Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

Η ΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΟΛΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ALPHA BANK ΑΠΟ ΤΟ MON.ΠΡ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ ( αρ.απ.301 /2017 )


Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ - ΟΤΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ.. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Η Τράπεζά ως Ανώνυμη Εταιρεία, διέπεται από τον νόμο 2190/1920 (ΦΕΚ Α' 37/30.3.1963) «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα, καθώς και τον Ν.4308/2014 (Φεκ 251/Α'/24.11.2014) περί «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με τις Προϊσχύουσες Διατάξεις του και τις συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014) και ακολουθεί την Πολ. 1056/2014 περί «Αφερέγγυων Απαιτήσεων». 

Η Τράπεζά, ως Ανώνυμη Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί Λογιστικά Βιβλία Γ' κατηγορίας στα οποία καταχωρίζονται πρωτογενώς οι οικονομικές πράξεις σε σχέση με τους πελάτες- οφειλέτες, κατά όνομα, εκκαθαρισμένο οφειλόμενο ποσό και κατά το συγκεκριμένο χρόνο. 

Η Τράπεζά, ως Ανώνυμη εταιρεία, Υποχρεωτικώς θα έπρεπε να διατηρεί στον ετήσιο ισολογισμό της ξεχωριστά το όνομά του οφειλέτη και συγκεκριμένα θα έπρεπε να βρίσκονται τα ονόματα 
στο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ καταχωρημένα στους Χρεώστες / Πελάτες (στις καρτέλες του ισοζυγίου συμψηφιστικών εγγραφών, εκεί όπου έπρεπε να βρίσκονται τα επί μέρους ονοματεπώνυμα των φυσικών και νομικών προσώπων, με τα υπόλοιπα προς πληρωμή προς την Τράπεζα, ή αλλιώς ο αλληλόχρεος λογαριασμός, μεταξύ της τράπεζας / δανειστού και των φυσικών / νομικών προσώπων / οφειλετών). 

Η παρακολούθηση, υπό κανονικές συνθήκες γίνεται ανά πελάτη και ανά συναλλαγή με αυτόν, μέχρι του σημείου, κατά το οποίο η απαίτηση έχει καταστεί εισπράξιμη, ή έχει διαγραφεί, οπότε και στις δύο αυτές περιπτώσεις (με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που πρέπει να υφίστανται για την διαγραφή), θα μεταφέρεται το σχετικό ποσό στα κέρδη ή στις ζημίες. 

Δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 904,916,924 και 923 ΚΠολΔ, π Οφειλέτης, μπορεί να ζητήσει να του ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ επικυρωμένο - θεωρημένο απόσπασμα, τηρούμενου στο όνομά του εκ του αναλυτικού ισοζυγίου της Τραπέζης, (τριτοβάθμιο ή τεταρτοβάθμιο), όπου να εμφανίζεται ο λογαριασμός αυτού και το ποσό της απαίτησής της, ως ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ, όποιες και εάν είναι αυτές. 

Η Εκκαθαρισμένη Οφειλή στο όνομά του Οφειλέτη θα πρέπει να οριστεί με σαφή ερμηνεία, ορισμένη κατά ποσότητα (άρθρο 916 ΚΠολΔ), δηλαδή από τον εκτελεστό τίτλο και όπου να φαίνεται ότι προκύπτει άμεσα, η ποιότητα και η ποσότητα της παροχής, καθώς και θα πρέπει να ενσαρκώνει τη βέβαιη και σε ισχύ, ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ της Τραπέζης, όπως αυτή είναι καταχωρημένη στο όνομά του Οφειλέτη ως οφειλέτη, στους ισολογισμούς και στο ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ της. 

Οπότε, μπορεί ο Οφειλέτης, να αιτηθεί προς την Τράπεζά του να λάβει το ανωτέρω εκκαθαριστικό σημείωμα, όχι την καρτέλα που συνήθως στέλνουν οι τράπεζες. 
Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα, της δημιουργίας του φακέλου για τις δικαστικές διαμάχες που προχωράνε οι οφειλέτες με τις τραπεζικές εταιρείες. 

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ: 

1. ΤΗΝ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΕΙΛΕΤΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ. 

2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ - ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΧΡΕΩΘΕΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΚΙΣΜΟΥ (360 Ή 365 ΗΜΕΡΕΣ;) 

4. ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΠΩΛΗΘΕΙ - ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΟΥ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ 

Η ΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ! ΟΛΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ALPHA BANK ΑΠΟ ΤΟ MON.ΠΡ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ ( αρ.απ.301 /2017 ) ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΟΤΙ : ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥΤΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ...ΔΕΙΤΕ: https://newradiofmb.blogspot.gr/2017/08/alpha-bank-mon-301-2017.html
                  * ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου