Σάββατο, 28 Ιουλίου 2018

ΤΟ ΙΕΡΟ ΠΗΔΑΛΙΟ ’’ΠΕΡΙ ΜΑΛΑΚΙΑΣ, ΑΡΣΕΝΟΚΟΙΤΙΑΣ, ΜΟΙΧΕΙΑΣ, ΑΙΜΟΜΙΞΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΟΡΝΕΙΑΣ’’


Επειδή οι Άγιοι πατέρες οι μοναχοί και το ευσεβές χριστιανικό ποίμνιο συχνά ….τον παίζουν με το ίδιο χέρι που κάνουν και το σταυρό τους, η πράξη αυτή θεωρήθηκε από την εκκλησία μεγάλη αμαρτία και εκδόθηκε το Ιερό Πηδάλιο που αποτελεί και σήμερα το επίσημο «Ποινολόγιο» της Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

Το Πηδάλιο είναι ογκωδέστατο έργο και αποτελεί τη μεγαλύτερη συλλογή ιερών κανόνων. Συντάχθηκε σε δημώδη γλώσσα το 1793 από δυο λόγιους μοναχούς, τον Νικόδημο τον Αγιορείτη και τον ιερομόναχο Αγάπιο. Για την ολοκλήρωση του «Πηδαλίου» χρειάστηκαν τρία χρόνια σκληρής εργασίας. Περιέχει ερμηνεία των κανόνων των Αγίων Αποστόλων, των Οικουμενικών συνόδων, των τοπικών συνόδων, και τους κανόνες του Ιωάννη του νηστευτή. Εκδόθηκε αρχικά στη Λειψία το έτος 1800 μετά από επικύρωση της πατριαρχικής συνόδου Κωνσταντινούπολης, το 1791,όπως και το 1841 κατά τη δεύτερη έκδοσή του.

Το κεφάλαιο περί μαλακίας, αρσενοκοιτίας, μοιχείας, αιμομιξίας, και πορνείας, αποτελεί το επίσημο και σε ισχύ μέχρι και σήμερα «Ποινολόγιο» της Ορθόδοξης Εκκλησίας,. Το Πηδάλιο δέχεται ότι υπάρχουν τρία είδη μαλακία: με το χέρι σου, με το χέρι άλλου και... με το χτύπημα στους μηρούς!! Εκτός από τους άνδρες η μαλακία παρατηρείται και στις γυναίκες. στις οποίες πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιες και αυστηρότερες ποινές με τους άνδρες. 

Επειδή οι μοναχοί, οι κληρικοί, και το ποίμνιο συχνά …τον παίζουν με το ίδιο χέρι που κάνουν και το σταυρό τους το Πηδάλιο τους ενημερώνει για τις συνέπειες που θα έχουν. 

Όποιος... κάνει μαλακία, για 40 μέρες να μην μεταλαμβάνει και θα τρώει μόνο ψωμί και νερό και θα κάνει 100 μετάνοιες κάθε μέρα!! Εάν ο διαπράξας το αδίκημα είναι ιερέας που «έχει μαλακιστεί δύο-τρεις φορές», η τιμωρία του είναι υποβιβασμός σε ψάλτη! 

Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε γιατί όλοι οι κληρικοί θεωρούσαν τους εαυτούς τους αμαρτωλούς και άξιους της αιωνίας κολάσεως και συνήθιζαν να λένε ’’όλοι μας τέκνο μου αμαρτωλοί είμαστε’’ Να υπήρχε άραγε κανείς που να μην είχε υποπέσει στο αμάρτημα αυτό;

Το Πηδάλιο κάνει και ιατρική διάγνωση. Οι άγιοι πατέρες θεωρούν ότι η μαλακία φθείρει τον άνθρωπο και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία όπως: 

Α΄ κιτρινίζουσι,
Β΄ αδυνατεί ο στόμαχός των και να χωνεύσουν δεν ημπορούν,
Γ΄ ασθενεί η όρασις των οφθαλμών τους,
Δ΄ χάνουσι την φωνήν,
Ε΄ χάνουσι την ευφυΐαν και οξύτητα του νοός,
ΣΤ΄ χάνουσι την μνήμην,
Ζ΄ χάνουσι τον ύπνον, με κάποια ταραχώδη ενύπνια,
Η΄ τρέμει το σώμα των,
Θ΄ χάνουσινόλην την ανδρείαν του σώματος και της ψυχής και γίνονται άνανδροι ωσάν γυναίκες,
Ι΄ ακολουθεί εις αυτούς η αποπληξία, ήτοι ο ταμπλάς,
ΙΑ΄ ακολουθεί εις αυτούς συχνάκις η καθ' ύπνους ρεύσις, πολλάκις δε και όταν είναι έξυπνοι διά το πολύ άνοιγμα των σπερματικών τους πόρων, και
ΙΒ΄ τέλος πάντων γηράσκουν ογλήγορα και αποθνήσκουν κακώς.» 

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Άγιου Νικόδημου «ένα δράμι σπέρμα αξίζει με σαράντα δράμια αίμα, και η δύναμης εκείνου είναι ισόμετρος με την δύναμιν των τεσσαράκοντα δραμιών του αίματος». Αυτή είναι η προσφορά των καλόγερων στην επιστήμη της ιατρικής: μαλακίες επί μαλακίων. 

Στο κεφάλαιο περί πορνείας το Πηδάλιο εφαρμόζει επίσης αυστηρές ποινές. "πόρνος μονάχος επιτιμάται με διετή αποχή της θεια κοινωνίας, θα νηστεύει και θα κάνει 250 μετάνοιες την ημέρα" Ο πόρνος που είχε σχέση με την πεθερά του "...δεν χωρίζει την γυναίκα του, θα μένουν όμως οι μοιχοί ακοινώνητοι για 6 χρόνια, και για 6 μήνες δεν θα τρώνε κρέας, και θα πηγαίνουν να στέκονται έξω από την εκκλησία να παρακαλούν την Παναγία κλαίγοντας να τους συγχωρήσει, δεν θα παίρνουν αντίδωρο και δεν θα ασπάζονται τις εικόνες" Περί αρενομανίας " όποιος συνουσιαστεί με άνδρα, για 3 χρόνια θα νηστεύει και θα κλαίει και μόνο το βράδυ θα τρώει ψωμί και θα κάνει 200 μετάνοιες την ημέρα" Περί επιθυμητικού μέρους " ο λογιζόμενος την ηδονή είναι αμαρτία. Όποιος στον ύπνο του πάθει έκκριση, δεν κοινωνεί μια ημέρα, διαβάζει τον πεντηκοστό ψαλμό και κάνει 49 μετάνοιες"

Περί γυναικάς που έρχεται σε παράφυση συνάφεια με τον άνδρα " δεν μπορεί να κοινωνήσει για 40 μέρες"

(Ο καλός Χριστούλης τα συγχωρεί όλα...) Εντύπωση μας δημιουργεί η καταδίκη της «πορνογραφίας» με την τιμωρία του αφορισμού. ……«Επειδή μερικοί εζωγράφιζον εις τοίχους και σανίδας ζωγραφίας τινάς ασέμνους, οίον, γυναίκας γυμνάς, ή λουομένας, ή υπό ανδρών φιλουμένας, και άλλα τοιαύτα αισχρά…. ει δε τις ήθελε τας ζωγραφίση, να αφορίζεται…. 

Την αρσενοκοιτία (ομοφυλοφιλία) το Ιερό Πηδάλιο την θεωρεί φοβερό αμάρτημα που ακόμα και ο ίδιος ο Θεός κατέβηκε στην γη για να βεβαιωθεί εάν πράγματι συνέβαινε κάτι τέτοιο. Και φυσικά, όλοι οι θεάρεστοι χριστιανοί βασιλιάδες Θεοδόσιος, Ιουστινιανός, Κωνσταντίνος, κ.α. ακολούθησαν το θείο νόμο κατά γράμμα...

«Και ο μεν Ιουστινιανός, κατά τον Ζωναράν, και ο μέγας Θεοδόσιος πρότερον εγύμνωναν τους αθέους αρσενοκοίατας από όλα των τα υπάρχοντα, έπειτα τους πόμπευαν, και ούτω τους έδιδαν πικρόν θάνατον. Ο δε Ουαλεντιανός ενώπιον πάντων κατέκαιε τους αρσενοκοίτας. Και Λέων δε και Κωνσταντίνος οι Βασιλείς εν τη εκλογή των νόμων λέγουσι να θανατώνωνται με ξίφη οι ασελγείς, και ο ποιών και ο υπομένων. Εάν δε ο υπομένων είναι παρακάτω από τους ιβ΄ χρόνους,(δώδεκα ετών) να συγχωρείται διά το ανήλικον.» Ευτυχώς που δίνονταν χάρη αν κάποιος ήταν κάτω από... 12 ετών!!

Οι ανθέλληνες συντάκτες του Πηδαλίου καταφέρονται και κατά των Ελλήνων φιλοσόφων:
«και είναι γνώμη τινών διδασκάλων ότι ο θεός μισώντας τόσον πολλά τους υπερήφανους φιλοσόφους των Ελλήνων, τους αφήκε να κυριευτούν από την αμαρτία αυτήν (εννοεί την μαλακία) δια τιμωρία της ειδωλολατρίας των, επειδή γνώντες τον θεόν, ουχ ως θεόν εδόξασαν».

Αυτόν τον ανώμαλο άνθρωπο που έγραψε τις προαναφερόμενες μαλακίες, επί μαλακίων τον Άγιο Νικόδημο τον αγιορείτη, οι πατέρες τον ανακήρυξαν εξέχοντα άγιο!!! και γιορτάζει στις 14 Ιουλίου. 

ΜΕΤΑΝΟΙΕΣ ΔΙΑ ΠΑΣΑΝ ΝΟΣΟΝ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ ΜΑΛΑΚΙΑΝ 

Από τον εκδοτικό οίκο Περίπλους κυκλοφόρησε πρόσφατα μία περιληπτική έκδοση του βιβλίου, ΠΗΔΑΛΙΟΝ.

Ενδυμίων Γιώργος Κοσμόπουλος
                             *ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !!
                                                           Design & Hosting by : https://foxhost.gr/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου