Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ! ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΑΜΥΝΑ Ή ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.


Βέβαιες Υποχρεώσεις, για τις εταιρείες ΑΕ, είναι εκείνες οι υποχρεώσεις για τις οποίες κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το οφειλόμενο ποσό.
Αφού η τράπεζα συνεχίζει να καταλογίζει τόκους και να διεκδικεί πληρωμή, αυτό σημαίνει ότι το οφειλόμενο ποσό του συγκεκριμένου πελάτη, βρίσκεται στο ενεργητικό - κυκλοφορούν ενεργητικό και στους λογαριασμούς τάξεως, στον οποίο θα έπρεπε να φαίνονται οι αμφοτεροβαρείς συμβάσεις κατά το μέρος που δεν έχουν εκτελεστεί, οι εγγυήσεις και οι εμπράγματες ασφάλειες από και προς την εταιρεία, καθώς επίσης τα περιουσιακά στοιχεία κυριότητας τρίτων.

Οι επιχειρήσεις και ειδικά οι ΑΕ εταιρείες, πρέπει να γνωστοποιούν - δημοσιοποιούν κατά το Διεθνές Λογιστικό πρότυπο τα οικονομικά τους στοιχεία όταν τους ζητηθεί.
Στην χώρα μας, ειδικά οι επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, όπως στην προκειμένη περίπτωση ο τραπεζικός οργανισμός, υποχρεούνται να δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις από 1.1.2003 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Η Τράπεζά ως Ανώνυμη Εταιρεία, διέπεται από τον νόμο 2190/1920 (ΦΕΚ Α' 37/30.3.1963) «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα, καθώς και τον Ν.4308/2014 (Φεκ 251/Α'/24.11.2014) περί «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων με τις Προϊσχύουσες Διατάξεις του και τις συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014) και ακολουθεί την Πολ. 1056/2014 περί «Αφερέγγυων Απαιτήσεων».

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε πίνακες, στους οποίους εμφανίζονται τα στοιχεία του ισολογισμού και ορισμένων άλλων λογαριασμών των οικονομικών μονάδων. 
Ο τρόπος παρουσίασης των οικονομικών πινάκων και των λογαριασμών, περιγράφονται στο κεφάλαιο 4.1 του Ε.Γ.Λ.Σ., καθώς και στη νομοθεσία περί ανώνυμων εταιρειών( κωδ. Ν. 2190/1920)

ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ): 
Σε κάθε περίπτωση, για την ενημέρωση - έλεγχο των λογαριασμών ισχύει η βασική αρχή της υπάρξεως παραστατικού (δικαιολογητικού), δηλαδή αποδεικτικού πραγματοποιήσεως του εξόδου, του εσόδου, κτλ.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
Στους αναλυτικούς λογαριασμούς της τελευταίας βαθμίδας καταχωρούνται τα εξής στοιχεία: 
1. Αύξοντος αριθμός παραστατικού, με το οποίο γίνεται η λογιστικοποίηση και καταχώρηση στο λογαριασμό αυτό του σχετικού ποσού. στην προκειμένη περίπτωση, για τους λογαριασμούς των πελατών, θα πρέπει να φαίνεται ο αρ. συμβάσεως, η ημερομηνία που συνάφθηκε η σχέση, το ποσό της συμβάσεως, ο τόκος και όπως αυτός καταχωρείται. 
2. Σύντομη αιτιολογία για κάθε εγγραφή, δηλαδή για κάθε ποσό που καταχωρείται στη χρέωση ή στην πίστωση του λογαριασμού.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Κάθε λογιστικό γεγονός, δύναται ν΄απεικονίζεται με την κίνηση δύο (2) τουλάχιστον λογαριασμών, οι μεταβολές των οποίων συνιστούν αριθμητική ( ή μαθηματική) ισότητα, προκύπτει δε ένα σύστημα ισοτήτων ( ισολογισμοί, ισοζυγία, κ.λ.π. ) με το οποίο εξασφαλίζεται, περίπου αυτόματα, ο έλεγχος της αριθμητικής ακρίβειας των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης.

Συχνά οι επιχειρήσεις για ευκολία, εφαρμόζουν το σύστημα της διπλογραφικής μεθόδου στις καταγραφές τους, κατά το οποίο σύστημα οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί είναι επιδεκτικοί απεριορίστου αναπτύξεως (δευτεροβάθμιοι, τριτοβάθμιοι, τεταρτοβάθμιοι, κ.λ.π. ) με αποτέλεσμα να παρέχουν τις πληροφορίες που επιθυμεί να έχει η διοίκηση της επιχείρησης.
Παρόλο που αυτό το σύστημα επικρατεί και είναι γενικώς ταυτισμένο με τη Λογιστική, κάτι που εφαρμόζει για πολλούς λόγους και η Ανώνυμη Εταιρεία - Τράπεζα, στην ουσία, εάν ζητηθεί από τον άμεσα εμπλεκόμενο σε συγκεκριμένη πράξη, όπως των εκκαθαρισμένων οφειλών πελάτη, στην ουσία θα πρέπει να παραδοθεί στον αιτούντα, το θεωρημένο Γενικό Καθολικό αλλά και ο αναλυτικός λογαριασμός ως δικαστικό έγγραφο, όπου σε αυτόν να περιγράφονται αναλυτικά οι κινήσεις του λογαριασμού σχετιζόμενου με τη σύμβαση, θα πρέπει να αποδεικνύονται οι χρεώσεις, το ποσό, θα πρέπει να είναι ορισμένο, αδιαμφισβήτητο και βεβαιωμένο σε σχέση με το χρόνο και την πράξη.

Η παρακολούθηση, υπό κανονικές συνθήκες γίνεται ανά πελάτη και ανά συναλλαγή με αυτόν, μέχρι του σημείου, κατά το οποίο η απαίτηση έχει καταστεί εισπράξιμη, ή έχει διαγραφεί, οπότε και στις δύο αυτές περιπτώσεις (με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που πρέπει να υφίστανται για την διαγραφή), θα μεταφέρεται το σχετικό ποσό στα κέρδη ή στις ζημίες.
Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω, η Τράπεζα, ως Ανώνυμη Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί Λογιστικά Βιβλία Γ' κατηγορίας στα οποία καταχωρίζονται πρωτογενώς οι οικονομικές πράξεις σε σχέση με τους πελάτες- οφειλέτες, κατά όνομα, εκκαθαρισμένο οφειλόμενο ποσό και κατά το συγκεκριμένο χρόνο.

Η Τράπεζά, ως Ανώνυμη εταιρεία, Υποχρεωτικώς θα έπρεπε να διατηρεί στον ετήσιο ισολογισμό της ξεχωριστά το όνομά του οφειλέτη και συγκεκριμένα θα έπρεπε να βρίσκονται τα ονόματα των πελατών - οφειλετών, στο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ καταχωρημένα στους Χρεώστες / Πελάτες (στις καρτέλες του ισοζυγίου συμψηφιστικών εγγραφών, εκεί όπου έπρεπε να βρίσκονται τα επί μέρους ονοματεπώνυμα των φυσικών και νομικών προσώπων, με τα υπόλοιπα προς πληρωμή προς την Τράπεζα, ή αλλιώς ο αλληλόχρεος λογαριασμός, μεταξύ της τράπεζας / δανειστού και των φυσικών / νομικών προσώπων / οφειλετών).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν όλα τα ανωτέρω, η αναγκαστική εκτέλεση προς ικανοποίηση χρηματικής απαίτησης, θεωρείται ως νόμιμη, έγκυρη, σαφής, ορισμένη (κατά ποσότητα και ποιότητα), εάν οι οφειλές των οποίων η είσπραξη επιζητείται δικαστικώς είναι ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 904, 916, 924 και 923 του ΚΠολΔ, ΑΠ 104/72 ΝοΒ1972, 452 καθώς και ΑΠ572/80 Νο 1980 σελ.1961, Ι. Μπρίνιας. Η εκτελεστότης, των κατά τα άρθρα 644επ ΚΑΙ 685 επΚΠολ Δ διαταγών Νο Β1970,522), κατά το σύστημα του ΚΠολΔ (άρθρο 915,916).

Η ως άνω περιγραφείσα οριστική υποχρέωση και η εντεύθεν επικύρωση της απαιτήσεως ως εκκαθαρισμένης, δια της οποίας θα έπρεπε να διενεργείται κάθε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, δεν είναι δυνατόν να τελεί υπό αίρεση ή προθεσμία. (ΕΦ.Αθ 5866/1993). Και για να είναι έγκυρη η αναγκαστική εκτέλεση πρέπει να προαποδεικνύεται η βεβαιότητα της και να συγκοινοποιείται με την επιταγή το αποδεικτικό της βεβαιότητας της απαιτήσεως έγγραφο.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΉΤΗΤΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ

Από τις διατάξεις των άρθρων 904, 915 και 916 Κ.Πολ.Δ., προκύπτει, ότι δεν μπορεί να γίνει αναγκαστική εκτέλεση με βάση εκτελεστό τίτλο, όπως, κατά το άρθρο 904 Κ.Πολ.Δ., είναι και η διαταγή πληρωμής, αν από τον εκτελεστό τίτλο δεν προκύπτει το βέβαιο και εκκαθαρισμένο της απαιτήσεως, ήτοι δεν προκύπτει η ποσότητα και η ποιότητα της παροχής με σαφήνεια και ακρίβεια

Δεν είναι βεβαία η απαίτηση, όταν από τον τίτλο προκύπτει ότι αυτή τελεί υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσμία, πριν την πλήρωση της αιρέσεως ή την πάροδο της προθεσμίας, αφού μέχρι τη συντέλεση των γεγονότων αυτών δεν υφίσταται υποχρέωση του οφειλέτου και αντίστοιχο δικαίωμα του δανειστού, προς ικανοποίηση του οποίου αποσκοπεί η οποιαδήποτε αναγκαστική εκτέλεση.

Η απόδειξη της πληρώσεως της αιρέσεως πρέπει να γίνεται «με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, που έχει αποδεικτική δύναμη» απέναντι στον οφειλέτη κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση.
Το βέβαιο της απαιτήσεως, πρέπει επομένως, να προαποδεικνύεται από τον επισπεύδοντα είτε με αναγνωριστική δικαστική απόφαση, είτε με έγγραφο που έχει εκδοθεί από τον ίδιο τον οφειλέτη, όχι όμως, βέβαια, με ιδιωτικό έγγραφο και δη από καρτέλα εξωλογιστικών πράξεων, η οποία έχει εκδοθεί από τον ίδιο τον επισπεύδοντα, ήτοι την τράπεζα, αφού αυτό δεν μπορεί να έχει αποδεικτική δύναμη απέναντι στον καθ' ού η εκτέλεση.

ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ

ΖΗΤΕΙΣΤΕ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΤΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ, ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΠΟΔΈΧΕΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ.. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ, ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΉΤΗΤΟ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΙΛΟΝΊΚΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΟΦΕΙΛΗΣ..

ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΕΤΕ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΤΕ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. 
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Ν' ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΕΛΙΓΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΝΏΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ.

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ, ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!

ΜΑΘΕΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΣΕΒΕΣΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΒΙΑΖΕΤΕ ΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΑΣ
                         * ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ !                                                                       Design & Hosting by : https://foxhost.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου