Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Έπείγεται ή κυρία Μαρκέλλα τής Γερμανίας άρχόντισσα νά...<λυθή> τό...<Μακεδονικόν>, μέ τήν έκποίησιν, βεβαίως,τού όνόματος τής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΝΤΟΣ

1)Έπείγεται ή κυρία Μαρκέλλα τής Γερμανίας άρχόντισσα νά...<λυθή> τό...<Μακεδονικόν>, μέ τήν έκποίησιν, βεβαίως,τού όνόματος τής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μας πρός τήν έπικυριαρχούσαν τής ΒΑΡΔΑΡΙΑΣ(Σκόπια), τήν έκ βουλγάρων, άθιγγάνων καί <άλβανών>, κυβερνητικήν συμμορίαν!!! Έπείγεται ή έν λόγω, ώς καί οί άμερικανοί, ένώ άκολούθως καί οί τούρκοι...πιέζουν τούς έγχωρίους νενέκους ν΄ άχθούν είς ένεργείας, πράξεις ή παραλείψεις, προδοσίας τού έθνικού θέματος, τής ήδη γενομένης προσβολής τού Μακεδονικού Έλληνισμού άπό τάς άθλίας συμπεριφοράς τών κακήι τήι μοίραι κυβερώντων αύτόν τόν τόπον!! Οί όποίοι...παζαρεύουν τό όνομα τής Μακεδονίας μας μέ ύπονομεύοντας αύτήν ταύτην τήν ύπαρξιν τού Μακεεδονικού Έλληνισμού!! 

Ή Μακεδονία είναι μία καί Έλληνική! Ή Βαρδαρία είναι καί αύτή Έλληνική. Καί είναι ή άλλοτε Παιονία μας! 

Τά δέ τής βρωμεράς ύποθέσεως τής...<Κινήσεως τοί Ίλιντέν>(1903) τής βουλγαρικής δολιότητος, ότε καί άπεσπάσθη ή Βόρειος Θράκη(Άν. Ρωμυλία) άπό τήν ένιαίαν Θράκην καί κατελήφθη άπό τούς άρπαγας βουλγάρους, συνιστούν άπεγνωσμένα προσπαθείας βουλγάρων, <σκοπιανών>, άμερικανών, γερμανών καί τούρκων όπως στήσουν παγίδα είς τούς έγχωρίους όλετήρας τού Έλληνισμού ψευδολόγους <ΣυριζΑνέλους> καί παραδόσουν καί αύτοί, ώς καί ό Κων. Μητσοτάκις έπείγετο νά τό παροαδώση, είς μισέλληνας τό όνομα τής ΄Εστίας τού Μακεδονικού Έλληνισμού.

2) Διά τό Έγκλημα κατά τής Δικαιοσύνης καί τής άσκήσεως έκκνόμων ένεργειών προκλήσεως φόβου είς τά μέλη τού Συμβουλίου τής Έπικρατείας άπό συμμορίας κακοποιών, οί όποίοι αύτοχαρακτηρίζονται ώς, τάχα,...άντεξουσιασταί, ένώ είναι φορείς τής έξουσίας τού τρόμου, οί κυβερνώντες ούδέν είχον νά είπουν!! Έχαρακτήρισαν τήν έγκληματικήν δράσιν κατά τών θεσμών αύτών τών συμμοριών καλυπτροφόρων ώς, τάχα...<ένεργητικών>(άκτιβιστών!), ώς τάχα...<έθελοντισμόν> καί όχι ώς έπίθεσιν κακοποιών κατά τού Ναού τής Θέμιδος καί δήωσιν αύτού!!! Ένώ τό πάν έπραξαν οί κυβερνώντες ίνα προβάλουν τά είς Θεσσαλονίκην γεγονότα, όπου ό δήμαρχος τής πόλεως άντιμετώπισεν άντίδρασιν δι΄ όσα- προκαλέσαντα τό δημόσιον αίσθημα (<...΄Χέστηκα διά τήις σφαγές στόν Πόντο...>)!!- είπεν περί τών σφαγών Έλλήνων είς Πόντον καί λοιπήν Μικρασίαν άπό τάς σπείρας τών ύπό τόν Κεμάλ τούρκων σφαγέων!! Αύτό δέν έπρεπε ν΄ άποτελέση άντικέιμενον προσάψεως κατηγοριών προσβολής τής Έθνικής Μνήμης καί Τιμής κατά τού κ. Μπουτάρη;;; Πολύ έπιλεκτικάς προδιαθέσεις περί τών συμβάντων καί συμβαινόντων είς τόν δημόσιον βίον έχουν οί παρ΄ ήμίν, τό πλείστον δικαρινόμενοι διά τήν άγραμματοσύνην των, κυβερνητικοί τής άριστεράς τών βολευμένων καί δημοσιογράφοι!!!

22.05.2018
                  * ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !                                                                 Design & Hosting by : https://foxhost.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου