Σάββατο, 19 Μαΐου 2018

19 Μαΐου 2018, ημέρα μνήμης του Ποντιακού Ελληνισμού ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης θα παραχωρήσει την πόλη για εκδηλώσεις του 2ου αυτοοργανωμένου Thessaloniki Pride!!!


ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ 
(19 Μαίου 1919) 

" Αντί να πετύχετε την εξόντωση των ελληνικών και άλλων χριστιανικών πληθυσμών με σφαγές, αφήστε να το κάνουν για σας οι παγωνιές και το κρύο του χειμώνα,οι βροχές και η υγρασία, ο ήλιος και η ζέστη του καλοκαιριού, ο τύφος και η χολέρα, οι κακουχίες και η ασιτία. Το αποτέλεσμα θα είναι βέβαιο." 

Αυτή ήταν η συμβουλή του γερμανού στρατιωτικού Οθωνα Λίμαν φον Σάντερς στους τούρκους, για να ξεμπερδέψουν μια και καλή με του Έλληνες του Πόντου. 

Η παραπάνω πρακτική εφαρμόσθηκε κατά γράμμα σε ένα προμελετημένο έγκλημα, το οποίο η κυβέρνηση των νεοτούρκων, έφερε εις πέρας σε συνδυασμό με εξαναγκαστικό ξεριζωμό και ολοήμερες πορείες στην έρημο, πείνα, δίψα, ασθένειες, εγκλεισμό στα στρατόπεδα θανάτου, σε συνδυασμό με σφαγές και βασανιστήρια. 

Τα θύματα της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, ξεπέρασαν τις 350.000, αριθμός που ξεπερνούσε το 50% του συνολικού πληθυσμού του. 

Στο βωμό της ανεπίτρεπτης πολιτικής του κατευνασμού, των μη διεκδικήσεων και της ελληνοτουρκικής φιλίας, το Ελληνικό Κράτος ξέχασε για εβδομήντα χρόνια τη θυσία των Ποντίων. Μετά από συνεχείς αγώνες και πιέσεις η γενοκτονία αναγνωρίστηκε το 1989 και η 19 Μαΐου καθιερώθηκε ως ημέρα μνήμης. 

Όσα χρόνια και να περάσουν, ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΜΕ τις θυσίες των Ελλήνων, τις αλησμόνητες Πατρίδες και τις θηριωδίες των τούρκων. 
_________________________________________________ 

19 Μαΐου 2018, ημέρα μνήμης του Ποντιακού Ελληνισμού ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης θα παραχωρήσει την πόλη για εκδηλώσεις του 2ου αυτοοργανωμένου Thessaloniki Pride!!! ΔΕΙΤΕ:https://www.greekaffair.gr/gay-podopatoyn-me-parelasi-tin-imera-mnimis-tis-genoktonias-ton-pontion-19-ma-oy-1919-sti-thessaloniki/
_______________________________________

ΜΝΗΜΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Τό 1994(νόμος 2193/24.02.1994) καθιερώθη άπό τήν τότε κυβέρνησιν ή 19η Μαϊου ώς Ήμέρα Μνήμης τής Γενοκτονίας τού Έλληνισμού τής ΜΙκρασίας (Πόντου-Αίολίας-Ίωνίας) άπό τόν αίμοδιψή τουρκισμόν! Τόν τουρκισμένον...<τουρκισμόν> τόν προελθόντα όχι μόνον άπό τήν άρχικήν σπέιραν τών όντως τούρκων,τής ληστρικής συμμορίας τών ίουγούρων τούρκων, άλλά κυρίως άπό τούς έκ μέρους τούτων, τών ίουγούρων τούρκων, έπιβληθέντας έκτουρκισμούς αύτοχθόνων μικρασιατών (Ίώνων(Έφεσσος,Σμύρνη, Άλικαρνασσός κ.ά.), Αίολέων(Πέργαμος, Τρωάς, Νικομήδεια κ.ά.), Καπαδοκέων(Τύανα κ.ά), Καρών(Ίκόνιον κ.ά.), ώς καί δή τού προκληθέντος έκ μέρους τούτων έπαισχύντου Παιδομαζώματος, ήτοι τής διαρπαγής Έλληνοπαίδων έκ τών μητρικών άγκαλών καί καταστάσεώς των...τουρκεμένων, έχθρών τής φυλής των καί τών όμογενών των!! 

Αύτός είναι ό <τουρκισμός>, αύτή είναι ή <τουρκιά> τών έμβολιασθέντων άπό τούς έτσι συγκροτήσαντες άπό τού 12ου αίώνος αύτήν έως σήμερον!! Αύτή ή <τουρκιά> κατέσφαξεν τούς Έλληνας πρό καί μετά τήν ΜΙκρασιατικήν Καταστροφήν!!Τήν όποίαν προεκάλεσαν ή κατηραμένη φάρα τών Γκλύξμπουργκ, ή περί τόν Ί. Μεταξάν σπείρα τών γερμανοδούλων, τό σλαυόδουλον καί έβραιοκρατούμενον <ΚΚΕ>, οί γερμανοί όργανωταί(Λίμαν φόν Σάντερς) τού <τουρκικού> στρατού καί οί έβραομπολσεβίκοι τού Χαϊμ Γκόλντμαν(<Λένιν>), οί συνδρομηταί ούτοι τής περί τόν Κεμάλ σπείρας δολοφόνων-σφαγέων. 
Ή Μικρασιατική Μητρίς-Πατρίς τών Έλλήνων, παρά τόν Άγώνα τού Έλληνικού Στρατού, έπροδόθη καί έπλήγη άπό τόν τεχνηέντως προκληθέντα-καί έως σήμερον ύφιστάμενον!- Έθνικόν Διχασμόν!! Καί, όταν ό Στρατός αύτός άπήλθεν τό 1922, τής Γής Όμήρου καί Ήρακλείτου, έδόθη ή Γή μας αύτή, άπό τούς διεθνείς μισέλληνας, είς τό Μίασμα τούτο τής Άσίας, τήν τουρκιάν! Καίτοι μετά τού Έλληνισμού είς τήν όλην Μικρασίαν κατώκουν καί κατοικούν περί τά πεντήκοντα τρία(53) έθνη, τά δυσμενώς τά πλείστα διακείμενα πρός τήν τουρκιάν, τήν έχθρά των!!!

-Παρήλθον έκτοτε ένενήκοντα έξ έτη(96)! Καί οί Έλληνες, οί Πατριώται Έλληνες, όχι τά ψευδοδιεθνιστικά έκτρώματα,τά άποζώντα τά πλείστα άπό τήν άπομύζησιν τού δημοσίου ταμείου, ζούν μέ τόν άσίγαστον πόνον τής άπωλείας τών Έστιών μας τής Καθ΄ ήμάς Άνατολής, άλλά καί τήν Έλπίδα τής Άνακτήσεως αύτών! Ώς ζούν καί άλλα μικρασιατικά έθνη(κούρδοι, λυδοί(λαζοί), φρύγες (ίουρούκοι), άσσύριοι, σύριοι, άρμένιοι, ίβηρες,έρυθίνοι (κιζηρμπασήδες), γεζίται, βαβυλώνιοι κ.ά.), μέ τήν αύτήν προσδοκίαν!

-Άναμιμνησκόμενοι τήν Ήμέραν τής Γενοκτονίας τών Έλλήνων τής Μικρασίας (Πόντος, Ίωνία, Αίολία κ.ά.) πρέπει νά έχωμεν ώς στόχον τήν άπάλειψιν αύτού τού άγους τής άνθρωπότητος, όπερ καλείται τουρκισμός καί τήν Άνάκτησιν τών Έστιών μας τής Καθ΄ Ήμάς Άνατολής! Διότι άποθρασυνθείς ούτος τουρκισμός, μετά τήν παράδοσιν σ΄ αύτόν τής Κύπρου άπό τόν καραμανλισμόν, τούς γρακύλους είς Έλλάδα καί Κύπρον χουντοσυμμορίτας καί τούς διαιρέτας τού Έθνικού Μετώπου άριστερούς, τούς μέχρι σήμερον διχαστάς τού Έλληνισμού, δουλαγωγούς τού έβραιομπολσεβικισμού, έγείρει πάλιν κεφαλήν καί άπειλεί σύμπαντα τόν Έλληνισμόν μέ νέας γενοκτονίας κατ΄ αύτού!
-19.05.2018
                     * ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !                                                                     Design & Hosting by : https://foxhost.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου