδετέρως·
καὶ Κρητεύς καὶ Κρητῆος καὶ Κρητήιος κτητικόν·
καὶ θηλυκὸν Κρητηιάς.
καὶ Κρηταιεύς καὶ Κρήσιος ἀπὸ τοῦ Κρής,
καὶ Κρησιάς θηλυκὸν καὶ Κρησία καὶ Κρήσιον.
καὶ ἀπὸ τῆς Κρητός γενικῆς Κρῆτις,
καὶ τροπῇ τοῦ <τ> εἰς <σ> Κρησίς.
καὶ τὸ κτητικὸν Κρητικός.
..............................καλεῖται δὲ ἡ νῆσος
καὶ <Ἀερία> καὶ <Χθονία> καὶ <Ἰδαία.>
(Από τα «Ἐθνικά» του Στ. Βυζαντίου - ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ)
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
“ Κρητῶν δ' Ἰδομενεὺς δουρὶ κλυτὸς ἡγεμόνευεν,
οἳ Κνωσόν τ' εἶχον Γόρτυνά τε τειχιόεσσαν,
Λύκτον Μίλητόν τε καὶ ἀργινόεντα Λύκαστον
Φαιστόν τε Ῥύτιόν τε, πόλεις εὖ ναιετοώσας,
ἄλλοι θ' οἳ Κρήτην ἑκατόμπολιν ἀμφενέμοντο. ”
... Καὶ τῶν Κρητῶν ἦτο ἀρχηγὸς ὁ ᾽Ιδομενεὺς ὁ ἀνδρεῖος,
ὅσους ἀπόστειλε ἡ Κνωσὸς καὶ ἡ πυργωμένη Γόρτυς
καὶ ὁ λευκόγειος Λύκαστος καὶ ἡ Μίλητος καὶ ἡ Λύκτος,
τὸ Ρύτιον καὶ ἡ Φαιστὸς χῶρες λαμπρὲς καὶ ἄλλοι
ὁποὺ τὴν ἑκατόμπολιν ἐκατοικοῦσαν Κρήτην...
Ὁμήρου - “Ἰλιάς”- Ῥαψωδία Β 645-652 , (ἀπόδοση: Ἰ. Πολυλᾶς)
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Κ Ν Ω Σ Ο Σ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                  * ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου