Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΟΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ) ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟΝ ΔΕ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΘΕΝ -ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ CEPAL A.E. ΕΠ' ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩ....


ΠΡΟΣΟΧΗ -ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ, ΩΣ ΔΗΘΕΝ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΔΙΑΔΙΚΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΗΛΘΑΝ ΜΟΝΟΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΗΣ, ΗΤΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ CEPAL A.E.ΕΚ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ALPHA BANK A.E. ........ 

ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ,ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΣΒΕΣΟΥΝ ΜΕ ΝΟΜΙΜΟΦΑΝΕΙΑ ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΩΝ 233,00 ΔΙΣ ΤΩΝ ΑΚΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ... 

ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟΝ ΔΙ' ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΚΑΙ ΔΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΟΙΟΥΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ. 

ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟΝ ΔΕ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΘΕΝ -ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ CEPAL A.E. ΕΠ' ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩ....(Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ) 
-)(- -)(- -)(- -)(- 
ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘ’ΗΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ, ΚΑΘ’ΟΤΙ ΟΥΔΕΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑ Ν’ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗ- ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΝΟΜΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Κατά την συζήτηση της ανακοπής μας κατά της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής παραστάθηκε –επ ακροατηρίω- όπως δήλωσε η ‘’πληρεξουσία δικηγόρος’’ της παρισταμένης, η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία CERAL A.E. . 

Δια να στοιχειοθετήσει την νομιμότητα της παραστάσεώς της η εταιρεία CEPAL A.E. προσκόμισε τα σχετικά με αριθμούς (7,8,9) ήτοι α/ το από 2.10.2017 ιδιωτικό συμφωνητικό της Alpha Bank και Cepal , β/ το υπ’αριθμ. 1832/2.10.2017 ειδικό πληρεξούσιο της ALPHA BANK προς Cepal γ/ την από 14-05-2018 εκτύπωση αντιγράφου εξηγμένου, απ το ηλεκτρονικό σύστημα της Cepal ,απ το οποίο αποδεικνύεται ότι η διαχείριση της επίδικης απαιτήσεως , με αρ. λογαριασμού 989002810384605 απ την με αριθμό 22632 σύμβαση αλληλοχρέου έχει ανατεθεί στην εταιρεία Cepal. 

Δεν προσκόμισε όμως δια να στοιχειοθετήσει δικονομικά το νομότυπον της παραστάσεώς της η δήθεν διάδικος ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία CEPAL A.E. κανένα απ’ τα κάτωθι έγγραφα, τα οποία μόνο μπορούν ν’ αποδείξουν το νομότυπον της συστάσεώς της και της υπάρξεώς της στον υλικό κόσμο, ήτοι δεν προσκόμισε ουδένα εκ των κάτωθι εγγράφων : 

Α/ ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η ανακοίνωση της Καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της εποπτεύουσας Αρχής δια την παροχή άδειας σύστασης και την έγκριση του Καταστατικού της Εταιρείας και την περίληψη αυτού. 

Β/ ΦΕΚ στα οποία δημοσιεύτηκαν τυχόν τροποποιήσεις του αρχικού καταστατικού και πιθανές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. 

Γ/ Αντίγραφο του πλέον πρόσφατου Καταστατικού. 

Δ/ Πρακτικό Γενικής Συνελεύσεως περί εκλογής του τρέχοντος και εν ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου της. 

Ε/ Πρακτικό περί συγκροτήσεως του εν ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, ως και το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε το εν λόγω πρακτικό. 

Ζ/ Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο να εμφαίνεται ποια πρόσωπα εκπροσωπούν την εν λόγω εταιρεία, ως και το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε το εν λόγω πρακτικό . 

Η/ Πιστοποιητικό εκ του Γ.Ε.Μ.Υ. να εμφαίνεται η καταχώριση της εν λόγω εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, η τροποποίηση του καταστατικού της, η λύση της εταιρείας, η θέση της σε καθεστώς πτώχευσης , ή εκκαθάρισης. 

Κατά το άρθρο 18 παρ. 1 και 2 του Ν. 2190/1920, η ανώνυμη εταιρία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως από το διοικητικό της συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικώς, μπορεί δε το καταστατικό να ορίσει, ότι και ένα ή περισσότερα μέλη του συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα δικαιούνται να εκπροσωπούν την εταιρία εν γένει ή σε ορισμένου είδους πράξεις. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει σαφώς, ότι με αυτές ρυθμίζεται θέμα που προβλέπεται και από τα άρθρα 65, 67, 68 και 70 ΑΚ και αφορά την οργανική εκπροσώπηση του νομικού προσώπου της ανώνυμης εταιρίας, με τον καθορισμό του οργάνου το οποίο εκφράζει τη βούληση του νομικού τούτου προσώπου στις έννομες σχέσεις του με άλλα πρόσωπα, εκπροσωπεί αυτό ενώπιον του δικαστηρίου και αποφασίζει περί της διοικήσεως της εταιρίας και της διαχειρίσεως της περιουσίας της προς πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού. Ως τέτοιο δε όργανο ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, το οποίο είναι αρμόδιο, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 2190/1920, να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας ή στη διαχείριση της περιουσίας της, με εξαίρεση μόνο τις αποφάσεις εκείνες οι οποίες κατά διάταξη νόμου ή του καταστατικού υπάγονται στην αρμοδιότητα της γενικής συνελεύσεως. 

Το δικαίωμα τούτο της οργανικής εκπροσωπήσεως της εταιρίας, εφόσον επιτρέπει το καταστατικό της, μπορεί, κατά την αναφερθείσα διάταξη της § 2 του άρθρου 18, να ανατεθεί από το διοικητικό συμβούλιο και σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα, τα οποία έτσι δικαιούνται να ασκήσουν τις ως άνω εξουσίες που ανήκουν στο διοικητικό συμβούλιο, είτε ενόλω είτε εν μέρει, ανάλογα με την έκταση της επιτραπείσας υποκαταστάσεως. 

Περαιτέρω, κατά μεν τη διάταξη του άρθρου 64 § 2 του ΚΠολΔ, τα νομικά πρόσωπα παρίστανται στο δικαστήριο με όποιον τα εκπροσωπεί, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 73 του ιδίου Κώδικα, το δικαστήριο εξετάζει και αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της δίκης, αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 62 έως 72 του ΚΠολΔ. 

Εν προκειμένω λοιπόν καθ’ όσον δεν προσκομίζεται κανένα έγγραφο που να αποδεικνύει την ύπαρξη στον υλικό και κατ’ επέκταση και στον νομικό κόσμο της δήθεν μη δικαιούχου διαδόχου της ALPHA BANK A.E. , ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία CEPAL A.E. δεν είναι περαιτέρω δυνατόν να ερευνηθεί και η εγκυρότητα της παραστάσεως της πληρεξουσίας δικηγόρου αυτής, η οποία και παραστάθηκε Ενώπιόν Σας. 

Ειδικότερα, η ανώνυμη εταιρία ως νομικό πρόσωπο, εκπροσωπείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 22 του Ν 2190/1920, που είναι ειδικές σε σχέση με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 65, 67, 68 και 70 του ΑΚ, (ΑΠ 1510/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), από το διοικητικό της συμβούλιο το οποίο ενεργεί συνολικώς. Μπορεί όμως, εφόσον τούτο ορίζεται στο καταστατικό, να ανατεθεί ευθέως από αυτό ή δια του διοικητικού της συμβουλίου η εκπροσώπησή της σε ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου ή στους διευθυντές της ή άλλα πρόσωπα ή και σε τρίτο (ΑΠ 909/2005 ό.π, ΑΠ 1510/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ και τις εκεί παραπομπές). Ειδικότερα από τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 1 και 2, 22 παρ. 1 και 3 του ΚΝ 2190/1920, συνδυαζόμενες μεταξύ τους, προκύπτει, ότι την ανώνυμη εταιρία εκπροσωπεί, δικαστικά και εξώδικα, το διοικητικό της συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην εκπλήρωση του σκοπού της. 

Η παραπάνω οργανική εκπροσώπηση της ανώνυμης εταιρίας μπορεί να ανατεθεί εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ΔΣ ή στους διευθυντές της ή σε τρίτους, είτε απ’ ευθείας με διάταξη του καταστατικού είτε με απόφαση του ΔΣ, αν υφίσταται σχετική πρόβλεψη του καταστατικού. Τα πρόσωπα αυτά (μέλη του ΔΣ, διευθυντές ή τρίτοι) είναι όργανα της εταιρίας με αντιπροσωπευτική εξουσία παράλληλη προς εκείνη του ΔΣ και ενεργούν ως υποκατάστατα αυτού, αντλώντας την εξουσία τους από το νόμο και το καταστατικό (ΑΠ 1463/2005 Ποιν-Δικ 2005,255). 

Τα πρόσωπα αυτά (μέλη του δ.σ. ή τρίτοι) είναι όργανα της εταιρίας με αντιπροσωπευτική εξουσία παράλληλη προς εκείνη του δ.σ. και ενεργούν ως υποκατάστατα αυτού (ΑΠ 470/2006 ΧΡΙΔ 2006/638, ΑΠ 456/2005 ΕλλΔνη 46, 147, ΑΠ 169/2000 ΕλλΔνη 41, 737). Από τα ανωτέρω συνάγεται περαιτέρω ότι, για να είναι νόμιμη οποιαδήποτε ενέργεια των υποκατάστατων, βασικό προαπαιτούμενο αποτελεί η ύπαρξη διοικητικού συμβουλίου κατά το χρόνο που επιχειρούνται πράξεις εξ ονόματός του, διότι δεν είναι νοητή ύπαρξη υποκατάστατου χωρίς υποκαθιστάμενο (ΕφΛαρ 22263/2002 ΕπισκΕμπΔ 2002 σελ. 798, ΕφΑθ 3055/2000 ΔΕΕ 2000 σελ. 1105). 

Τίποτε, βέβαια, δεν αποκλείει να προέρχεται κατ’ αρχήν η άμεση αντιπροσώπευση της ανώνυμης εταιρίας από κάποιο φυσικό πρόσωπο, κατόπιν σχετικής πληρεξουσιότητας εκείνης μέσω του διοικητικού της συμβουλίου κατά τις ΑΚ 211 επ. και 713 επ. Επομένως, όταν αμφισβητείται το κύρος δικαστικής ενέργειας, λόγω ελλείψεως νόμιμης εκπροσωπήσεως του νομικού προσώπου, ο επιχειρών αυτή οφείλει να προτείνει και να αποδείξει τη συνδρομή των στοιχείων επί των οποίων θεμελιώνεται η εξουσία του προσώπου που την επιχείρησε (Βλ. ΑΠ 1172/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 363/1986 ΝοΒ 35,36, ΑΠ 634/1977 ΝοΒ 26,345). 

Εκτός των άλλων στην αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου ανήκει και ο διορισμός δικηγόρου για την άσκηση αγωγών και γενικότερα τη δικαστική υποστήριξη της εταιρίας (ΑΠ 573/2006 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Από το συνδυασμό των άνω διατάξεων προς εκείνες των άρθρων 63 παρ. 4, 92 παρ. 2 του Κώδικα Δικηγόρων προκύπτει ότι σύμβαση εντολής δικηγόρου συναφθείσα με νομικό πρόσωπο που δεν εκπροσωπείται νόμιμα στερείται κύρους (ΑΠολομ 5/2004 ΕλλΔνη 45, 388, ΑΠ 1659/2005 ΔΕΕ 2006 σελ. 173, ΑΠ 1193/2001 ΕλλΔνη 43, 748). 

Περαιτέρω τα διοριζόμενα μέσω του καταστατικού, ή τα εκλεγμένα από τη Γ.Σ. μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να συνέρχονται μετά την εκλογή τους σε ειδική συνεδρίαση προκειμένου να συγκροτηθεί αυτό σε σώμα και να αναθέσει τις προβλεπόμενες από το νόμο και το καταστατικό αρμοδιότητες, σε ορισμένα μέλη αυτού ή τρίτα πρόσωπα, για την περίοδο της θητείας του. H απόφαση συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα και η ανάθεση των αρμοδιοτήτων τόσο κατά την σύσταση όσο και μετά από κάθε εκλογή από τη Γ.Σ. ή από το Δ.Σ. των εκλεγμένων σε αντικατάσταση μελών του, υποβάλλεται στη δημοσιότητα που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθ. 7α παρ. 1 περ. γ και 7β παρ. 1 του K.N. 2190/20 και ο χρόνος ισχύος του ξεκινά από τον χρόνο δημοσίευσης. 

Η πιο πάνω αναφερόμενη δημοσιότητα καθώς και κάθε άλλη που έχει σχέση με την ανάθεση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σε μέλη αυτού ή μη, δεν αποτελεί συστατικό τύπο αλλά βεβαιωτικό - δηλωτικό χαρακτήρα που αυτό σημαίνει ότι, αν η σχετική απόφαση δεν υποβληθεί στην προβλεπόμενη δημοσιότητα, δεν μπορεί να την επικαλεσθεί η εταιρεία, ενώ αντίθετα οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον μπορούν να την επικαλεσθούν εναντίον της εταιρείας. 

Από 01-01-2015 η υποχρέωση δημοσίευσης της συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ των ανωνύμων εταιριών στο ΦΕΚ, (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντικαταστάθηκε με υποχρέωση δημοσίευσης στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ (Ν. 4250/2014) εντός των προθεσμιών που ορίζονταν για τις δημοσιεύσεις στα έντυπα μέσα, ειδικά δε για τις περιπτώσεις που η δημοσίευση λαμβάνει χώρα με επιμέλεια του υπόχρεου αυτή θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται (ξεκάθαρα και αμετάβλητα), η ημερομηνία που δίνεται αυτόματα και ηλεκτρονικά, μαζί με τον αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. 

Εν προκειμένω λοιπόν η εμφανισθείσα επ ακροατηρίω , η οποία δήλωσε ανώνυμος εταιρεία, μη δικαιούχος διάδικος της επίδικης απαιτήσεως ,αλλά και η εμφανισθείσα ως πληρεξουσία δικηγόρος της μη δικαιούχου διαδίκου, δήθεν διαχειρίστρια της επιδίκου συμβάσεως, επί της οποίας εξεδόθει η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής δεν μπορούν να αποδείξουν την νομιμοποίησή τους δια την εν λόγω παράσταση και μάλιστα Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

                  * ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !                                                                         Design & Hosting by : https://foxhost.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου