Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Μάριος Μαρινάκος(ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ) Ούτε λίγο, ούτε πολύ, λοιπόν, οι τράπεζες ισχυρίζονται ότι προβαίνουν σε εκτοκισμό βάσει της απόφασης που έλαβε ένα …σωματείο.


Εάν οι τράπεζες παρίστανται σε Δικαστήριο για να ομολογήσουν ότι παραβιάζουν το κανονιστικό πλαίσιο της λειτουργίας, όπως τούτο ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδας, 
και αντ’ αυτού, ακολουθούν τις αποφάσεις ενός σωματείου, 
τότε ήδη ομολογούν ότι με πράξεις ή και με παραλείψεις τους παραβιάζουν το κανονιστικό πλαίσιο της λειτουργίας τους! 

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, λοιπόν, οι τράπεζες ισχυρίζονται ότι προβαίνουν σε εκτοκισμό βάσει της απόφασης που έλαβε ένα …σωματείο. 

Από πότε ακριβώς τα σωματεία απέκτησαν την νομιμοποίηση και την αρμοδιότητα να αποφασίζουν για τον εκτοκισμό των πιστώσεων;;; 

Συχνά πυκνά εμφανίζεται ισχυρισμός κάποιας τράπεζας, ότι δήθεν προέβαινε σε εκτοκισμό της πίστωσης επί έτους 360 ημερών, σύμφωνα με την απόφαση 15/2000 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Ελληνκών Τραπεζών. 

Ο ισχυρισμός αυτός είναι μια πομπώδης ΜΠΟΥΡΔΑ. 

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, και δη σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καταστατικού της όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 


"Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η "Ένωση") είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα." 

Δηλαδή η ΕΕΤ είναι ένα σωματείο του ιδιωτικού δικαίου. 

Τίποτα παραπάνω. 
Και ποιες είναι οι αρμοδιότητές της; 
Όπως πολύ ωραία αναφέρει η ίδια η ΕΕΤ στην ιστοσελίδα της (διεύθυνση: https://www.hba.gr/Association/Info/profile

"Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) είναι ο φορέας εκπροσώπησης των ελληνικών και ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1928 και είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Εκφράζει τις θέσεις των τραπεζών-μελών της, παρεμβαίνει συμβουλευτικά στη ρυθμιστική διαδικασία, συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων σε νομοπαρασκευαστικές ή τεχνικές επιτροπές σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και συνεργάζεται με φορείς και ενώσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα άλλων χωρών στο πλαίσιο διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας. Στόχος της είναι ο συλλογικός εκσυγχρονισμός των τραπεζών-μελών της και η συνολική ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα." 

Συνεπώς η ΕΕΤ, στην καλύτερη περίπτωση έχει μόνο συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Όχι όμως κανονιστικές. 

Και μπορεί η ΕΕΤ ή κάποια επιτροπή της, να ορίζει τη διάρκεια του έτους εκτοκισμού ή οτιδήποτε άλλο αναφορικά με τις πιστώσεις; 

Η ίδια η ΕΕΤ απαντά ότι 

"Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεν είναι τράπεζα, δεν ασκεί οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση τραπεζική εργασία, ούτε διατηρεί κεφάλαια για λογαριασμό των μελών της ή του κοινού. Δεν αποτελεί εποπτική αρχή των τραπεζών, δεν επιβάλλει κανόνες κανονιστικής συμμόρφωσης και δεν είναι εργοδοτική ένωση ούτε συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας." 

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, λοιπόν, οι τράπεζες ισχυρίζονται ότι προβαίνουν σε εκτοκισμό βάσει της απόφασης που έλαβε ένα …σωματείο. 

Πώς κατέστη κρίσιμη και "νομοθετική" η τυχόν απόφαση που έλαβε η επιτροπή ενός σωματείου;;; 
Από πότε ακριβώς τα σωματεία απέκτησαν την νομιμοποίηση και την αρμοδιότητα να αποφασίζουν για τον εκτοκισμό των πιστώσεων;;; 

Ο ισχυρισμός των τραπεζών ότι δήθεν προβαίνουν σε εκτοκισμό των πιστώσεων σύμφωνα με τις αποφάσεις ενός…σωματείου είναι νομικά αβάσιμος, ουσιαστικά αβάσιμος, αλυσιτελής και καταχρηστικός. 

Αλλά έχει και επιπλέον εξαιρετική νομική σπουδαιότητα. 

Διότι, οι τράπεζες γνωρίζουν ότι τους κανόνες των πιστώσεων τους θέτει η Τράπεζα της Ελλάδας, είτε με Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, ο οποίος εξουσιοδοτείται νομοθετικά να ρυθμίζει αυτά τα ζητήματα με βάση το αρ 1 του Ν. 1266/1982, είτε με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της, σύμφωνα με το καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδας, όπως αυτό ισχύει. 

Εάν οι τράπεζες παρίστανται σε Δικαστήριο για να ομολογήσουν ότι παραβιάζουν το κανονιστικό πλαίσιο της λειτουργίας, όπως τούτο ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδας, και αντ’ αυτού, ακολουθούν τις αποφάσεις ενός σωματείου, τότε ήδη ομολογούν ότι με πράξεις ή και με παραλείψεις τους παραβιάζουν το κανονιστικό πλαίσιο της λειτουργίας τους! 

Εξάλλου, ιδιαίτερη αξία έχει να δούμε όλα τα παραπάνω εξ απόψεως δημοσίου δικαίου. 
Έτσι, στο μεν πλαίσιο του ποινικού δικαίου, φαίνεται ότι συντρέχει σπουδαίος λόγος να παραπεμφθεί κάθε τέτοια υπόθεση στον αρμόδιο Εισαγγελέα προς άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος παντός θέλοντος προκύψει υπευθύνου, αφού οι τράπεζες ομολογούν, ότι, κατά την επιτέλεση του χρηματοδοτικού τους έργου, λαμβάνουν υπόψη τους τις αποφάσεις ενός κάποιου σωματείου, αντί των αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδας και των οργάνων της τελευταίας, τις οποίες όφειλαν να γνωρίζουν και να ακολουθούν. 

Τούτο, όμως, συνιστά ομολογία παράβασης καθήκοντος εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της κάθε τράπεζας. 

Αλλά κι εξ απόψεως διοικητικού δικαίου, φαίνεται ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια σπάνια περίπτωση, όπου ένα σωματείο, κατά νόσφιση εξουσίας, θεώρησε ότι μπορεί να ορίσει τη χρονική βάση υπολογισμού των τόκων των πιστωτικών ιδρυμάτων, αν και την σχετική αρμοδιότητα έχει μόνο η Τράπεζα της Ελλάδας. 

Τούτου δοθέντος, αποκαλύπτεται ότι η ΕΕΤ και δη η «Εκτελεστική Επιτροπή» της τελευταίας με την παραπάνω απόφασή της αντιποιήθηκε την εξουσία, της κατά νόμο αρμόδιας αρχής, ήτοι την εξουσία της Τράπεζας της Ελλάδας και έτσι, τέλεσε και νέο έγκλημα και δη αυτό της αντιποίησης αρχής, κατά το άρθρο 175 ΠΚ. 

Μετά ταύτα, η παραπάνω απόφαση ελέγχεται ως εκδοθείσα κατά νόσφιση εξουσίας και κατόπιν αντιποίησης της αρχής, ως παράνομη και ως αντισυνταγματική, ενώ επιπλέον, φαίνεται ότι κάθε φορά που δανειολήπτης συναντά αυτό τον ισχυρισμό συντρέχει περίπτωση παραπομπής της υποθέσεως, ως προς το θέμα αυτό στον αρμόδιο Εισαγγελέα, για την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος του διευθύνοντος συμβούλου και του διοικητικού συμβουλίου της κάθε τράπεζας με ερευνώμενα τα εγκλήματα της παράβασης καθήκοντος και της αντιποίησης αρχής. https://www.hba.gr/

                 * ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου