Κυριακή, 29 Απριλίου 2018

ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.


Όπως ανέλυσα και ανωτέρω , την ________ δόθηκε από το Περιφερειακό ΕΦΚΑ- ΚΕΑΟ ________ και συγκεκριμένα από τον Διευθυντή του ΕΦΚΑ Περιφερειακού ΚΕΑΟ, Οργανική Μονάδα ________,________ παραγγελία κατάσχεσης ,η οποία συνοδευόταν από πίνακα χρεών δια καθυστερούμενες οφειλές υπέρ ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ .

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (ΚΕΑΟ) όμως, το οποίο εξέδωσε τον πίνακα χρεών και την παραγγελία κατασχέσεως σε βάρος μου δεν το αναγνωρίζω ως ενεργητικά νομιμοποιούμενο για τον σε βάρος μου καταλογισμό ασφαλιστικών εισφορών και την σε βάρος μου αναγκαστική εκτέλεση για τους ακόλουθους νόμιμους, βάσιμους και αληθινούς λόγους : 

Σύμφωνα με τον Α.Ν.1846/1951 ‘’Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων’’ ΦΕΚ ‘Α 179/14-21/6/1951 στο άρθρο 11 προβλέπεται ότι ..’’ Το Ι.Κ.Α. αποτελεί Αυτόνομο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου , εδρεύον εν Αθήναις , το οποίο τελεί την ανωτέρω εποπτείαν του Κράτους, ασκουμένη υπό του Υπουργού Εργασίας .

Στο άρθρο δε 13 προβλέπεται ότι : ‘’ Το Δ.Σ. αποφασίζει εφ’όλων των γενικών ζητημάτων διοικήσεως και διαχειρίσεως του Ιδρύματος , ήτοι …. Καταρτίζει τους υπό του παρόντος νόμους προβλεπόμενους Κανονισμούς , ρυθμίζοντας … α/ τα της εισπράξεως των εισφορών , β/ τα της τοποθετήσεως των κεφαλαίων …3 / εγκρίνει τον προυπολογισμό και τον απολογισμό του Ι.Κ.Α. ως και το μαθηματικό ισοζύγιο τούτου. … Ελέγχει τας σχετικάς προς την Διοίκηση και διαχείριση του Ι.Κ.Α. πράξεις και των λοιπών οργάνων τούτου ,προς τον σκοπόν της νομιμότητος και συμμορφώσεως τούτου προς τον Νόμον , τους Κανονισμούς και τις αποφάσεις αυτού.

Από τα ως άνω που προβλέπονται στον αναγκαστικό ιδρυτικό νόμο του 1951 αναφορικά με την λειτουργία του Ι.Κ.Α. προβλέπεται η νομική μορφή λειτουργίας του , το ότι δηλαδή αυτό αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. καθώς κι ότι τελεί υπό τον έλεγχο του Κράτους ,ενώ το Διοικητικό του Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την είσπραξη και την διαχείριση των εισφορών του Ασφαλιστικού Φορέα.

Δυνάμει του κάτωθι άρθρου του ν. 4172/2013 θα διαπιστώσετε ότι η είσπραξη και η επιβολή των εισφορών , καθώς και η αναγκαστική εκτέλεση επί των εισφορών εκχωρείται σε μια Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή , και συγκεκριμένα : 

Άρθρο 101ν.4172/2013 – Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)

1. Στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ιδρύεται Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.

2. Το Κ.Ε.Α.Ο. έχει ως σκοπό

α) την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

β) τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των οφειλετών των Ασφαλιστικών Οργανισμών (μητρώο οφειλετών), τον προσδιορισμό του ύψους των οφειλόμενων ποσών την αιτία και τη χρονική περίοδο που ανάγονται, την τήρηση στατιστικών στοιχείων και αναλύσεων,

γ) τη μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις στο αρμόδιο καθ’ ύλην Υπουργείο,

δ) το σχεδιασμό και την εκτέλεση δράσεων για την επίτευξη του σκοπού του Κ.Ε.Α.Ο..

3. Για τις ανάγκες του παρόντος νοούνται:

Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές οι καταβλητέες εισφορές έως την καταληκτική ημερομηνία εμπροθέσμου καταβολής τους

Καθυστερούμενες οι ασφαλιστικές εισφορές από την επόμενη ημέρα λήξης της εμπροθέσμου καταβολής τους

Ληξιπρόθεσμες οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές από τη σύνταξη της πράξης βεβαίωσης της οφειλής

Βεβαίωση οφειλής η ειδική διοικητική πράξη καταγραφής οφειλών. Η πράξη βεβαίωσης οφειλής συντάσσεται τον επόμενο μήνα λήξης της εμπροθέσμου καταβολής των ασφαλιστικών οφειλών και σε κάθε περίπτωση μέχρι έξι (6) μήνες από την ημέρα που οι ασφαλιστικές οφειλές κατέστησαν καθυστερούμενες

Τίτλο εκτελεστό αναγκαστικής είσπραξης οφειλών σύμφωνα με το ν.δ.356/1974 Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), ως ισχύει, αποτελεί η πράξη βεβαίωσης οφειλής μετά την απόδοση μοναδικού αριθμού και την ταυτόχρονη ηλεκτρονική εγγραφή της στο ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο εσόδων του Κ.Ε.Α.Ο..

4. Στη βάση δεδομένων του Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζεται αυτοματοποιημένα η πράξη βεβαίωσης οφειλής εντός μηνός από τη σύνταξή της και της αποδίδεται μοναδικός αριθμός

Μετά το διαχωρισμό των οφειλών σε άμεσα εισπράξιμες και επισφαλείς α) ενημερώνεται ο οφειλέτης με κάθε πρόσφορο μέσο για την οφειλή του και την έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης β) εντός μηνός από την έκδοση του εκτελεστού τίτλου αποστέλλεται ατομική ειδοποίηση και τάσσεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών εντός της οποίας καλείται ο οφειλέτης να εξοφλήσει, γ) μετά την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας ο εκτελεστός τίτλος διαβιβάζεται στα κατά τόπο αρμόδια όργανα για εκτέλεση σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ, ως ισχύει, δ) μετά τη διαβίβαση στο Κ.Ε.Α.Ο. των ληξιπροθέσμων οφειλών κάθε είδους διοικητική ή δικαστική αμφισβήτηση που ασκείται ενώπιον των οικείων Ασφαλιστικών Οργανισμών ή Δικαστηρίων δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, ε) σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας είσπραξης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, ο οφειλέτης μπορεί με αίτησή του να υπαχθεί στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.1 ή της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ, του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107), .

Από την ως άνω ανάλυση διαπιστώνεται ότι δυνάμει του άρθρου 101 του Ν.4172/2013 δημιουργείται μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή , η οποία τελεί υπό πλήρη λογιστική και διοικητική αυτοτέλεια. Αυτό σημαίνει ότι καταρχήν λοιπόν ο Προιστάμενος του ΚΕΑΟ δεν υπάγεται διοικητικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ .

Το ίδιο το ΚΑΕΟ ως αρχή ανεξάρτητη λογιστικά και διοικητικά δεν γνωρίζω ως ασφαλισμένος με ποια νομική μορφή αυτή λειτουργεί , αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου , ποιο είναι το καταστατικό λειτουργίας του , από τι Διοικητικό Συμβούλιο διοικείται , ποιοι και με ποιες διαδικασίες εκλέγονται ή διορίζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εν λόγω Αρχής , που αποδίδονται τα έσοδα που αυτή εισπράττει , αν επιστρέφονται αυτά στο Ελληνικό Δημόσιο , πως και με ποιες διαδικασίες επιλέγονται τα ακίνητα ημών των ασφαλισμένων επί των οποίων επακολουθεί αναγκαστική εκτέλεση , γιατί απαγορεύτηκε δια νόμου το ανασταλτικό αποτέλεσμα κάθε διοικητικής ή δικαστικής αμφισβήτησης κ.λπ..

Επίσης η κατάργηση δια εφαρμοστικού-μνημονιακού νόμου, ήτοι αυτή του Ν.4152/2013 μιας διαδικασίας που προβλέπεται απ τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,Ν.2690/1999 ήτοι αυτή της δυνατότητος αναστολής των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ( άρθρα Κ.Δ.Δ. ) είναι όλως παράνομη και αντισυνταγματική , αφού προσκρούει και στο άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγματος . 

Όλα τα ανωτέρω , ήτοι η ασάφεια αναφορικά με την νομική μορφή του ΚΕΑΟ ,τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησής του , το που αποδίδονται οι ασφαλιστικές μας εισφορές , καθώς και η ανάκληση κάθε ανασταλτικού αποτελέσματος κάθε διοικητικής ή δικαστικής αμφισβήτησης καθίστανται όλως παράνομες και καταχρηστικές νομικές κατασκευές που παραβιάζουν την Αρχή της Διαφάνειας, της Χρηστής Διοίκησης , καθώς και μια σειρά από συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα ημών των ασφαλισμένων Πολιτών.

Συνεπεία όλων των ανωτέρω καταγγέλλω το ΚΕΑΟ το οποίο εξέδωσε τον προσβαλλόμενο πίνακα χρεών σε βάρος μου , καθώς και την παραγγελία κατάσχεσης επί της ακινήτου περιουσία μου , ως στερούμενου κάθε ενεργητικής νομιμοποίησης για την επιβολή και την είσπραξη σε βάρος μου των ασφαλιστικών μου εισφορών και ζητώ την ακύρωση δια της αποφάσεώς Σας τόσο της παραγγελίας περί κατασχέσεως , όσο και της υπ’ αριθμ. ________/2018 αναγκαστικής κατάσχεσης σε βάρος μου .

ΕΠΕΙΔΗ, ΩΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΕΙΝΤΑΙ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΩΝ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΕΠΕΙΔΗ, ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΑΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
_________________________________________________

ΕΠΕΙΔΗ, ΟΣΟ ΖΟΥΜΕ ΘΑ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΤΗΝ ΣΚΛΑΒΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ.....

ΕΠΕΙΔΗ, Η ΕΛΠΙΣ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΠ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΑΚΟΜΗ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ............

ΕΠΕΙΔΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΓΕΝΝΗΘΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙ ΕΛΛΗΝΙΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΙ ΩΣ ΕΛΛΗΝΙΣ ΚΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΕΛΕΥΤΗΣΩ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ 

ΤΩΡΑ Ή ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ !!!!!!!!!!!!!!!!!
                    * ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ                                                                   Design & Hosting by : https://foxhost.gr/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου