Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

O ΣΩΡΡΑΣ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙ ΠΑΛΑΜΗΔΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΑΛΛΑ ΕΚΕΙΝΟΣ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ.

Νικόλαος Βαργεμέζης
15 Σεπτεμβρίου 2017 ·

Γνώση που δεν ξέρει ο Έλλην άνθρωπος ακόμη. Είναι η ώρα να τη μάθει.
ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ. Εις εκ των μεγίστων σοφών των Ελλήνων.

Ήταν εφευρέτης, συγγραφέας και ήρωας του Τρωϊκού Πολέμου. Ως εφευρέτης επινόησε τα μέτρα και τα σταθμά. Εφήυρε τα γράμματα Ζ, Π, Φ, Χ του Αλφαβήτου και τους αριθμούς. Ακόμα διαίρεσε το έτος σέ μήνες, ημέρες και ώρες. Κατά τη διάρκεια του Τρωϊκού Πολέμου φροντίζοντας για την ψυχαγωγία των στρατευμάτων των Αχαιών εφήυρε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι τους πεσσούς ή πεττούς (το σημερινό σκάκι).

Ειδικότερα για τα γράμματα.

Από τους αρχαίους ακόμα χρόνους επικρατούσαν δύο συγκεκριμένες εκδοχές σχετικά με την προέλευση του Ελληνικού Φθογγικού Αλφαβήτου. Μία εκδοχή ήτο, ότι το Ελληνικό Αλφάβητο το έφεραν οι Φοίνικες κατά τον 9ον ή 8ον αι. π.Χ. Μιά δεύτερη εκδοχή έλεγε, ότι το Ελληνικό Φθογγικό Αλφάβητο εφευρέθηκε κατά το μέγιστο μέρος αυτού από τον ήρωα του Τρωικού Πολέμου και μέγα σοφό, εφευρέτη πολλών άλλων ανακαλύψεων Παλαμήδη, υιό του Ναυπλίου, κατά τον 13ον ή 12ον αι. π.Χ. (κατ άλλους την 3ην χιλιετία) και συμπληρώθηκε εν συνεχεία από άλλους αρχαίους Ελληνες, αναφέρονται δε τα ονόματα κυρίως των Επιχάρμου του Συρακούσιου, του Σιμωνίδη του Κείου και άλλων.

Σχετικά με την ύπαρξη των άνω δύο εκδοχών ο Λουκιανός αναφέρει: "Και όγε πρώτος ημίν τους νόμους τούτους διατυπώσας, είτε Κάδμος ο Νησσιώτης, είτε Παλαμήδης ο Ναυπλίου (και Σιμωνίδη δε ένιοι προσάπτουσι την προμήθειαν ταύτη), ου τη τάξει μόνον, καθ' ην προεδρίαν βεβαιούνται, διώρισεν τι πρώτον έσται ή δεύτερον, αλλά και ποιότητας, άς έκαστον ημών έχει και δυνάμεις συνείδον". Αλλ' από την περικοπήν αυτή του Λουκιανού καταφαίνονται δύο τινά, πρώτον, ότι υπήρχε από την αρχαιότητα η διαμάχη των δύο εκδοχών για την προέλευση των Ελληνικών φθογγικών γραμμάτων και, δεύτερον, ότι ο εφευρέτης των γραμμάτων όχι μόνον κατεσκεύασε τα σύμβολα των, αλλά καθώρισε και την τάξιν αυτών (συνέταξε) και επίσης έδωσε σ' αυτά "ποιότητα" και έννοιες (φιλοσοφικές), μ' άλλα λόγια ο εφευρέτης κατασκευαστής και συντάκτης των γραμμάτων αυτών πρέπει να είχε μεγίστην σοφίαν, την οποίαν μετέφερε και ενέκλεισε στην "ποιότητα" αυτών.

Κάτι περεμφερές ως προς τον εφευρέτη και την σοφίαν αυτού αναφέρει και ο Αριστοτέλης, ως μας βεβαιώνει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης λέγοντας: "Παλα­μήδης άφωνα και φωνούντα συλλαβάς τεθείς εξ εύρεν ανθρώποις γράμματα ειδέναι". Δηλαδή ο Αριστοτέλης βεβαιώνει αφ' ενός, ότι ο εφευρέτης των γραμμάτων ήτο ο Παλαμήδης και αφ' ετέρου, ότι επέτυχε την μεγίστη σοφίαν να διαχώριση τις συλλαβές (Γραμμική Συλλαβική Β) σε δύο μέρη, σέ "άφωνα" και "φωνούντα" (σύμφωνα και φωνήεντα, όπως τα λέμε σήμερα). Επίσης ο Διόδωρος ο Σικελιώτης λέγει: "Τους Φοίνικας, ουκ εξ αρχής ευρείν, αλλά τους τύπους των γραμμάτων μεταθείναι μόνον..." Ομοίως ο Ευριπίδης παραδέχεται ως εφευρέτες των Ελληνικών γραμμάτων τους Παλαμήδη, Επίχαρμον και Σιμωνίδην. Επίσης ο Στησίχορος αναφέρει ως ευρετήν των γραμμάτων τον Παλαμήδη λέγοντας: "Τον Παλαμήδη λέγει ευρηκέναι".

Ο Απολλώνιος ο Τυανεύς, όπως μας πληροφορεί ο Φλάβιος Φιλόστρατος στο βιβλίο του για τον βίο του Απολλώνιου, παραδέχεται ως εφευρέτην των γραμμάτων τον Παλαμήδη, λέγοντας (βιβλίου III - XXXII):

"Παλαμήδης εφεύρε τα γράμματα ουχ υπέρ του γράφειν μόνον, αλλά και υπέρ του γιγνώσκειν ά δεί μη γράφειν". Επίσης ο ίδιος (βιβλίο III - XXII) περιγράφει ένα χαρακτηριστικό περί τον χαρακτηρισμό που δύναται τις να του δώση είτε ως φανταστικού είτε ως πραγματικού είτε ως μεταφυσικού, μας μεταφέρει την βεβαιότητα του Απολλώνιου, ότι ο Παλαμήδης είναι ο εφευρέτης των γραμμάτων:

"Κάποιος Ινδός παρουσίασε στον Απολλώνιο ένα νεαρό Ινδό 20 ετών, ο οποίος είχε ιδιαίτερα χαρίσματα, άντεχε την φωτιά και κάθε είδους τραύμα και πληγή και είχε μεγίστην σοφία, παρ' όλο που απεχθάνετο την φιλοσοφία και, το κυρίως ειδικό χαρακτηριστικό, εγνώριζε να γράφη, αν και ποτέ του δεν έμαθε γράμματα. Και σε απορία του Απολλώνιου, πως ήτο δυνατόν να γνωρίζη τα γράμματα δίχως να του τα διδάξουν, ο Ινδός απήντησε:

Αυτός ο νέος ήταν κάποτε (σε προγενέστερη του ζωή) ο Παλαμήδης της Τροίας και βρήκε τους χειρότερους εχθρούς του στο πρόσωπο του Οδυσσέα και του Ομήρου, γιατί ο μεν Οδυσσέας του έστησε μία ενέδρα με ανθρώπους οι οποίοι τον λιθοβόλησαν μέχρι θανάτου, ο δε Όμηρος του αρνήθηκε κάθε θέση στο έπος του. Αφού λοιπόν ούτε η σοφία με την οποία αυτός ήταν προικισμένος του ήταν πλέον χρήσιμη και ούτε ο Όμηρος τον αντιμετώπισε με επαίνους (στον οποίο μάλιστα πολλοί άνθρωποι άσημοι οφείλουν την φήμη τους) και διότι αυτός ξεγελάστηκε από τον Οδυσσέα, παρ' όλη την αθωότητα του, απέκτησε έτσι μιά αποστροφή προς την φιλοσοφία και εμέμφετο την κακοτυχία του. Αυτός λοιπόν ο νεαρός είναι ο Παλαμήδης, γιατί πράγματι γνώριζε να γράφη, αν και ποτέ του δεν έμαθε τα γράμματα".

Μερικοί παλαιοί και νέοι υποστηρικταί της Φοινίκης προελεύσεως των γραμμάτων επικαλούνται την υπ' αρ. 58 παράγραφο από το βιβλίο του Ηροδότου "Τερψιχόρη", στην οποία θέτουν υποθετικά ως υποκείμενον του ρήματος "μετέβαλον και τον ρυθμόντων γραμμάτων", πράγμα που αντικρούουν οι της άλλης εκδοχής λέγοντας ότι εκ της ροής του κειμένου συνάγεται ως υποκείμενο του άνω ρήματος η λέξις "Φοίνικες"και ουχί "Ελληνες". Σχετική λεπτομερέστατη μελέτη του αειμνήστου Ηλ. Τσατσόμοιρου έχει δημοσιευθή στο υπ' αρ. 118/1191 τεύχος του "Δαυλού" με τον τίτλο "Γεφυραίοι και Φοίνικες".

Εκτός από τις ανωτέρω αναφορές η αρχαία παράδοσις διέσωσε σοβαρότατες πληροφορίες εφαρμογής των νέων γραμμάτων του Παλαμήδη σε συγγραφή βιβλίων από τους αρχαιότατους χρόνους, υπολογιζόμενους κατ' ελάχιστον από τους 13ον και 12ον αι. π.Χ., που οι διάφοροι καλοθεληταί τις "κουκού­λωσαν" κυριολεκτικά μέσα σε μύθους. Αναφέρεται, ότι ο ίδιος ο Παλαμήδης συνέγραψε με τα νέα γράμματα του ένα ποιητικό έργο με την ονομασία "Βασκανία". Το έργο αυτό λέ­γεται, ότι το εξηφάνισαν οι απόγονοι του Αγαμέμνονος, λόγω φθόνου (βλέπε στο λήμμα "Παλαμήδης" στο βιβλίο του Κ. Γεωργανά "Ρίζες Ελευθερίας", εκδ. "Δαυλού", 1994, καθώς και Σούίδα). Αλλά και ο μαθητής του Παλαμήδη Κόριννος ο Ιλιεύς αναφέρεται από τους ανωτέρω, Σουίδα και Κ. Γεωργανά, ότι με τα νέα γράμματα που εφεύρε ο Παλαμήδης συνέγραψε στην Δωρική διάλεκτο τον πόλεμο των Δαρδάνων (προγόνων των Τρώων, Ελληνικής προελεύσεως) κατά των Παφλαγόνων και ότι μερικοί ερευνηταί παραδέχονται ότι πριν από τον Όμηρο ο Κόριννος είχε συγγράψει Ιλιάδα και Τρωικά και ότι από αυτά τα βιβλία ο Όμηρος έλαβε στοιχεία για την δικιά του Ιλιάδα και Οδύσσεια. Δυστυχώς όμως όλα τα ανωτέρω βιβλία δεν διεσώ­θησαν. Αν κάποια απ' αυτά διεσώζοντο, τότε πλέον δεν θα υπήρχε "Φοινικικό Ζήτημα" από μόνη την σύγκριση των χρονολογιών της συντάξεως των τον 13ο-12ο αι. π.Χ. με την χρονολογία, την υποθετική βέβαια, της μεταφοράς των γραμμάτων από τους Φοίνικες, τον 9ο ή 8ο αι. π.Χ., αλλά και αυτής της ιδίας της εμφανίσεως των ως λαού, που τίθεται στον 11ο ή 12ο αι. π.Χ.

Από τα ανωτέρω αναφερθέντα αποδεικτικά στοιχεία των αρχαίων κειμένων και μάλιστα από την αναφορά, ότι υπήρξε συγγραφή έργων τον 13ον και 12ον αι. π.Χ. από αρχαίους Έλληνας με τα καινούργια φθογγικά γράμματα του Παλαμήδη, βεβαιούται απόλυτα η Ελληνική καταγωγή και ουχί η Φοινικική των γραμμάτων αυτών και μάλιστα οριστικοποιείται, ότι εφευρέτης αυτών ήτο ο ήρως του Τρωικού πολέμου Παλαμήδης.

ΣΩΡΡΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΥΠΕΡΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΑΡΑ. ΕΝΤΑΞΕΙ ΟΙ ΑΔΑΕΙΣ. ΕΣΕΙΣ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΑΡΑΔΕΣ ΤΙ ΛΕΤΕ? ΑΛΛΑ ΤΙ ΝΑ ΠΕΙΤΕ. ΧΕΖΕΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΑΣ ΧΕΣΤΗΔΕΣ.

ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙ ΠΑΛΑΜΗΔΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΑΛΛΑ ΕΚΕΙΝΟΣ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ. ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΚΑΙ 158 LIKE. ΕΛΕΟΣ. ΠΟΣΟ ΧΑΜΗΛΑ ΘΑ ΠΕΣΕΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. ΠΟΣΟ? ΒΕΒΑΙΑ ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥ ΧΑΛΑΕΙ ΤΗ ΣΟΥΠΑ ΤΗΣ ΑΙΘΕΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΗΣ Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΑΝΟΣΙΟΥΡΓΗΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΑΝΣΑΡΕΙ ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΕΑ. ΑΛΛΟΙ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΕΚΔΙΗΓΗΤΟΙ.

ΑΣΕ ΔΕ ΤΟ ΑΛΛΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΘΑΓΟΡΑ. ΑΥΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΤΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑΤΙ ΕΚΕΙΝΟ ΚΙ ΑΝ ΗΤΑΝ ΚΑΡΑΓΚΑΓΚΑΟΥ. ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ. ΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΤΖΟΥΠ ΤΡΙΑΛΑΡΟΥΠ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΑΣ ΚΡΕΜΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ. ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΣΤΗ ΦΩΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΛΑΜΗΔΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΚΑΘΕ ΚΑΛΟΥ ΠΟΥ ΕΒΓΑΛΕ ΑΥΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ. ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΑΝ ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΩΤΕ ΠΙΤΟΥΡΟ ΓΙΑ ΧΑΒΙΑΡΙ.

ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΚΟΜΠΛΕΞ 06-01-2018

ΑΝΤΕ ΚΙ ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΔΑΚΟΓΛΟΥ. ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΤΙ ΣΚΑΤΑΔΕΣ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΜΑΣ. ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ. ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΚΑΤΙΛΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΑΔΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥ ΤΟ ΧΕΣΙΜΟ ΤΟΥΣ ΕΦΤΑΣΕ Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΣΗΜΕΡΑ.

Ο Παλαμήδης και η ανακάλυψη του Ελληνικού Αλφαβήτου.
* ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου